0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 107

Voorwoord

Voorwoord

In 1998 verscheen CUR-Aanbeveling 62 “Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel”. Hierin waren eisen opgenomen ten aanzien van de toe te passen grondstoffen, specie en mortel en de verwerking van de specie tot een gietvloer. Verder waren eisen opgenomen voor de wijze waarop keuring en controle kunnen worden uitgevoerd van de grondstoffen, specie en mortel en van de daarmee vervaardigde gietvloer.
Door het verschijnen van materiaalspecifieke normen zoals NEN-EN 13454 deel 1 en 2, als ook de meer materiaalongebonden norm voor dekvloermortels, NEN-EN 13813, was aanpassing van CUR-Aanbeveling 62 wenselijk. Concreet betekent dit dat bepalingen in de CUR-Aanbeveling hieromtrent zijn vervangen door een verwijzing naar deze normen en gebruik is gemaakt van classificaties die voorkomen in deze normen.

Wijzigingen in deze Aanbeveling vloeien dus voort uit deze normen. Van groter belang is evenwel de wijziging in uitgangspunt voor de specificatie van een gietvloer. Meer dan voorheen geldt daarbij dat de eisen aan de gietvloer en dus de specificatie ontleend moet zijn aan de gewenste prestaties van de gietvloer. Dit impliceert dat de eisen aan de vloer ontleend moeten zijn aan het voorgenomen gebruik of de gewenste afwerking. Het bijvoorbeeld alleen noemen van een druksterkte is niet langer voldoende. Het is zelfs de vraag of de druksterkte in veel gevallen wel de maatgevende eis is.
Opdrachtgevers zullen meer dan voorheen vooraf moeten nadenken welke eisen maatgevend zijn en zullen deze eisen moeten overeenkomen door het noemen van waarschijnlijk meer dan alleen één aspect. Aan vloerenbedrijven is het de taak deze eisen te vertalen in een materiaalkeuze en wijze van uitvoeren. Deze Aanbeveling biedt handvatten voor de specificatie van de gietvloer en geeft daarbij de grenzen aan waarbinnen het vloerenbedrijf voldoet aan de prestaties die door de opdrachtgever zijn gevraagd.

De hoofdstukken in deze Aanbeveling zijn afhankelijk van de inhoud van belang voor de opdrachtgever, het vloerenbedrijf en/of de specieleverancier. In bijlage D is deze relatie vermeld.

Deze CUR-Aanbeveling heeft betrekking op calciumsulfaatgebonden gietvloeren die direct op een draagvloer worden aangebracht, op een scheidingslaag of op een samendrukbaar isolatiemateriaal. Daarbij geldt dat voor laatstgenoemde categorie ook gewezen wordt op NEN 2742, waarin specifieke eisen zijn opgenomen voor zwevende dekvloeren.

Deze herziene CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-Voorschriftencommissie VC 84. Op moment van verschijnen van deze Aanbeveling was de commissie als volgt samengesteld: ing. M. de Jonker (voorzitter), ir. C.A. van der Steen (secretaris, rapporteur), T.J. de Boer, R. van Boxtel, L. Deerns, ing. S.B. de Haan, R. Hooiveld, ing. G. Nijman, ir. J.P.G. Mijnsbergen (coördinator).

De Aanbeveling is beoordeeld en goedgekeurd door NEN-normcommissie 353 078/CUR-Voorschriftencommissie 37 "Dekvloeren". Met het verschijnen van CUR-Aanbeveling 107 komt CUR-Aanbeveling 62 te vervallen.