0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 51

CUR-Aanbeveling 51

Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen

De huidige milieuwetgeving staat niet toe dat verontreinigingen terechtkomen in het oppervlaktewater of in de bodem. Een bedrijf heeft dan ook een verantwoordelijkheid een aanzien van de gevolgen van de bedrijfsvoering voor het milieu. Zo verplichten de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren de eigenaar van het bedrijf om vervuiling van de grond, het grondwater of het oppervlaktewater te voorkomen. Dit kan onder meer worden gerealiseerd door het aanbrengen van vloeistofdichte bedrijfsrioleringen. Deze CUR/PBV-Aanbeveling gaat nader in op de milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen. Op basis van deze Aanbeveling kunnen vergunningverlenende instanties, ondernemers, ontwerpers en aannemers beoordelen of de voorgenomen uitvoering van bedrijfsrioleringen voldoet aan de huidige milieuwetgeving. De inhoud van deze Aanbeveling is afgestemd met relevante documenten die binnen het Plan Bodembeschermende Voorzieningen worden gepubliceerd.


Artikelnummer AA051
Jaar 1997

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie