0

aanbeveling: CUR-anbeveling 98

Voorwoord

Voorwoord

Voor het gebruik van cement in beton conform NEN-EN 206-1 is voorgeschreven dat cement dient te voldoen aan NEN-EN 197-1. In deze norm zijn de specificaties van 27 verschillende gewone cementproducten en de bestanddelen gedefinieerd. In al deze gewone cementproducten wordt gemalen portlandcementklinker toegepast. Ternair slakcement bestaat echter uit een mengsel van gemalen gegranuleerde hoogovenslakken en calciumsulfaat soms met toevoeging van kleine hoeveelheden kalkhoudend materiaal, portlandcementklinker of cement CEM I. Ten gevolge hiervan is NEN-EN 197-1 niet van toepassing op ternair slakcement en de eigenschappen ervan.

Om de beoordeling van ternair slakcement toch op evenwichtige, verantwoorde en gelijkwaardige wijze uit te voeren wordt gebruik gemaakt van de procedure die is beschreven in CUR-rapport 2002-6.
Bij deze procedure wordt uitgegaan van een pragmatische benadering, gebaseerd op de ervaringen van eerdere commissies die regelgeving voor nieuwe materialen voor beton hebben opgesteld.
De procedure heeft tot gevolg dat regelgeving opgesteld kan worden die periodiek getoetst kan worden aan de met nieuwe materialen opgebouwde praktijkervaringen. Deze CUR-Aanbeveling geeft invulling aan de stappen 1 t/m 10.

Bij het opstellen van deze CUR-Aanbeveling is uitgegaan van de Nederlandse situatie wat betreft de specifieke betonsamenstellingen, grondstoffen en toepassingscondities. Als uitgangspunten gelden verder de VBC, VBU en VBT, dan wel de Europese normen die voornoemde betonvoorschriften zullen vervangen.

Deze CUR-Aanbeveling geeft aan hoe de geschiktheid van ternair slakcement kan worden aangetoond. De beoordeling van de geschiktheid vindt plaats op:

  • de constructieve aspecten (deel I)
  • de betontechnologische aspecten (deel II)
  • de uitvoeringsaspecten (deel III)

Voor de mechanische eigenschappen en het gedrag bij brand van beton met ternair slakcement zijn prestatieniveaus vastgelegd. De geschiktheid in het kader van duurzaamheid wordt beoordeeld door middel van beproevingen waarbij een referentiebeton of -mortel met een in Nederland toegelaten cement wordt vergeleken met een vergelijkbare beton of mortel vervaardigd met ternair slakcement.

Deze CUR-Aanbeveling is opgesteld door CUR-voorschriftencommissie 78 "Ternair slakcement". Op het moment van publicatie van deze CUR-Aanbeveling was deze commissie als volgt samengesteld: drs. H. Schinkel (voorzitter), ing. N.J.F. Vonk (secretaris/rapporteur), ing. R.H.J. Albers, ing. A. Barendregt, ir. F.B.J. Gijsbers, ir. J.Gulikers, ing. J.J. Koers, ir. B. Lebon, ir H. Ouwerkerk (corresponderend lid), ing. R. Sagel, ing. G.J. Speets, mw. dr. J.H.M. Visser (rapporteur), ing. R.T. de Vree, ir. J.M.H.J. Smit (coördinator), prof. ir. H.W. Bennenk (mentor).

De CUR-Aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie "Beton" en wordt ondersteund door CUR-voorschriftencommissie 12 "Beton”, CUR-voorschriftencommissie 18 “Uitvoering” en CUR-voorschriftencommissie 20 “TGB-Betonconstructies”.
De CUR-Aanbeveling is consistent bevonden met NEN 6720, NEN-EN 206-1, NEN 8005 en NEN 6722.