0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 57

Voorwoord

Voorwoord

In deze CUR-Aanbeveling zijn criteria opgenomen voor het verkrijgen van een emissie-arme stalvloer van beton die voldoende duurzaam en beloopbaar is om toegepast te kunnen worden in een rundveestal.
Deze CUR-Aanbeveling moet worden gezien in samenhang met de beoordelingsrichtlijn 'Emissie-arme stallen' van de Stichting Groen Label (uitgave maart 1996). ln deze Beoordelingsrichtlijn zijn grenswaarden gegeven voor de ammoniakemissie voor stalsystemen. Voor de rundveehouderij is gesteld dat een stalsysteem waarin een 'hellende, gecoate vloer', wordt toegepast, in aanmerking kan komen voor een Groen-Labelverklaring. Door de IMAG-DLO/CUR- commissie D21 'Ammoniakemissie-arme stalvloeren' (zie IMAG-DLO-rapport 96- 12 / CUR-rapport 188) is aangetoond dat een coating achterwege kan blijven, mits het vloeroppervlak voldoet aan bepaalde eisen. Deze uit dit onderzoek voortgekomen eisen alsmede de daaruit voortvloeiende aspecten betreffende de uitvoering, vormen de basis voor deze CUR-Aanbeveling.
Er wordt op gewezen dat het vloeroppervlak slechts een onderdeel is van een stalsysteem. Voor het bereiken van een ammoniakemissie-arm stalsysteem is niet alleen het betonoppervlak van belang. Aspecten als vloerhelling, vloeropeningen, bevuild vloeroppervlak, spoelen of sproeien van water en mestverwijdering (schuiven) spelen daarbij ook een rol. Uit het werk van de onderzoekcommissie D21 is gebleken dat een helling in de vloer een essentieel onderdeel is van een amoniakemissie-arm vloersysteem, met een dichte vloer c.q. vloerelementen met een egaal oppervlak.

De Aanbeveling is opgesteld door de voorschriftencommissie VC45 'Emissie-arme stalvloeren'. Op het moment van verschijnen was de samenstelling als volgt: ir. G.Chr. Bouquet (voorzitter), ing. H. Stuut (secretaris), dr.ir. C.R. Braam (rapporteur), H.J. Elling, ir. K.W. van der Hoek, ing. J.J.A. Gerretsen, ir. N. Jonkhof, ir. P.P.H.Kant, drs. W. van Laarhoven, J. Lodder, ing. P. Meerkerk, W. Scherphof, ing. D. Swierstra, ing. N.J.F. Vonk, ing. T.D. van der Zee, ir. H.P.J. Vereijken (coördinator CUR), prof.ir. J.H. van Loenen (mentor).

Deze Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriften Commissie 'Beton'.