0

De leerpunten na 1 jaar social return in Gageldonk-West

Lees de blog De balans na 1 jaar social return in Gageldonk-West, door Ruud Geerligs, programmamanager SBRCURnet.

door Ruud Geerligs, programmamanager SBRCURnet

In een eerdere blog schreef ik over de rol van Lithos Bouw & Ontwikkeling in het stedelijke vernieuwingsproject in Gageldonk-West in Bergen op Zoom. Naast het slopen en bouwen van woningen, levert Lithos ook een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en economische versterking van de wijk. Het Kennispartnerproject waarmee SBRCURnet Lithos hierbij ondersteunde richtte zich op de invulling van de social return-opgave. Een jaar na de start, maken we de balans op.

Sociaal teruggeven aan de wijk

Social return betekent letterlijk vertaald ‘sociale teruggave’. Lithos geeft hier gehoor aan door op uiteenlopende manieren iets terug te geven aan de gemeenschap in Gageldonk-West. Om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft het bedrijf vijf werkzoekenden en vijf leerlingen uit de wijk aan een (leer)werkplek geholpen. Een mooi resultaat. Waar andere bouwbedrijven het hierbij zouden laten, gaat Lithos verder.

Zo is het bouwbedrijf actief betrokken bij de energiemarkt voor de particuliere huiseigenaren in de wijk. Met verbetervouchers stimuleert het particuliere huiseigenaren om hun woning op te knappen. Wooncomfort en een aantrekkelijke wijk staan hierbij voorop. Ook wat nieuwbouw betreft, doet Lithos een investering die verder strekt dan gebruikelijk: het bedrijf is risicodragend voor de verkoop ervan.

De sociale bijdrage beperkt zich niet tot woningen. Het afgelopen jaar gaf Lithos voorlichting op scholen, leverde het een bijdrage aan de boomfeestdag en de culturele markt, investeerde het in speel- en sportvoorzieningen en ondersteunde het bewonersinitiatieven.

De 4 belangrijkste leerpunten

De invulling van Lithos is geen blauwdruk van hoe een social return-opgave opgepakt moet worden. Wel geeft hun aanpak goed weer hoe breed de invulling kán zijn. Hun vier belangrijkste leerpunten zijn:

1) Vind de juiste partner

De woningbouwvereniging Stadlander heeft in Lithos de juiste partner gevonden. Het eerste project aan de Vijverberg verloopt naar volle tevredenheid. Lithos verkreeg deze opdracht met een onderscheidende aanbieding, vooral op het gebied van de sociaal-maatschappelijke invulling. Op grond van (sociale en fysieke) investeringen in dit project, de getoonde resultaten en het onderlinge vertrouwen, werden ook het tweede en derde project aan Lithos toegekend. Dit is niet vanzelfsprekend, maar wel noodzakelijk voor het realiseren van de benodigde langdurige samenwerking en continuïteit.

2) Werk intensief samen voor werving en selectie

Het aan het werk helpen van vijf werkzoekenden met een achterstand tot de arbeidsmarkt en vijf leerlingen vereiste veel inspanningen en een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen.

De adressenbestanden van werkzoekenden uit de wijk vanuit de gemeente en het UWV bleken niet voldoende om de juiste mensen te selecteren. Om wijkbewoners te interesseren, werd een banenmarkt georganiseerd. Dit resulteerde in een breder bestand met kandidaten voor de verschillende functies. 

Helaas slaagt niet iedereen die aangenomen wordt erin om langdurig aan het werk te blijven of om de opleiding af te maken. Van de vijf leerlingen zijn er drie afgehaakt en drie nieuwe aangehaakt. Van de vijf werkzoekenden is één deelnemer doorgestroomd naar een vaste baan als metselaar. Het streven om geen uitval te hebben blijkt in de praktijk ook moeilijk te realiseren. Er zijn de nodige wisselingen geweest; soms ontbreekt de motivatie of hebben mensen te weinig kennis. Desondanks is er voortdurend gezocht naar nieuwe mensen om de afhakers te vervangen. 

3) Wees onderscheidend met een totaal van leefbaarheid en wijkeconomie

Met het plaatsen van vijf werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt en vijf leerlingen heeft Lithos voldaan aan de social return-verplichting. Maar dit was voor Stadlander waarschijnlijk niet onderscheidend genoeg geweest. Social return gaat verder: de totale leefbaarheid en verbetering van de wijkeconomie (het rondkomen en vooruitkomen van de bewoners) staat centraal. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten, in samenspraak met alle betrokken partijen, het overleg aangaan om zowel de leefbaarheid als de wijkeconomie zo goed mogelijk in te vullen. In de verschillende onderdelen van de social return-opgave kan het bouwbedrijf laten zien wat zijn toegevoegde waarde is.

4) Werk samen mét de wijk vóór de wijk

Stedelijke vernieuwing kan alleen een succes worden als er een goede samenwerking is tussen de gemeente, de woningcorporatie, wijkbewoners, het bouwbedrijf en de verschillende sociaalmaatschappelijke instanties. Niet alleen vóór de wijk maar vooral in gezamenlijkheid met de wijk. Ook voor een goede invulling van een uitgebreide social return-opgave is samenwerking met veel partijen noodzakelijk. Wederzijds vertrouwen moet groeien; dat kost de nodige tijd en inspanning. Daarbij maken mensen vaak het verschil: zo heeft sociaalmaatschappelijk projectleider Arjen de Vries een bepalende rol gespeeld voor het succes van de social return opgave in Gageldonk West. Hij heeft Lithos op een goede manier vertegenwoordigd en onderhoudt contacten met alle relevante partijen. Dit is een geheel eigen functie, die niet zo maar door iedereen ingevuld kan worden. Als bouwbedrijf moet je ook hier in willen investeren.