0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 51

Voorwoord

Voorwoord

De huidige milieuwetgeving staat niet toe dat verontreinigingen terechtkomen in het oppervlaktewater of in de bodem. Een bedrijf heeft dan ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van de gevolgen van de bedrijfsvoering voor het milieu. Zo verplichten de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren de eigenaar van het bedrijf om vervuiling van de grond, het grondwater of het oppervlaktewater te voorkomen. Dit kan onder meer worden gerealiseerd door het aanbrengen van vloeistofdichte bedrijfsrioleringen. Deze CUR/PBV-Aanbeveling gaat nader in op de milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen. Op basis van deze Aanbeveling kunnen vergunningverlenende instanties, ondernemers, ontwerpers en aannemers beoordelen of de voorgenomen uitvoering van bedrijfsrioleringen voldoet aan de huidige milieuwetgeving. De inhoud van deze Aanbeveling is afgestemd met relevante documenten die binnen het Plan Bodembeschermende Voorzieningen worden gepubliceerd.

Deze Aanbeveling, in het kader van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen waarin CUR, Kiwa en het NIBV samenwerken, is opgesteld door CUR/KIWA/PBV-Voorschriftencommissie 41 "Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen".
Op het moment van publiceren van deze Aanbeveling was de samenstelling van de commissie als voigt: ing. C. van der Vlist (voorzitter), ing. L. Bolding (rapporteur), ir. J.C. Wielenga (secretaris). ir. A.S. Beenen, L. du Clou, ing. M.A. Dokman, ir. G.M. Gaikema, ir. W. de Groot, ing. GW. Koldewijn, S. Mensing, ing. P.A. Ruardi, J.H. van Santen, E.F.M. Smits, L. de Vaal, ir. M. van Zoelen, J.W. Pinkney (corr. lid), ing. A. Jonker (coordinator), ir. J. de Nekker (mentor). De tekst, opgesteld door de rapporteur, is door ir. C.A. van der Steen bewerkt tot deze Aanbeveling.

Deze Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie "Bodem en milieu".