0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 86

Voorwoord

Voorwoord

Regelmatig doet zich de situatie voor dat nieuwe betonconstructies worden ontworpen en gerealiseerd, waarvoor nog geen constructieve regelgeving bestaat. Vanuit het oogpunt van innovatie is dit ook onvermijdelijk. Zolang die regelgeving ontbreekt, worden de regels per project door belanghebbenden vastgesteld. Het is uiteraard ongewenst dat deze situatie lang voortduurt. De CUR brengt om die reden CUR-Aanbevelingen uit om de leemte in regelgeving zo snel mogelijk te vullen.
In deze CUR-Aanbeveling gaat het om betonvloeren waarin, ter gewichtsbesparing, kunststofbollen worden aangebracht. Dit vloertype is bekend onder de naam 'bollenplaatvloer'. CUR-voorschriftencommissie 58 'BubbleDeck-vloeren' is van mening dat in de praktijk voldoende ervaring is opgedaan en voldoende informatie beschikbaar is om tot een verantwoorde regelgeving voor deze typen betonvloeren te komen. Die informatie bestaat hoofdzakelijk uit proefresultaten en theoretische beschouwingen. De commissie heeft zelf proeven op dwarskracht laten uitvoeren. De informatie is echter nog niet zodanig dat op alle vragen een eenduidig antwoord mogelijk is. Om die reden zijn bij twijfel extra marges ingebouwd. Verder is het toepassingsgebied beperkt tot vloeren met een totale dikte vanaf 230 mm tot en met 450 mm.

Deze CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-voorschriftencommissie 58 'BubbleDeck-vloeren'. Op het moment van verschijnen van deze Aanbeveling was de samenstelling van de commissie als voIgt: ir. H. Ouwerkerk (voorzitter), ir. D.J. Kluft, ir. J.A. Bunkers, ir. P. de Jong (rapporteur), prafjr. e.S. Kleinman, praf.dr.ir. J.e. Walraven, ing. J. de Wit, ing. M. van Iperen, ir. C.A.J. Sterken, ir. F.H. Middelkoop, R. Plug, ir. J.M.H.J. Smit (coördinator) en ir. Th. Monnier (mentor).

De commissie spreekt haar dank uit aan ing. M.J.A. van Niekerken, die tot 1 januari 2001 coördinator was van de commissie.

De Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie 'Beton' en wordt ondersteund door NENICUR-commissie 351 001 09/VC 20 'TG B-Betonconstructies'.