0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 49

Voorwoord

Voorwoord

In deze CUR/PBV-Aanbeveling zijn eisen opgenomen waaraan bentonietmatten moeten voldoen om te mogen worden toegepast als bovenafdichting van afval- en reststofbergingen. In het Stortbesluit Bodembescherming wordt geregeld dat stortplaatsen moeten voldoen aan de zogenaamde IBC-criteria. IBC staat daarbij voor Isoleren, Beheersen en Controleren. In de Uitvoeringsregeling is aangegeven dat een beschermingsniveau moet worden geboden dat ten minste gelijkwaardig is aan de bescherming van de bodem die is beoogd met het gestelde in de Richtlijn dichte eindafwerking. In die richtlijn staan bepaalde materialen en constructies genoemd. Van de Richtlijn kan, zoals aangegeven in de Uitvoeringsregeling, worden afgeweken mits de gelijkwaardigheid wordt aangetoond. Voldoet de bentonietmat aan de eisen in deze CUR/PBV-Aanbeveling dan mag worden aangenomen dat een bovenafdichting met deze bentonietmat ten minste de in de Uitvoeringsregeling bedoelde gelijkwaardige bescherming oplevert. De bentonietmat is dan tevens geschikt om te worden toegepast als bovenafdichting van reststofbergingen. Uiteraard speelt de constantheid van productie en de zorgvuldigheid van uitvoering een rol bij het verkrijgen van een goede afdichting. Hiervoor zijn eisen opgenomen in CUR/PBV-Aanbeveling 50.

Deze CUR/PBV-Aanbeveling is opgesteld door CUR-onderzoekcommissie C 93 "Toepassing bentonietmatten voor milieubeschermende constructies". Op het moment van publiceren van deze Aanbeveling was de samenstelling van de commissie als volgt: H.F.M. Haukes (voorzitter), ing. J.G.W.M. Schoemaker (secretaris), ir. D. Boels, drs. B. KOk, dr.ir. G.E. Kamerling, ing. P.A. Ruardi, ing. A. Steerenberg, ir. M. Geense (coordinator) en prof.dr.ir. EW. Bijker (mentor). Rapporteur van deze Aanbeveling was ing. K. van der Wal. Ir. C.A. van der Steen verzorgde de eindredactie. Deze Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriften Commissie "Bodem en milieu".