0

Deponeer uw vraag of stelling

Op deze pagina kunt u uw vraag of stelling deponeren ten behoeve van het Nationaal Brandveiligheidscongres.

Klik op een van de thema’s links om uw reactie te geven


Uiteindelijk zal per thema een reeks vragen ontstaan, deze zijn inzichtelijk voor iedereen en kan altijd door u en andere deelnemers aangevuld worden. De themaleider zal kort voor het congres deze vragen bundelen en behandelen in een van de drie workshoprondes. Op de dag van het congres kunt u ook nog vragen aan de themalijsten toevoegen. U bent vrij om aan te sluiten bij welke workshop dan ook. Dat hoeft u niet vooraf te bepalen. U ontvangt enkele dagen voor het congres een indeling van de sessies.

1. Nieuwe vragen, nieuwe oplossingen

Suggesties

Wilt u uw ideeen over innovativiteit in brandveiligheid delen of voorleggen aan vakgenoten tijdens een van de drie sessies binnen dit thema, geef dit dan kort en bondig aan op de projectsite van dit thema. Dat kunt u doen door te klikken op de link in uw bevestigingsmail als deelnemer. Mogelijk spoort u vakgenoten zo aan om ook hun reactie hier te delen, waardoor het straks in de sessies gaat over waar het ook over zou moeten gaan: de zaken die u op dit moment bezighouden m.b.t. brandveiligheid. De themaleider zal alle reacties ca. twee weken voor de bijeenkomst clusteren en verdelen over drie sessies. U kunt op de dag zelf dan kiezen welke sessie u wilt bezoeken.

Onderzoek

Welk onderzoek is noodzakelijk om te komen tot brandveiliger gebouwen? Moeten we ons richten op fundamenteel wetenschappelijk-, praktisch-, of forensisch brandonderzoek? Houdt u zich met onderzoek bezig of heeft u er een mening over, schrijf u dan in als deelnemer en geef zelf kort aan wat u hierover in een parallelsessie naar voren gebracht wilt hebben.

Productinnovaties

De markt innoveert sneller dan dat de kennisontwikkeling over brandveiligheid gaat. Worden gebouwen door toepassing van innovatieve producten brandgevaarlijker of juist brandveiliger? Houdt u zich bezig met productinnovaties of wilt u zich hier verder in verdiepen, schrijf u dan in als deelnemer en geef zelf kort aan wat er op dit gebied bij u leeft!

Procesinnovaties

Brandveiligheid van gebouwen staat of valt met een goede samenwerking van alle partners in alle levensfasen van een gebouw, van wieg tot graf. Door slim samenwerken en een goede taakverdeling en afstemming is er nog veel winst te behalen. Houdt u zich bezig met procesinnovatie of wilt u er meer van weten, schrijf u dan in als deelnemer, kom dan naar deze sessie en geef zelf aan wat u hierover aan de orde wilt stellen.

2. Duurzaamheid versus brandveiligheid

Suggesties

Wilt u uw ideeen over duurzaamheid in relatie tot brandveiligheid delen of voorleggen aan vakgenoten tijdens een van de drie sessies binnen dit thema of wilt u hierover van gedachten wisselen, geef dit dan kort en bondig aan op de projectsite van dit thema. Dat kunt u doen door te klikken op de link in uw bevestigingsmail als deelnemer. Mogelijk spoort u vakgenoten zo aan om ook hun reactie hier te delen, waardoor het straks in de sessies gaat over waar het ook over zou moeten gaan: de zaken die u op dit moment bezighouden m.b.t. brandveiligheid. De themaleider zal alle reacties ca. twee weken voor de bijeenkomst clusteren en verdelen over drie sessies. U kunt op de dag zelf dan kiezen welke sessie u wilt bezoeken.

Brandveiligheid en circulair denken

Heeft het hergebruik van (oude) bouwdelen of materialen gevolgen voor de brandveiligheid van het nieuwe gebouw? Mag je er vanuit gaan dat een hergebruikt materiaal dezelfde brandwerende eigenschappen heeft als een nieuw materiaal, of lever je brandveiligheid in omwille van duurzaamheid?

Duurzaam bouwen en brandveiligheid

Gebouwen worden steeds duurzamer, maar leidt dit ook tot brandveilige gebouwen? Wat zijn de bedreigingen voor de brandveiligheid bij duurzaam bouwen? Maar oo: wat zijn de bedreigingen voor het milieu bij brandveilig bouwen, zoals impregneren, etc.? Heeft u ervaring met duurzaam bouwen en brandveiligheid, of wilt u hier juist meer over te weten komen? Schrijf u dan nu in als deelnemer en geef zelf kort aan waar u het in dit verband over zou willen hebben.

Brandbestrijding en brandveiligheid

Brandbestrijding leidt bijna altijd tot een kleine milieuramp: schadelijke stoffen in de lucht, vervuild bluswater in de grond. Hoe zorgen we ervoor dat de kennis van aanwezige schadelijke stoffen en de aanpak van de brandbestrijding transparant beschikbaar is voor alle bij brand betrokken partijen? Hoe voorkomen we milieuschade bij brand? Heeft u innovatieve oplossingen of een duidelijke mening? Schrijf u dan in als deelnemer en geef zelf aan waar het in deze sessie volgens u om draait.

3.Brandveilige bestaande bouw, contradictio in terminis?

Suggesties

Wilt u uw ideeen over bestaande bouw en brandveiligheid delen of voorleggen aan vakgenoten tijdens een van de drie sessies binnen dit thema of wilt u hierover van gedachten wisselen, geef dit dan kort en bondig aan op de projectsite van dit thema. Dat kunt u doen door te klikken op de link in uw bevestigingsmail als deelnemer. Mogelijk spoort u vakgenoten zo aan om ook hun reactie hier te delen, waardoor het straks in de sessies gaat over waar het ook over zou moeten gaan: de zaken die u op dit moment bezighouden m.b.t. brandveiligheid. De themaleider zal alle reacties ca. twee weken voor de bijeenkomst clusteren en verdelen over drie sessies. U kunt op de dag zelf dan kiezen welke sessie u wilt bezoeken.

Monumenten en brandveiligheid

Monumenten voldoen per definitie niet aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit? Zijn ze daarom altijd brandgevaarlijk of is dit onzin? Hoe zou je hiermee om moeten gaan? Heeft u vaak te maken met monumenten of hebt u een mening over hoe om te gaan met brandveiligheid in monumenten? Schrijf u dan in als deelnemer, geef zelf aan wat hierover zeker aan de orde zou willen laten komen.

Herbestemming en brandveiligheid

Een nieuwe functie in een bestaand gebouw huisvesten wordt steeds makkelijker. Hoe beoordeel je de bestaande situatie op brandveiligheid? Waar kun je knelpunten verwachten op het gebied van brandveiligheid? Heeft u hier ervaring mee of juist niet? Schrijf u dan in als deelnemer en geef zelf kort aan wat u in deze sessie wilt bereiken.

Bouwbesluit bestaande bouw en rechtens verkregen niveau

Wat is rechtens verkregen niveau? Hoe toon je dat aan en hoe ga je ermee om? Wat betekent het Bouwbesluit 2012 voor het brandveiligheidsniveau van onze bestaande gebouwvoorraad? Wat kunnen de consequenties zijn en hoe gaat u hiermee om? Wilt u hierover uw mening scherpen of delen, schrijf u dan in als congresdeelnemer, geef kort zelf uw insteek weer en discussieer mee in deze sessie.

4. Regelgeving versus verantwoordelijkheid

Suggesties

Wilt u uw ideeen over het omgaan met regelgeving of over het omgaan met verantwoordelijkheid delen of voorleggen aan vakgenoten tijdens een van de drie sessies binnen dit thema of wilt u hierover van gedachten wisselen, geef dit dan kort en bondig aan op de projectsite van dit thema. Dat kunt u doen door te klikken op de link in uw bevestigingsmail als deelnemer. Mogelijk spoort u vakgenoten zo aan om ook hun reactie hier te delen, waardoor het straks in de sessies gaat over waar het ook over zou moeten gaan: de zaken die u op dit moment bezighouden m.b.t. brandveiligheid. De themaleider zal alle reacties ca. twee weken voor de bijeenkomst clusteren en verdelen over drie sessies. U kunt op de dag zelf dan kiezen welke sessie u wilt bezoeken.

Bouwbesluit als ontwerpuitgangs-punt

De brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit leiden niet automatisch tot een brandveilig gebouw. Zelfs gelijkwaardige oplossingen worden getoetst aan het veiligheidsniveau van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit blijft dus altijd het ontwerpuitgangspunt. Volstaat dit of moeten we het anders gaan aanpakken? Hebt u hier duidelijke of vage ideeen over, doe dan mee aan deze sessie en zoek mee naar een oplossing.

Evidente vluchtwegen

Is het niet beter gebouwen zó te ontwerpen dat mensen automatisch de juiste kant op vluchten bij brand i.p.v. proberen te sturen met noodverlichtingsbordjes. Gemiste kans voor ontwerpers? Hebt u hier ervaring mee, stoort u zich ook aan al de veronderstelde pseudo-veiligheid, schrijf u dan in als congresdeelnemer en praat mee over de mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen.

Publiek en privaat

Veiligheid is het terrein van de overheid als het gaat om minimale vereisten. Maar meer veiligheid realiseren dan publiekrechtelijk vereist, of doordenken over economische schade bij brand wordt nu nauwelijks gewaardeerd. Hoe kun je, naast de prijs, ook het brandveiligheidsniveau bij aanbestedingen meewegen (EMVI)? Zouden verzekeraars hierin een rol kunnen spelen? Ziet u kansen om in het private domein te werken aan verbetering van het brandveiligheidsniveau? Schrijf u in als congresdeelnemer en zet uw idee hierover vast vooraf op de agenda.

5. Redden en wegwezen

Suggesties

Wilt u uw ideeen over de huidige en toekomstige (gewenste) taken en mogelijkheden van de brandweer delen of voorleggen aan vakgenoten tijdens een van de drie sessies binnen dit thema of wilt u hierover van gedachten wisselen, geef dit dan kort en bondig aan op de projectsite van dit thema. Dat kunt u doen door te klikken op de link in uw bevestigingsmail als deelnemer. Mogelijk spoort u vakgenoten zo aan om ook hun reactie hier te delen, waardoor het straks in de sessies gaat over waar het ook over zou moeten gaan: de zaken die u op dit moment bezighouden m.b.t. brandveiligheid. De themaleider zal alle reacties ca. twee weken voor de bijeenkomst clusteren en verdelen over drie sessies. U kunt op de dag zelf dan kiezen welke sessie u wilt bezoeken.

In de kiem smoren door vroege bestrijding

Wilt u hierover uw mening scherpen of delen, schrijf u dan in als congresdeelnemer, geef kort zelf uw insteek weer en discussieer mee in deze sessie.

Beperking van de schadelast

Schadelastbeperking is bij veel gebouwen geen speerpunt. Is dit terecht, bijvoorbeeld omdat verzekeraars toch wel uitbetalen? Wat betekent het niet meer automatisch doormelden voor de verwachte schadelast en slachtoffers? Hoe wordt eigenlijk omgegaan met brandveiligheid in sectoren waar bedrijfscontinuiteit van levensbelang is, bijv. vliegvelden, ziekenhuizen? Weet u hier meer van of wilt u hier meer over weten, schrijf u dan in als congresdeelnemer, noteer uw visie of vraag online en praat mee in deze sessie.

Wat is, en wat zou de taak van de brandweer moeten zijn?

De brandweer moet alleen voorkomen dat er slachtoffers vallen en dat de aangrenzende gebouwen niet ook afbranden! Is dit een goede ontwikkeling? Of willen we met zijn allen dat de brandweer meer doet? Als ik als ondernemer nu wil dat de brandweer ook de brandschade beperkt, hoe krijg ik dat dan voor elkaar? Schrijf u in als congresdeelnemer, geef online uw stelling door en discussieer mee in deze sessie.