0
CUR-Aanbeveling 050

CUR-Aanbeveling 050

Bentonietmatten in bodembeschermende voorzieningen

In CUR/PBV-Aanbeveling 49 zijn eisen opgenomen waaraan bentonietmatten moeten voldoen om te mogen worden toegepast als bovenafdichting van afval- en reststofbergingen. Uitgangspunt bij deze beoordeling is dat de bentonietmatten ten minste een gelijkwaardige bescherming moeten bieden als beoogd in de Richtlijn dichte eindafwerking behorende bij het Stortbesluit. Behalve deze beoordeling van de geschiktheid, speelt ook de constantheid van productie en de zorgvuldigheid van uitvoering van een bovenafdichting een rol bij het uiteindelijk verkregen resultaat.


Artikelnummer AA050
Jaar 1997