0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 36:2011

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord bij de derde, herziene uitgave

Voorwoord bij de derde, herziene uitgave

In CUR-Aanbevelingen wordt veelvuldig verwezen naar normen en vaak worden voor specifieke onderwerpen aanvullende eisen gesteld. Bij CUR-Aanbevelingen op betongebied waren dat vooral de normen voor toeslagmaterialen (NEN 5905), betontechnologie (NEN 5950), de berekening van betonconstructies (NEN 6720) en de uitvoering van betonconstructies (NEN 6722). Met de invoering van Europese normen in Nederland (NEN-EN) worden de oorspronkelijke Nederlandse normen (NEN) ingetrokken. Dit houdt in dat CUR-Aanbevelingen aan de nieuwe normen moeten worden aangepast.
Dat geldt ook voor CUR-Aanbeveling 36:2011. Deze herziene uitgave is aangepast aan de vigerende normen.

CUR-voorschriftencommissie 91 “Revisie CUR-Aanbevelingen” heeft het proces begeleid om tot deze herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 36 te komen. VC91 was als volgt samengesteld: prof.ir. C. van Weeren (voorzitter, AVC “Beton”), dr.ir. H.A.W. Cornelissen (voorzitter NEN/CUR commissie 353 039/ VC12 “Beton”), ir. F.B.J. Gijsbers (voorzitter NEN/CUR-commissie 351 001 09/VC20 “TGB Betonconstructies”, ing. M.J. van der Vliet (voorzitter a.i. NEN/CUR-commissie 351 085/VC 18 Uitvoering van betonconstructies), dr.ir. G. van der Wegen (rapporteur), ir. S.N.M. Wijte (rapporteur) en drs. E. Vega (coördinator).

NEN/CUR-commissie 351 001 09/VC 20 ‘TGB Betonconstructies’ stemt in met de inhoud van CURAanbeveling 36:2011.

Met de publicatie van deze tweede, herziene versie, zijn de eerste versies van CUR-Aanbevelingen 35 (1994) en 36 (1994) vervallen; een herziening van CUR-Aanbeveling 35 is als bijlage in CUR-Aanbeveling 36:2011 opgenomen.

Voorwoord bij de tweede uitgave

Voorwoord bij de tweede uitgave

In NEN-EN 1992-1-1 ‘Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen’ worden eisen en bepalingsmethoden gegeven ten aanzien van het draagvermogen en de vervormingen van betonconstructies. Dit voorschrift wordt in het Bouwbesluit aangewezen als de norm op basis waarvan bouwwerken moeten worden getoetst aan de door de overheid gestelde eisen ten aanzien van veiligheid en bruikbaarheid. NEN-EN 1992-1-1 is op deze wijze van toepassing op alle betonnen bouwwerken waarvoor een, door de overheid afgegeven, bouwvergunning is vereist.

CUR-onderzoekcommissie C 87 ‘Elastisch ondersteunde bedrijfsvloeren van beton’ heeft in 1994 CURAanbeveling 36 opgesteld. Deze Aanbeveling bevatte regels voor het ontwerpen, berekenen en detailleren van bedrijfsvloeren en verhardingen.

Door nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van het ontwerpen van vloeren en verhardingen, ontstond de behoefte aan een herziening van de Aanbeveling. Deze herziening heeft in 1998/1999 plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van CUR-voorschriftencommissie VC 54 ‘Elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen’, die als volgt was samengesteld:

ir. G.Chr. Bouquet MICT (voorzitter), ing. A. Hoekstra, ir. J. Niemantsverdriet (rapporteur), ir. H. Ouwerkerk, ir. H.A.Ph. van Roosmalen (mentor), ing. R. Sagel, ir. B.W. Sluer, ing. M.J.A. Stet, ir. M.L. Ywema (coördinator).

Deze CUR-Aanbeveling is beoordeeld door NNI-normcommissie 35100109/VC 20 ‘TGB Betonconstructies’ en consistent bevonden met NEN-EN 1992-1-1:2005 en de van toepassing zijnde overige CURAanbevelingen.

Deze CUR-Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie ‘Beton’.