0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 63

Voorwoord

Voorwoord

BEPALING VAN DE VLOEISTOFINDRINGING IN BETON DOOR DE CAPILLAIRE ABSORPTIEPROEF

In de wet Milieubeheer wordt in het geval van bedrijfsmatige activiteiten met bodembedreigende stoffen een vloeistofdichte bodembeschermende voorziening voorgeschreven. Vloeistofdichte voorzieningen kunnen worden vervaardigd met diverse materialen die sterk verschillend van aard kunnen zijn. Per materiaalsoort moet dan ook op basis van bestaande enjof ontwikkelde kennis een technische grondslag worden opgesteld voor de beoordeling van de vloeistofdichtheid. Voor het materiaal beton is dit gebeurd in CUR/CROW/PBV-onderzoekscommissie D 29 'Vloeistofdichtheid van ter plaatse gestorte en geprefabriceerde betonvloeren'. Deze commissie heeft de bestaande kennis geevalueerd en een aanbevolen laboratorium beproevingsmethode op geschiktheid onderzocht en aan de praktijk getoetst. Op basis hiervan is deze CUR/PBV-Aanbeveling opgesteld. In deze Aanbeveling wordt een proef beschreven voor het bepalen van de vloeistofindringing in beton op basis van capillaire absorptie.

Deze CUR/PBV-Aanbeveling is tot stand gekomen in het kader van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV) waarin NIBV, CUR en Kiwa samenwerken op het gebied van bodembeschermende voorzieningen. Het PBV sluit aan bij de vigerende regelgeving van de overheid en past in haar streven om bodemverontreiniging tegen te gaan.

Deze CUR/PBV-Aanbeveling is opgesteld door CUR/CROW/PBV-Onderzoekcommissie D 29 'Vloeistofdichtheid van ter plaatse gestorte en geprefabriceerde betonvloeren'. Op het moment van verschijnen van deze Aanbeveling was de commissie als voigt samengesteld: ing. J.A. Luitwieler (voorzitter), dr.ir. G.J.L. van der Wegen (secretaris/rapporteur), ir. G.P.L. den Boer, dr.ir. K. van Breugel, dr.ir. H.J.H. Brouwers, ir. R. Faase, C.J.w. Glimmerveen, H.F.M. Haukes, J. van der Hoeven, ing. J.H. Holthuis, HAP. Kouwenhoven, ir. PAM. Maas, ir. J. Niemandsverdriet, ing. C. Souwerbren, L.E. van der Steen, ing. A.C. Veldhuizen, c.A. van Wierden, ir. J.J.M. van der Vring, H.P. Burger, ing. P.A. Ruardi, ing. H.W. Corporaal (coordinator) en ir. J. de Nekker (mentor). Ir. C.A. van der Steen verzorgde de eindredactie.

Deze CUR/PBV-Aanbeveling is beoordeeld door VC 12 'Beton' en consistent bevonden met NEN 5950 (VBT 1995). Deze CUR/PBV-Aanbeveling is goedgekeurd door de Aigemene Voorschriftencommissie 'Bodem en Milieu' en de Aigemene Voorschriftencommissie 'Beton'.