0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 110

Voorwoord

Voorwoord

Cementgebonden gietvloeren mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. Ten opzichte van de al veel langer bekende cementgebonden, gesmeerde dekvloer, kenmerken cementgebonden gietvloeren zich door hun vloeibare karakter. De mortel is daardoor aan te brengen met weinig of in het geheel geen verdichtingsenergie.
Inmiddels is er voldoende ervaring opgedaan met het toepassen van deze producten om hiervoor een technische grondslag vast te stellen in de vorm van een CUR-Aanbeveling. In deze Aanbeveling zijn eisen en voorwaarden opgenomen voor de grondstoffen, de specie en de uitvoering van cementgebonden gietvloeren. Verder zijn eisen opgenomen voor de wijze waarop keuring en controle kunnen worden uitgevoerd op de grondstoffen, specie en mortel en van de daarmee vervaardigde gietvloer.
Belangrijk is dat de Aanbeveling nadrukkelijk uitgaat van het specificeren van de gewenste eisen aan de cementgebonden gietvloer. De eisen moeten zijn ontleend aan een analyse van het voorgenomen gebruik of de gewenste vloerafwerking. Het noemen van bijvoorbeeld alleen de druksterkte is niet voldoende. Het is zelfs de vraag of de druksterkte in veel gevallen wel maatgevend is.
Opdrachtgevers zullen meer dan voorheen vooraf moeten nadenken welke eisen maatgevend zijn en zullen deze eisen moeten overeenkomen door het noemen van waarschijnlijk meer dan één aspect. Aan vloerenbedrijven is het de taak deze eisen te vertalen in een materiaalkeuze en wijze van uitvoeren. Deze Aanbeveling biedt handvatten voor de specificatie van de gietvloer en geeft daarbij de grenzen aan waarbinnen het vloerenbedrijf voldoet aan de prestaties die door de opdrachtgever zijn gevraagd.

De hoofdstukken in deze Aanbeveling zijn, afhankelijk van de inhoud, van belang voor de opdrachtgever, het vloerenbedrijf en/of de specieleverancier. In bijlage C is deze relatie vermeld.

Deze CUR-Aanbeveling heeft betrekking op cementgebonden gietvloeren die direct op een draagvloer worden aangebracht, op een scheidingslaag of op een samendrukbaar isolatiemateriaal. Daarbij geldt dat voor laatstgenoemde categorie ook wordt gewezen op NEN 2742, waarin specifieke eisen zijn opgenomen voor zwevende dekvloeren.

Deze herziene CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-voorschriftencommissie 83 'Cementgebonden gietvloeren'. Op moment van publiceren van deze Aanbeveling was de commissie als volgt samengesteld: ing. M. de Jonker (voorzitter), ir. C.A. van der Steen (secretaris, rapporteur), ing. R.H.J. Albers, dr. ir. J. Blaakmeer, ir. E. Bruins (corresponderend lid), B.H.A. van den Heuvel, R.A.G. Hurkmans, H. Roseboom, ing. R. Sagel, ing. G.J. Speets, ir. E.M.M. Vermeulen, ir. J.M.H.J. Smit (coördinator), ir. Th. Monnier (mentor).

Deze Aanbeveling is beoordeeld door NEN/CUR-commissie 353 078/VC 37 'Dekvloeren'.