0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 105

Voorwoord

Voorwoord

Zoals de meeste sectoren in onze dynamische samenleving is ook de bouwsector volop in beweging. Nieuwe contractvormen zijn volop in ontwikkeling; een trend die grate consequenties heeft voor de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze ontwikkeling gaat gepaard met onzekerheden. Deze komen vooral naar voren in situaties waar onzekerheden bij bouwprojecten toch al een grote rol spelen, zoals bij de ondergrond. Onjuiste of onvolledige gegevens over de ondergrond kunnen grote consequenties hebben; zij zijn dan ook een belangrijke factor bij het ontstaan van faalkosten.

Om risico's beheersbaar te maken is risicomanagement onontbeerlijk. Een belangrijk onderdeel van risicomanagement is de risicoverdeling of risico-allocatie, dit is niets anders dan het toedelen of alloceren van (een deel van) het risico bij een of meer betrokken partijen. In deze CUR/CROW-Aanbeveling wordt een methode beschreven om risico's contractueel te verdelen. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar geotechnische risico's. Omdat het contractueel verdelen van geotechnische risico's anno 2006 nog geen dagelijks gebruik is en een cultuuromslag vereist, wordt in deze Aanbeveling extra aandacht besteed aan nut en noodzaak van het verdelen van risico's. Essentieel voor een goede risicoverdeling is het draagvlak bij opdrachtgever en opdrachtnemer. Bij beiden moet de wil er zijn om risico's transparant te maken en te verdelen. Als deze wil er is, is het concept van risicoverdeling, dat in deze Aanbeveling wordt gepresenteerd, een belangrijk hulpmiddel.

Het toedelen van risico's moet contractueel worden ingebed, ook hieraan wordt in deze Aanbeveling nadrukkelijk aandacht besteed. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in geintegreerde contracten (ontwerp en uitvoering op basis van de UAV-gc 2005) en in bestekken (uitvoering op basis van de UAV 1989). Bij de contractuele inbedding is het van belang om aan het document waarin de risicoverdeling wordt vastgelegd, een juridische status toe te kennen die recht doet aan de contractuele verhouding van beide partijen.

Op moment van verschijnen van deze Aanbeveling was CUR/CROW-commissie F 40 'Risico Verdeling Geotechniek'als volgt samengesteld:
ir. E.J. Aukema - RWS Bouwdienst Utrecht (voorzitter)
ir. J.G. Knoeff - GeoDelft (secretaris, rapporteur)
ir. A. Baldee - Projectorganisatie Betuweroute
ir. F. Bisschop - Arcadis ir. J.K. Haasnoot - CRUX Engineering B.V.
ir. G. Hannink - Gemeentewerken Rotterdam
ir. J. Herbschleb - Royal Haskoning
ing. E. de Jong - VWS Geotechniek B.V.
ir. J. de Jongh - Infra Consult + Engineering (tot september 2005)
ing. A. Jonker - CUR (coordinator)
ir. J.A. Kleinjan - Grontmij (vanaf september 2005)
ir. A. Kooistra - Infra Consult + Engineering (vanaf september 2005)
ir. J. Knol - CROW ing. T. van Reeuwijk - CROW
ir. B.W. Sluer - BAM Wegen bv
ir. M. Th. van Staveren - GeoDelft
ing. R. Steenbrink - Grontmij Infrastructuur & Milieu (tot september 2005)
ir. G.J. Wittenberg - Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
ir. L.W.A. Zwang - Fugro Ingenieursbureau B.V.