0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 101

Voorwoord

Voorwoord

Voor de uitvoering en de interpretatie van de samendrukkingsproef wordt in Nederland NEN 5118 toegepast. In deze norm zijn voorschriften opgenomen voor de uitvoering van de proef en de interpretatie van de metingen volgens de Angelsaksische methode. Daamaast bevat NEN 5118 informatief de interpretatie volgens Koppejan, waarin de theorieën van Keverling Buisman en Terzaghi tot een methode zijn gecombineerd.

Ten aanzien van de uitvoering en de interpretatie van de samendrukkingsproef heeft CUR-commissie B 83 ringonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn door diverse laboratoria in Nederland proeven uitgevoerd op kunstmatig aangemaakte kleimonsters. Uit het ringonderzoek is gebleken dat de interpretatiemethode vooral volgens Koppejan, bepaling van de consolidatiecoefficient en bepaling van de grensspanning niet eenduidig zijn. Daarnaast bestaan er in Nederland kleine verschillen in de procedure voor uitvoering van de proef.
De resultaten van het ringonderzoek hebben tot de conclusie geleid dat een aanvulling op of wijziging van de norm gewenst is.

Daamaast leiden technische ontwikkelingen tot aanpassing van of aanvulling op de huidige norm. Het betreft de ontwikkeling van het a,b,c-Isotachenmodel en de toepassing van eindige elementen programma's. Hierin zijn grondmodellen opgenomen die specifieke parameters vereisen, waarbij eenduidigheid dient te bestaan tussen resultaten van de samendrukkingsproef en invoerparameters.

De huidige Nederlandse norm wordt mogelijk vervangen of aangepast. Op termijn komt een Europese norm hiervoor in de plaats. Ten tijde van deze rapportage was deze Europese norm als conceptvoomorm beschikbaar (final draft prCEN ISO/TS 17892-5, juli 2003). In december 2003 is hiervan een vemieuwde versie opgesteld (prCEN ISO/TS 17892-5:2003); deze is in mei 2004 via NEN verspreid. De uitvoering van de samendrukkingsproef dient in principe te voldoen aan de toekomstige Europese norm.

Deze CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-voorschriftencommissie 77 'CUR-Aanbeveling samendrukkingsproef.
Op het moment van verschijnen van deze CUR-Aanbeveling was de samenstelling van de commissie als voIgt: ing. B.H.P.A. The (voorzitter), mevr. drs. A. Bizzarri, ir. H.R.E. Dekker, ing. P.G. van Duijnen, dr. G. Greeuw, dr.ir. O.M. Heeres, prof. F. Molenkamp, ing. C. Nijburg (coördinator), ing. W.A. Nohl, ir. P.J. Rebel, ir. H.W. Thijssen, ir. D. Wilschut.