0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 91

Voorwoord

Voorwoord

Het versterken van betonconstructies door er uitwendig koolstofvezelwapeningselementen tegenaan te lijmen, is een jonge, innovatieve techniek. In deze tweede, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 91 worden op basis van de stand der techniek aanbevelingen gegeven voor het ontwerpen en uitvoeren van versterkingen van betonconstructies door middel van het uitwendig oplijmen van koolstofvezelwapening. Omdat een correcte uitvoering de betrouwbaarheid van de versterking in zeer sterke mate bepaalt, is kwaliteitszorg bij de uitvoering zeer belangrijk.

Betonconstructies kunnen op vele manieren worden versterkt. Het op de constructie lijmen van wapening is een techniek die al sinds de jaren zestig met stalen strippen wordt uitgevoerd. Sinds het begin van de jaren negentig worden versterkingen ook uitgevoerd met producten op basis van vezelversterkte kunststoffen. De uitvoering hiervan is eenvoudiger dan het lijmen van stalen strippen, waardoor de mogelijkheden van het versterken van betonconstructies sterk zijn toegenomen. De vele toepassingen wereldwijd hebben bewezen dat de techniek in veel gevallen een technisch en economisch haalbare oplossing kan bieden in situaties waar versterken een alternatief is voor bijvoorbeeld slopen. Met de berekenings- en uitvoeringstechnische bepalingen in deze Aanbeveling wordt voorzien in de benodigde regelgeving voor uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening.

De eerste versie van deze CUR-Aanbeveling is verschenen in 2002 en was opgesteld door werkgroep 1 van CUR-commissie C 97B 'Versterken van betonconstructies met uitwendige koolstofvezelwapening', waarvan de samenstelling als volgt was:

ir. J. Niemantsverdriet (voorzitter), prof.dr.ir. D.A. Hordijk (secretaris/rapporteur), ir. E.R.J.M. Boel, dr.ir. W. Jansze, ing. N. Kaptijn, dr.ir. S. Matthys, ing. R. Sagel, A. van Tilborg, ing. R.S.C. Steeman, dr.ir. A.H.J.M. Vervuurt, ing. R. Van der Wijk, ir. P. de Jong (corresponderend lid), drs. E. Vega (coördinator).

Na het verschijnen van de eerste uitgave van CUR-Aanbeveling 91 is deze uitgave geëvalueerd en werd vastgesteld dat een herziene uitgave met een beperkt aantal wijzigingen ten opzichte van de eerste versie nodig was, onder meer om beter aan te sluiten op opgedane ervaringen en internationale ontwikkelingen. Deze tweede, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 91 is opgesteld door een aantal leden van werkgroep 1 van CUR-commissie C97B, te weten prof.dr.ir. D.A. Hordijk, ing. N. Kaptijn, dr.ir. S. Matthys en ir. J. Niemantsverdriet.

Het toepassingsgebied van deze Aanbeveling is beperkt tot versterking van betonconstructies voor de mechanismen buiging en dwarskracht met producten op basis van koolstofvezels, bestaande uit vormvaste strippen of als flexibele systemen. Het versterken van een betonconstructie met uitwendige koolstofvezelwapening heeft een positieve invloed op zowel de uiterste grenstoestand als de bruikbaarheidsgrenstoestand. In de Aanbeveling wordt aandacht besteed aan beide grenstoestanden. Bij het ontwerpen van een versterking met uitwendige koolstofvezelwapening dient bedacht te worden dat door de geringe afmetingen van de koolstofwapening, de stijfheid van de constructie in de bruikbaarheidsgrenstoestand slechts in beperkte mate toeneemt. Als het toepassen van de versterking gepaard gaat met een belastingstoename, hetgeen veelal het geval zal zijn, kan de gebruikstoestand (vervorming) maatgevend zijn. Het aanbrengen van extra koolstofwapening kan dan worden afgewogen tegen andere vormen van versterken, zoals met stalen strippen.

Deze tweede, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 91 is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie 'Beton' en CUR-Voorschriftencommissie 20 'TGB-Betonconstructies' en consistent bevonden met NEN 6720 (VBC 1995).