0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 47

Voorwoord

Voorwoord

Vanuit de bouw bleek dat er grote behoefte bestond aan informatie met betrekking tot het gedrag, het gebruik en het hergebruik van plaatmaterialen voor bekistingsdoeleinden. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: de onvoldoende kennis bij de gebruikers op de bouwplaats, de onduidelijkheid over de gestelde eisen in NEN 6720 (VBU 1988), het verkeerd toepassen van typen plaatmateriaal en een meervoudig gebruik van plaatmateriaal.
Met deze CUR-Aanbeveling wordt voorzien in de behoefte aan specifieke regelgeving voor het gebruik van plaatmateriaal voor bekistingsdoeleinden. De Aanbeveling bevat definities, algemene materiaaleigenschappen, bepalingsmethoden en eisen voor triplex toegepast als bekistingsmateriaal voor betonconstructies. Verder worden in deze Aanbeveling eisen gesteld met betrekking tot de levering, de verwerking, het transport, de opslag en het hergebruik van triplex. Dit alles met als doel een betere afstemming te bereiken tussen de leverancier of handelaar van gelaagde plaatmaterialen en de gebruiker (de aannemer).
Bij het opstellen van de Aanbeveling is rekening gehouden met het feit dat de handel in triplex voor bekistingsdoeleinden, zich uitstrekt tot ver over de landsgrenzen. Er is aansluiting gezocht bij bestaande normering in en buiten Nederland en bij de in ontwikkelingzijnde Europese regelgeving. Als basis voor deze Aanbeveling dienden tevens de kernpunten uit het onderzoek van CUR-Onderzoekcommissie B55 'Plaatmaterialen voor bekistingsdoeleinden'.

Deze CUR-Aanbeveling is tot stand gekomen dankzij een inbreng van de Stichting Centraal Orgaan Aigemene Bouwdoeleinden (COAB), APA - The Engineered Wood Association, Kymmene Schauman B.V., TRIMA B.V., RET Utrecht en het Centrum Hout.

Deze Aanbeveling is opgesteld door CUR-Voorschriftencommissie 39 'Plaatmaterialen voor bekistingsdoeleinden'. Op het moment van verschijnen van deze Aanbeveling was de samenstelling van de commissie als volgt:
ing. P.A. Breek (voorzitter), ir. J-W.G. van de Kuilen (secretaris, rapporteur), ing. G.J. van Aalst, ir. C.B.M. Dingjan (corresponderend lid), G. Lindeboom, P.Meinen, ing. A. Mooiman, M.G.R. Verhorst, ing. C.F.Vink, ing. J.P.C. Wagemaker (corresponderend lid), W. Weststrate, prof.ir. J.H. van Loenen (mentor), ing. H.W. Corporaal (coördinator).

De CUR-Aanbeveling is goedgekeurd door de Vereniging van Nederlandse Houthandelaren (VVNH) en het Centrum Hout. Tevens is CUR-Aanbeveling 47 beoordeeld door CUR-Voorschriftencommissie 18 'Uitvoering' en consistentent bevonden met NEN 6722 (VBU 1988).