0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 88

Voorwoord

Voorwoord

In het kader van het plan Bodembeschermende Voorzieningen heeft CUR/PBV-commissie D 43 "Asfalt en vloeistofdichtheid" nader onderzoek verricht naar de vloeistofdichtheid van bitumineuze materialen. Tot de taakstelling behoorde het uitvoeren van literatuuronderzoek en nadere uitdieping van de theorie op het gebied van vloeistofindringing en absorptie, om de waargenomen verschijnselen beter te kunnen begrijpen. Het ging hierbij om de effecten van de gebruikte testvloeistof, de invloed van de vloeistofdruk op de vloeistofindringing, de chemische resistentie van bitumineuze materialen voor vloeistoffen en de invloed van het gehalte aan holle ruimte.

Voorts is een meetopstelling ontwikkeld die de invloed van de diverse effecten beter tot uitdrukking brengt dan de proef die is beschreven in CUR/PBV-Aanbeveling 52. Bij het ontwikkelen van de meetopstelling is zoveel mogelijk aangesloten bij de bepaling van de vloeistofindringing in beton zoals beschreven in Aanbeveling 630 CUR/PBV-Aanbeveling 52 komt hiermee te vervallen.

De achtergronden van de in deze CUR/PBV-Aanbeveling beschreven proef zijn vastgelegd in CUR/PBV-rapport 99-3 "Vloeistofdichtheid van bitumineuze materialen".

Deze Aanbeveling is opgesteld door de CUR/PBV-Voorschriftencommissie 66. Op het moment van publiceren van deze Aanbeveling was de samenstelling van de commissie als voIgt: ing. M.J. van Brink, ing. G. Brinkman, ir. A.c.A. De Jonghe, P.A. Landa, ir. R.W.M. Naus, ir. J. de Nekker (mentor), ir. H. Roos, ing. P.A. Ruardi, ir. F. Tolman, drs. E. Vega (coördinator), A.J. van Weeghel, dr.ir. G.J.L. van der Wegen (corresponderend lid).

Deze CUR/PBV-Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie "Bodem en Milieu".