0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 92

Voorwoord

Voorwoord

In november 2001 verscheen de herziene NEN 1042 "Terrazzo-afwerklagen. Classificatie, uitvoeringseisen en keuring". In deze norm staan cementgebonden terrazzovloeren centraal. Op het toepassen van vloerverwarming in deze terrazzovloeren wordt niet in detail ingegaan.
Het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor het toepassen van vloerverwarming in terrazzovloeren werd door de branche als een gemis ervaren. Het ontbreekt daardoor aan een kader op basis waarvan duidelijke afspraken vastgelegd kunnen worden over hoe, op welke wijze en onder welke voorwaarden vloerverwarming met succes kan worden toegepast.
Met deze Aanbeveling wordt voorzien in de kennisleemte ten aanzien van vloerverwarming in terrazzovloeren. Deze Aanbeveling bevat ook regels voor vloerverwarming in kunstharsgebonden terrazzovloeren. Voor dit type vloer is CUR-Aanbeveling 90 "Kunstharsgebonden terrazzovloeren" verschenen. Uitgangspunt daarbij is dat ook bij kunstharsgebonden terrazzovloeren de vloerverwarming in een cementgebonden tussenlaag of uitvlaklaag is opgenomen.
Deze CUR-Aanbeveling gaat in op vloerverwarming in de vorm van buizen en als elektrische vloerverwarming. De Aanbeveling gaat niet in op de installatietechniek en het ontwerp van de vloerverwarming zelf, zoals het bepalen van de benodigde capaciteit.

De Aanbeveling is opgesteld door CUR-voorschriftencommissie 70 "Vloerverwarming in terrazzo". Op het moment van publicatie van deze Aanbeveling was deze commissie als voIgt samengesteld:
Th. van Aalst (voorzitter), ir. C.A. van der Steen (secretaris en rapporteur), J. Clerx, F. Cristofoli, R. Toffolo, ir. A.M. van Weele, ir. T.P.G. Mijnsbergen (coordinator).

Deze Aanbeveling is goedgekeurd door NEN/CUR-commissie 353 078/VC 37 "Dekvloeren" .