0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 65

Voorwoord

Voorwoord

Deze CUR/PBV-Aanbeveling bevat regels en eisen voor het ontwerp, de materialen, de aanleg en het herstel van vloeistofdichte voorzieningen van beton, alsmede voor beschermlagen op betonconstructies om deze vloeistofdicht te maken. Vloeistofkerende voorzieningen maken geen onderdeel uit van deze Aanbeveling. De Aanbeveling is dusdanig opgesteld dat deze aansluit op de bestaande (Europese) regelgeving en is tevens de basis voor andere (PBV-)documenten.
De Aanbeveling is bedoeld voor eigenaren, ontwerpers, milieudiensten, producenten, leveranciers, aannemers of verwerkers en Deskundig Inspecteurs die direct zijn betrokken bij het voorschrijven, ontwerpen, aanleggen of herstellen van vloeistofdichte voorzieningen.

Deze Aanbeveling is tot stand gekomen in het kader van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV), waarin de Stichting PBV op het gebied van bodembeschermende voorzieningen kennis ontwikkelt, kwaliteit borgt en kennis overdraagt. Het PBV sluit aan bij de vigerende regelgeving van de overheid en past in haar streven bodemverontreiniging tegen te gaan.

Deze Aanbeveling is opgesteld door CUR/PBV-Voorschriftencommissie 82 'Herziening CUR/PBV-Aanbeveling 65'. Op het moment van publiceren ervan was de commissie als voIgt samengesteld: dr.ir. G.J.L. van der Wegen (voorzitter), ing. M.J. van Brink (secretaris/rapporteur), ing. J.P. Boeter, ing. A.A. van den Bos, ir. G.Chr. Bouquet MICT, dr.ir.drs. C.R. Braam, ing. M. de Jonker, ing. P.c. Langeveld, ing. P.A. Ruardi, ing. R. Sagel, L.E. van der Steen, J.Talsma, J. Wensing, ing. D.P. Wolters, ir. J.M.H.J. Smit (coordinator).

Deze CUR/PBV-Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie 'Bodem en Milieu' en vervangt CUR/PBV-Aanbeveling 65 'Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen' van april 1998.