0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 82

Voorwoord

Voorwoord

Deze CUR-Aanbeveling geeft rekenmethoden waarmee in metselwerk optredende spanningen gedurende het gebruiksstadium kunnen worden berekend en getoetst. Verder worden kwalitatieve beschouwingen, praktijkrichtlijnen, detaillerings- en uitvoeringsregels gegeven waarmee de kans op scheurvorming wordt verkleind. Met deze mix van regels en aanbevelingen is getracht om ontwerpers van steenconstructies meer gevoel te geven voor oplossingen die rekening houden met het specifieke karakter van metselwerk: een tijdens het metselen vrij te vormen materiaal dat, na verharding vanwege zijn beperkte vervormbaarheid en treksterkte, specifieke eisen stelt aan het ontwerp.

CUR-Aanbeveling 71 'Constructieve aspecten bij het ontwerp, berekening en detaillering van gevels in metselwerk' en deze Aanbeveling overlappen elkaar wat betreft het dilateren van gevels. Enkele vuistregels voor dilatatie-afstanden zijn aangepast ten opzichte van die in Aanbeveling 71. In die gevallen moeten de in deze Aanbeveling genoemde regels worden gevolgd.

In het kader van het CUR-project 'Constructief Metselwerk' is deze CUR-Aanbeveling opgesteld door CUR-onderzoekcommissie C 105 'Utilisatie metselwerkonderzoek'. De samenstelling van C 105 was bij het verschijnen van deze Aanbeveling als voIgt:

ir. J. Stroband (voorzitter), dr.ir. R. van der Pluijm (rapporteur), ir. ATh. Vermeltfoort (secretaris), ing. AM.H.M.A Claessens, R.J. van der Ham, ir. P. de Jong, ir. G. Koers (vanaf september 2000), ir. M.H.M. Nieuwenhuys (tot september 2000), ing. M.J. Oversteegen, ing. G.J. Roelofsen, ing. A.E.M. van der Waart, ir. S.N.M. Wijte, ing. A Brink (corresponderend lid), ir. J.H.M. Lavrijssen (corresponderend lid), P.A Timperman (corresponderend lid), ir. M.L. Ywema (coördinator), prof.ir. C.S. Kleinman (mentor).

Deze Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie 'Metselwerk' en heeft in stemming van NEN-commissie 351 001 04 'TGB Steenconstructies'.