0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 84

Voorwoord

Voorwoord

Cementbentoniet wanden worden al vanaf de jaren tachtig toegepast, zowel in de civiele- als in de milieutechniek. In de civiele techniek wordt met het aanbrengen van cementbentoniet wanden random in uitvoering zijnde bouwwerken onder meer beoogd de gevolgen te beperken van een (tijdelijke) lokale waterstandverlaging op de water stand in het omringende gebied. In de milieutechniek gaat het om het tegengaan van verspreiding van verontreinigd grondwater of het beperken van de hoeveelheid verontreinigd grondwater dat afgevoerd en gezuiverd moet worden.
Het toenemend gebruik van cementbentoniet wanden deed de behoefte ontstaan aan toegankelijke kennis over dergelijke constructies. Op initiatief van Rijkswaterstaat werd in 1986 CUR-onderzoekcommissie C 88 'Cement-bentonietwanden' ingesteld. Doel van deze commissie was het vastleggen en verder ontwikkelen van bestaande kennis op basis van aanvullend onderzoek. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in CUR-rapport 189 'Cement-bentoniet schermen'.
Verder was behoefte aan een document op basis waarvan eenduidige afspraken zijn te maken over de te stellen eisen aan de materialen voor het vervaardigen van cementbentoniet wanden en de keuring en controle van die materialen. Met deze CUR-Aanbeveling wordt in deze behoefte voorzien. Door voortschrijdend inzicht wordt in deze Aanbeveling met name voor het onderdeel keuring en controle afgeweken van CUR-rapport 189.
Behalve op de eisen aan de materialen gaat deze CUR-Aanbeveling in op de indeling van cementbentoniet wanden, de samenstelling en eigenschappen van de cementbentoniet suspensie en het verharde product, alsmede de keuring en controle hiervan. De CUR-Aanbeveling gaat niet in op uitvoeringseisen en de vervaardiging van de wand zelf.
De inhoud van deze Aanbeveling heeft ook de basis gevormd voor de teksten die door de C.R.O.W. opgenomen worden in de Standaard RAW Bepalingen voor cementbentoniet wanden in het hoofdstuk funderingsconstructies (hoofdstuk 41).

Deze CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-voorschriftencommissie 59 'Cementbentoniet wanden'.
Op het moment van verschijnen van deze Aanbeveling was de samenstelling van de commissie als voIgt: ir. H.R.E. Dekker (voorzitter), ir. E.A. van der Steen (secretaris en rapporteur), ir. B.J. Admiraal, ing. R. Buiter, ing. T.J.H.E.Collignon, dr. ir. J.W. Frénay, ir. E.J. Huiden, ir. E.e. Smith, ing. G.J. Speets, ir W.J. Heijnen (mentor) en ir. G.J. Verkade (coördinator).

Deze Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie 'Bodem en Milieu'.