0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 73

Voorwoord

Voorwoord

CUR-Aanbevelingen hebben veelal betrekking op nieuwe materialen en/of nieuwe bouwconstructies. In deze Aanbeveling 'Stabiliteit van steenconstructies' is dit echter niet het geval. In de huidige TGB-Steenconstructies (NEN 6790) wordt al het nodige gezegd over de stabiliteit van steenconstructies. In CUR-rapport 94-4 'Stabiliteit woningbouw' worden reeds meer uitgebreide theorieën beschreven, waarbij het begrip neutraIe wanden wordt geïntroduceerd.

In het kader van het CUR-metselwerkonderzoek is het stabiliteitsgedrag van steenconstructies onderzocht. Ais resultaat hiervan kon een aantal aannamen uit CUR-rapport 94-4 beter worden onderbouwd. Daardoor is het nu mogelijk om het principe van de stabiliteitsbeschouwingen die in CUR-rapport 94-4 zijn beschreven, te formaliseren in deze CUR-Aanbeveling. Tevens zijn verschillende methoden ten behoeve van de Aanbeveling verder ontwikkeld.

Ontegenzeggelijk zijn er overeenkomsten tussen steen- en betonconstructies. Er zijn duidelijke verschillen tussen de materiaaleigenschappen, maar de schematisering van constructies en de wijze van toetsen ervan vertonen grote overeenkomsten. Het in de huidige normen NEN 6720 (VBC 1995) en NEN 6790 aangetroffen onderscheid bij de beschouwing van de stabiliteit van deze constructies is onnodig. Bij het opstellen van deze Aanbeveling is daarom gestreefd naar het creëren van grote overeenkomsten tussen het beschouwen van de stabiliteit van steen- en betonconstructies. Daarom worden in deze Aanbeveling zowel de in NEN 6720 gehanteerde symbolen als een deel van de rekenregels voor het toetsen van de stabiliteit overgenomen.

Deze CUR-Aanbeveling is, in het kader van het CUR-project 'ConstructiefMetselwerk', opgesteld door CUR-commissie C 105 'Utilisatie metselwerkonderzoek'. De samenstelling van deze commissie was bij het verschijnen van deze Aanbeveling als volgt:

ir. J. Stroband (voorzitter)
ir. S.N.M. Wijte (rapporteur)
ir. A.Th. Vermeltfoort (secretaris)
ing. A.M.H.M.A. Claessens
R.J. van der Ham
ir. P. de Jong
ir. M.H.M. Nieuwenhuys
ing. M.J. Oversteegen
dr.ir. R. van der Pluijm
ing. G.J. Roelofsen
ing. A.E.M. van der Waart
ing. A. Brink (corresponderend lid)
ir. J.H.M. Lavrijssen (corresponderend lid)
P.A. Timperman (corresponderend lid)
prof.ir. C.S. Kleinman (mentor)
ir. M.L. Ywema (coördinator)

Deze Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie 'Metselwerk' en heeft in stemming van NEN-commissie 351 001 04 'TGB Steenconstructies' .