0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 45

Voorwoord

Voorwoord

Met het publiceren van deze CUR-Aanbeveling wordt voorzien in de behoefte aan regelgeving voor kathodische bescherming van wapening in betonconstructies.
Het uitgangspunt bij het opstellen van deze Aanbeveling is geweest, dat aan de hand van een inspectie is vastgesteld dat bescherming noodzakelijk is om de duurzaamheid van de betreffende betonconstructie te verzekeren.
Kathodische bescherming is een van de methoden om beton te beschermen tegen schade als gevolg van corrosie van de wapening.
De wapening in het beton wordt verbonden met de minpool van een spanningsbron. De pluspool wordt verbonden met een geleidend materiaal dat op of in het te beschermen beton wordt aangebracht. De spanning wordt vervolgens zo ingesteld dat de corrosie van de wapening in het beton nagenoeg volledig tot stilstand komt.
Toepassing van kathodische bescherming betekent dat bij schade die is ontstaan door ingedrongen chloride, geen chloridehoudend beton hoeft te worden verwijderd. Volstaan kan worden met het repareren van plaatsen met zichtbare betonschade.
Kathodische bescherming is een controleerbare en beheersbare bescherming voor lange tijd, waarbij het goed functioneren regelmatig moet worden gecontroleerd. Kathodische bescherming kan worden toegepast op constructies waaraan reeds schade is ontstaan door corrosie van de wapening, of als preventieve maatregel bij constructies waar schade wordt verwacht.
Deze Aanbeveling is van toepassing op constructies in gewapend beton, waarin de wapening bestaat uit betonstaal. lndien (gespannen) voorspanstaal aanwezig is, moeten aanvullende eisen worden gesteld aan het systeem om schade aan het voorspanstaal te voorkomen. Het toepassen van kathodische bescherming op voorgespannen constructies is niet in deze Aanbeveling geregeld.

Deze CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-onderzoekcommissie B47 'Kathodische bescherming van betonconstructies'.
De Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie 'Beton'. Op moment van publiceren was de samenstelling van commissie B 47 als voigt:

dr.R.F.M.Bakker (voorzitter) ir.P.C.Nuiten
dr.ir.G.J.L.van der Wegen (secretaris, rapporteur) dr.R.B.Polder
ing.P.Boone ir.P.A.M.Zuidgeest
ing.L.Gilde ir.J.P.G.Mijnsbergen (coördinator)
ir.G.J.Klok WBuist (mentor)

De tekst voor deze Aanbeveling is opgesteld door dr.R.B.Polder en bewerkt door ir.C.A.van der Steen.