0
CUR-Aanbeveling 20

CUR-Aanbeveling 20

Bepaling van de hechtsterkte van mortels op beton

De hechtsterkte van op beton aangebrachte mortellagen is van grote invloed op het samenwerkingsgedrag tussen deze twee materiaal en. De bepaling van de hechtsterkte is van belang om een indruk te krijgen van de kwaliteit van het gerealiseerde werk. In de door de CUR opgestelde en nog op te stellen aanbevelingen voor betonreparatie is en wordt daarom een keuringscriterium voor de hechtsterkte opgenomen in het kader van de keuring en controle.

CUR-Aanbeveling 20 beschrijft twee methoden voor de bepaling van de hechtsterkte van mortels op beton. Met het verschijnen van deze aanbeveling is onder meer voorzien in de lacune in CUR-Aanbeveling 11 ‘Spuitbeton’, die in 1987 verscheen.

Aan CUR-Aanbeveling 20 heeft gericht onderzoek ten grondslag gelegen naar de invloed van belangrijke parameters op het meetresultaat. Hoewel beide methoden in principe kunnen worden toegepast, wordt vanuit het oogpunt van een eenduidige interpretatie van de meetresultaten benadrukt, dat vooraf moet worden overeengekomen welke methode wordt toegepast ten behoeve van de keuring en controle.


Artikelnummer ACAA020
Jaar 1990