0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 103

Voorwoord

Voorwoord

Windbelasting speelt een dominante rol bij het constructieve ontwerp van (hoge) gebouwen en onderdelen ervan. Naast een berekening volgens normbladen, kan windtunnelonderzoek een belangrijk huIpmiddel zijn bij de berekening. Windtunnelonderzoek is bij hoogbouw, en meer in het algemeen bij slanke gebouwen, dan ook zeer wenseIijk. De huidige bouwregelgeving sluit op deze wenseIijkheid niet goed aan en staat het doelmatig gebruik van windtunnelonderzoek in de weg. Dit kan Ieiden tot het willekeurig goed of afkeuren van uit windtunnelonderzoek bepaalde waarden. Deze situatie is zowel voor de veiligheid als voor de economie een slechte zaak. Ten tijde van het opstellen van deze CUR-Aanbeveling werd in NEN-commissie 351 001 01 'TGB Basiseisen en belastingen' een wijziging voorbereid, waarin windtunnelonderzoek is aangewezen als mogelijke bepalingsmethode voor de windbelasting op gebouwen en onderdelen ervan. Deze CUR Aanbeveling geeft de voorwaarden voor het gebruik van windtunnelonderzoek, alsmede richtlijnen voor het uitvoeren, verwerken en interpreteren ervan voor de bepaling van ontwerp-windbelastingen op (hoge) gebouwen en onderdelen ervan.

Bij het opstellen van deze CUR-Aanbeveling is ervoor gezorgd dat het uitvoeren en anaIyseren van windtunnelonderzoek conform deze Aanbeveling, Ieidt tot waarden voor de windbelasting op gebouwen die ten minste voldoen aan de betrouwbaarheidseisen uit NEN 6700 en daarmee geschikt zijn om in het kader van de bouwregelgeving toe te passen. Wijzigingsblad NEN 6702jAl:2005 verwijst in de toelichting bij 8.6.1.3.3 naar deze CUR-Aanbeveling voor het bepalen van de windbelasting aan de hand van windtunnelonderzoek.

Op het moment van verschijnen van deze Aanbeveling was CUR-Onderzoekscommissie C 134 'Windtunnelonderzoek voor ontwerp-windbelasting op (hoge) gebouwen en onderdelen ervan' als voIgt samengesteId: prof. Dipl.-lng. J.N.J.A Vambersky (voorzitter), ir. I.AR. Woudenberg (secretaris), dr.ir. c.P.w. Geurts (rapporteur), ir. G.c. Bouquet MlCT, ir. J.W.G.M. Kraak, ing. R. Sagel, ir. G.M.A. Perquin, ir. H. Ouwerkerk, ir. B. Potjes, ir. G.M. van UffeIen, ir. E. Willemsen, AA. Jongenelen, MSE (coordinator tot 1 augustus 2004), drs. E. Vega (coordinator vanaf 1 augustus 2004).

CUR-Aanbeveling 103 is goedgekeurd door NEN-commissie 351 001 'TGB Algemeen'.

Opmerking

Achtergronden bij deze CUR-Aanbeveling zijn gegeven in CUR-rapport 2005-3 'Ontwerpwindbelastingen op (hoge) gebouwen en onderdelen ervan. Achtergrondrapport bij CUR-Aanbeveling 103'.

Deze CUR-Aanbeveling is consistent bevonden met NEN 6700 en NEN 6702.