0

Controleren van de ondergrond voor een vloerafwerking van natuursteen of keramische tegels - 124

Het controleren van de ondergrond voordat een vloerafwerking van natuursteen of keramische tegels wordt aangebracht, teneinde tekortkomingen in deze ondergrond in een vroeg stadium te kunnen verhelpen en aldus schade aan de vloerafwerking te voorkomen. Onder de oplossingsrichtingen worden de punten gegeven, waarop de ondergrond moet worden gecontroleerd, voordat een vloerafwerking van natuursteen wordt aangebracht. Voor keramische tegels geldt in principe hetzelfde.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Vochtgehalte

Hoe droger de ondergrond, des te beter. Vooral bij lichtgekleurde natuursteensoorten is er dan minder kans op verkleuringen. Bij een cementgebonden ondergrond moet het vochtpercentage liefst lager zijn dan 4%, in combinatie met vloerverwarming lager dan 2,5%. Bij een calciumsulfaatgebonden ondergrond moet het vochtpercentage liefst lager zijn dan 1%; wanneer op de dekvloer een dampdichte laag (folie, vloeistofdicht membraam e.d.) wordt aangebracht liefst lager dan 0,6%. Voor het gebruik van lijm kunnen aanvullende eisen gelden; zie het verwerkingsvoorschrift van de lijm.

2. Ouderdom

Op het moment van aanbrengen van de vloerafwerking moet de verhardingskrimp van cementgebonden materialen grotendeels achter de rug zijn. De drogingskrimp kan zeer lang duren. De krimp is te beperken door veel factoren, zoals een lage water-cementfactor en een optimale korrelverdeling. De krimpspanning kan worden gespreid met wapening.

De draagvloer, inclusief een eventuele druklaag, moet bij voorkeur 4 tot 6 maanden oud zijn, een cementgebonden dekvloer bij voorkeur 28 dagen. Houd ook bij een calciumsulfaatgebonden dekvloer minstens 28 dagen aan, niet vanwege de krimp maar vanwege de vochtigheid.

Het gebruik van flexibele lijm, met als doel tegels op een (veel) jongere ondergrond te kunnen aanbrengen, is meestal geen afdoende oplossing. De in verhouding dunne lijmlaag kan de resterende krimp niet opvangen. Bovendien geeft deze methode bij natuursteen een grotere kans op verkleuringen.

3. Vlakheid

De eisen aan de vlakheid van de ondergrond volgen uit die voor de vlakheidscriteria voor de gerede vloerafwerking. Zie het betreffende SBR-Infoblad 123: Programma van eisen voor een vloerafwerking onder vlakheid van vloerafwerking. Het verdient aanbeveling de vlakheid van de ondergrond te controleren, met name bij gebruik van een dunne hechtlaag (lijm). Vooral de randen van vloervelden blijken vaak te hoog afgewerkt.

4. Scheuren

Elke 'snede' in de ondergrond heeft de neiging zich naar boven door te zetten. Een 'snede' kan een bewust aangebrachte bewegingsvoeg zijn, een aansluiting tussen prefab-elementen, of een scheur. In geval van een scheur is het nodig de oorzaak te kennen. Alleen dan valt in te schatten of de scheur zich later kan doorzetten in de afwerking. De grootte van de scheur zegt op zich niet veel; belangrijker is of de scheur dynamisch is, oftewel groter wordt.

Scheurvorming in de vloerafwerking boven een snede in de ondergrond is op verschillende manieren te voorkomen:

  • Zet de snede door als bewegingsvoeg in alle lagen erboven.
  • Pas een niet-hechtende opbouw toe.
  • Pas bij een prefab draagvloer een druklaag of zwevende dekvloer toe.
5. Stof, vuil e.d.

Bij een hechtende opbouw is het belangrijk dat de hechting tussen de lagen daadwerkelijk tot stand komt. Een slecht hechtende opbouw is vaak de oorzaak van onthechting, schotelen en scheurvorming. Verwijder daarom stof en bindmiddelhuid (bleeding) zorgvuldig als een goede hechting nodig is.

In de praktijk wordt het schoonmaken nog wel eens vergeten bij het maken van een overeenkomst. Maak vooraf duidelijk afspraken over de uitvoering en financiering.

a. Checklist controlepunten ondergrond

probleem oorzaak gevolg maatregel
te hoog restvochtgehalte • te beperkte droogtijd
• en/of te beperkte verhardingstijd
• en/of ongunstige drogingsomstandigheden (ventilatie)
• huidvorming calciumsulfaat-gebonden dekvloer
• hogere krimpspanningen tussen materiaallagen
• verhoogde kans op verkleuringen, uitbloeiingen, e.d.
• lange droogtijd calciumsulfaat-gebonden dekvloer
• huidvorming verwijderen (bij calciumsulfaat-gebonden dekvloer)
• ventilatie verbeteren (kunstmatige droging wordt afgeraden)
• wachten met uitvoering van de natuursteenvloer; als dit niet mogelijk is: afspraken maken over verdeling aansprakelijkheden in geval van schade
scheurvorming • thermische-en/of krimpspanningen in of tussen materiaallagen
• plaatselijke verhitting. Bijvoorbeeld cv-doorvoeren
• (plaatselijk) heeft materiaallaag onvoldoende dikte
• (ongelijkmatige) zetting of doorbuiging van draagvloer
vooral bij dynamische scheuren kans op scheurvorming in de natuursteen • oorzaak zo mogelijk wegnemen
• Als dit niet mogelijk is: reparatie en afspraken maken over verdeling aansprakelijkheden in geval van schade
oppervlak afzandend of 'verbrand' A: te snelle oppervlaktedroging
B: te weinig bindmiddel
A: slechte toplaag
B: te beperkte sterkte
A: toplaag verwijderen
B: hele laag verwijderen
poreusheid materiaalgebonden eigenschap te snelle wateronttrekking aan hechtlaag voorstrijken
vochtgevoeligheid (bij calciumsulfaatgebonden dekvloer) materiaalgebonden eigenschap verweken dekvloer pas de vloeropbouw aan
huidvorming (cementhuid of carbonaathuid) materiaalgebonden eigenschappen scheidingslaag verwijderen
onverenigbare materialen (calciumsulfaat + cement + water) materiaalgebonden eigenschappen zwellen dekvloer door ettringietvorming pas de vloeropbouw aan
onvlakheid • onzorgvuldige verwerking
• te lage eis
natuursteenvloer onvoldoende vlak • ondergrond uitvlakken of vlakschuren
• maatafwijkingen tegels verkleinen
• grotere dikte en vervormbaarheid hechtlaag
• vlakschuren gerede vloer
• eis vlakheid bijstellen en vastleggen
te hoog afgewerkt • onzorgvuldige verwerking natuursteenvloer te hoog • afschuren
• dikte hechtlaag verkleinen en eventueel eis vlakheid bijstellen en vastleggen
• hoogteligging (peil) van vloerafwerking verhogen en vastleggen

b. Overzicht van beoordelingsmiddelen

middel beoordeling van
ogen • vocht (verkleuring)
• scheuren
• onvlakheid
• plaatselijke filmvormende laag
staalborstel afzandende laag
kraspen filmvormende laag
hamer • filmvormende laag
• tweelagige opbouw van raap- of stuclaag
• loslaten van de ondergrond
proefverlijming hechting tussen de verschillende materiaallagen
bestuderen van de planning ouderdom van de ondergrond
rei, waterpas vlakheid
elektronische vochtmeter meting vochtverdeling en verandering in de tijd van de toplaag*
carbidmethode-meting gemiddeld vochtgehalte van de onderzochte laag*

* De meeste gangbare vochtmetingen, vooral elektronische weerstandsmetingen, geven tamelijk onbetrouwbare absolute waarden. Deze meten alleen het vocht in de bovenste paar millimeter. Ze zijn wel goed bruikbaar om monsters onderling te vergelijken en om het verloop van het vochtgehalte in de tijd te volgen. Destructief onderzoek (met een boorkern) volgens de (calcium-)carbidmethode geeft een goed beeld van het gemiddelde vochtgehalte van de ondergrond

ACHTERGROND

De prestaties van een vloerafwerking hangen af van de opbouw van het volledige vloerpakket, dus de draagvloer, dekvloer, lijm- en specielagen, folies en andere mogelijke onderdelen. Functioneert een enkel onderdeel onvoldoende of gedraagt het zich onvoorzien, dan beïnvloedt dat de prestaties van het geheel in de regel negatief.

AANDACHTSPUNTEN

Wanneer het bedrijf dat natuursteen of keramische tegels aanbrengt de ondergrond accepteert, heeft dit juridische gevolgen (mede-aansprakelijkheid).

Reacties

peter van ommeren op 23 december 2014

we hebben in april een nieuwe vloer in de keuken laten leggen van pvc tegels dit is gebeurt over een cement vloer waarvan twee lagen plavuizen verwijdert waren het bedrijf wat de tegels heeft gelegd en geleverd heeft een egalisatielaag aangebracht en daar de tegels op gelijmt. na enige tijd begon de vloer te kraken het werd steeds erger dus het bedrijf wat de vloer gelegd heeft er bij gehaald. ze zijn gekomen de tegel die kraakte werd om hoog gehaald om er onder te kijken maar daar was niets aan te zien, na over leg zouden zij de eerste 3 tegels los maken en iets uit hakken en weer vast maken. toen ze een paar tegels verwijdert hadden kon je zien dat de cement laag onder de egalisatie laag los lag. de man die dit constateerde heeft zijn baas in geligt en gezegd dat een klein stukje vervangen niet voldoende was omdat de hele vloer los lag. in over leg met zijn baas is de vloer er toen uit gehaald. wij zijn er van uit gegaan dat onder garantie zou vallen maar dit bedrijf zegt nu dat hun dit niet hadden kunnen zien en dat de kosten voor ons zijn dit is notabene een cbw aangesloten bedrijf kunt advies geven wat wij nog kunnen doen of hadden zij dit niet kunnen voorkomen. Met vriendelijke groet, Peter van Ommeren moreelsestraat 53 Ede tel.0642048329

delete

Dhr. W. Notenbomer op 5 januari 2015

Beste heer van Ommeren, over het wel of niet kunnen voorkomen van het loslaten van de vloer, kan alleen een onafhankelijk specialist oordelen. Aangezien het bedrijf is aangesloten bij het CBW, kunt u het beste met het CBW contact opnemen en hen om advies vragen. Eventueel kunt ook contact opnemen met uw verzekeraar (er van uitgaande dat u een opstal/woonhuisverzekering heeft).

delete

Reageer

Waardeer dit infoblad