0

Eisen aan horecalawaai - 404

Bepalen welke geluidseisen de wet- en regelgeving stelt voor het beperken van horecalawaai.

Foto: De Radstake, Heelweg

OPLOSSINGRICHTINGEN

Algemeen

Zowel de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit) als het Bouwbesluit stelt geluidseisen aan horeca-inrichtingen. Aan beide moet worden voldaan. De eisen gelden voor nieuwe en bestaande horeca-inrichtingen.

1. Eisen volgens Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit stelt eisen aan het geluidsniveau dat een horeca-inrichting mag veroorzaken. Bij een vrijstaande horeca-inrichting gaat het om het geluidsniveau op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen. Staat de horeca-inrichting niet vrij, dan gaat het ook om het geluidsniveau binnen in- of aanpandige gevoelige bestemmingen. Als 'geluidsgevoelige bestemmingen' gelden verblijfsruimten van woningen, woongebouwen, schoolgebouwen en gebouwen voor de gezondheidszorg.

Het Activiteitenbesluit stelt in principe twee eisen:

 • Aan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT). Dit is een maat voor het 'gemiddelde' geluidsniveau over de dag-, avond- of nachtperiode.
 • Aan het maximale geluidsniveau (LAmax). Daarbij wordt het hoogste geluidsniveau gemeten dat optreedt gedurende de dag-, avond- of nachtperiode. Dat gebeurt met de geluidsmeter in de stand 'Fast'.

De geluidsnormen gelden in principe voor alle geluid dat binnen de inrichting (dat wil zeggen de inrichtingsgrens) wordt geproduceerd. Dit betreft bijvoorbeeld muziekgeluid, geluid van het eigen parkeerterrein en geluid van installaties.

Tabel 1 geeft de standaard eisen die het Activiteitenbesluit stelt per periode van de dag. In sommige gevallen gelden andere eisen, bijvoorbeeld:

 • voor inrichtingen die vóór 1 januari 2008 bestonden (bestaande rechten);
 • voor inrichtingen op een (al of niet Wet geluidhinder) gezoneerd industrieterrein;
 • voor woningen met een 'dove' gevel;
 • voor bijzondere woningen, zoals bedrijfswoningen.

Tabel 1. Standaard eisen voor langtijdgemiddelde en maximale geluidsniveau per periode van de dag, volgens Activiteitenbesluit.

grootheid, plaats 07.00 - 19.00 uur
dB(A)
19.00 - 23.00 uur
dB(A)
23.00 - 07.00 uur
dB(A)
LAR,LT op de gevel van gevoelige bestemmingen 50 45 40
LAR,LT in in- en aanpandige gevoelige bestemmingen 35 30 25
LAmax op de gevel van gevoelige bestemmingen 70 65 60
LAmax in in- en aanpandige gevoelige bestemmingen 55 50 45

Als een horeca-inrichting wordt opgericht of gewijzigd (bouwkundig of bedrijfsvoering) is volgens het Activiteitenbesluit een akoestisch onderzoek in sommige gevallen verplicht. Dat is als het equivalente muziekgeluidsniveau in een vrijstaand bedrijf meer is dan 80 dB(A), en meer dan 70 dB(A) bij aanpandige situaties. Zo'n onderzoek moet aantonen dat de inrichting aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit voldoet of welke maatregelen vereist zijn.

2. Eisen volgens Bouwbesluit
In het Bouwbesluit vallen horeca-inrichtingen onder gebouwen met een bijeenkomstfunctie. Er is onderscheid tussen een bijeenkomstfunctie met geluidsbelastende activiteiten en een bijeenkomstfunctie met andere (niet geluidsbelastende) activiteiten. In de praktijk valt vrijwel alle horeca-exploitatie onder geluidsbelastende activiteiten.
Het Bouwbesluit stelt twee eisen aan de scheidende constructie tussen de horeca-inrichting en een aan- of inpandig verblijfsgebied of verblijfsruimte:

 • de karakteristieke luchtgeluidisolatie-index (Ilu;k);
 • de contactgeluidisolatie-index (Ico).

De scheidende constructie is de wand of vloer tussen de horeca en de aan- of inpandige ruimte of gebied. Het Bouwbesluit stelt dus alleen eisen als er aan- of inpandige ruimten zijn; als de horeca-inrichting vrijstaand is, zijn er geen eisen voor geluidsoverdracht via bijvoorbeeld de gevel.

Tabel 2. Minimum geluidseisen aan de scheidende constructie tussen een horeca-inrichting en het verblijfsgebied van een aan- of inpandige woning, volgens Bouwbesluit.

karakteristieke luchtgeluidisolatie-index Ilu;k ≥ +10 dB
contactgeluidisolatie-index Ico ≥ +10 dB

ACHTERGROND INFORMATIE

Horeca-inrichtingen veroorzaken vaak geluidsoverlast bij buren. Daarom is er wet- en regelgeving om overlast te beperken.

type bedrijf mate van overlast in %
af en toe regelmatig veel zeer veel
hotel/pension 90 10 0 0
restaurant/bistro 96 4 0 0
discotheek 33 52 12 3
café/bar 75 21 3 1
muziek-/jazzcafé 77 18 5 0
sportkantine 90 9 1 0
dorpshuis/buurthuis 88 11 1 0
jongerensociëteit/-centrum 74 20 5 1
zalencentrum/conferentieoord 90 8 2 0

AANDACHTSPUNTEN

 • Een horeca-inrichting moet voldoen aan de eisen volgens de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit) én de eisen volgens het Bouwbesluit. Voor de meeste gevallen zijn de eisen volgens het Activiteitenbesluit strenger.
 • Sommige bronnen zijn vrijgesteld van de geluidsnormen. Bijvoorbeeld laden en lossen overdag, stemgeluid op een buitenterrein en onversterkte muziek.
 • Bij bestaande bouw kan de gemeente (deels) vrijstelling verlenen van de standaard eisen in het Bouwbesluit. De gemeente kan ook de standaard eisen van het Activiteitenbesluit (voor bestaande en nieuwbouw) aanpassen door een maatwerkvoorschrift.
 • Geluidsleer (akoestiek) is een lastig specialisme. Te veel alles zelf willen regelen is riskant. Maatregelen achteraf kosten meestal veel meer dan wanneer ze direct al worden genomen. Haal er tijdig een deskundige bij.
 • Aanduidingen op producten zoals 'akoestisch plafond' of 'reduceert geluid met xx decibel' betekenen op zichzelf niets. Het gaat hier om allerlei eigenschappen, die op allerlei manieren kunnen worden gemeten. Mooie resultaten zoals bij laboratoriummetingen zijn in de praktijk meestal niet haalbaar. Beoordeling van producten en maatregelen is specialistenwerk.

Reacties

T.M. Cramer op 27 augustus 2015

Geachte heer, mevrouw, Ik wacht op een beschikking van de Rechtbank en de vraag of ik in hoger beroep moet gaan. Eventueel hebben wij deskundigheid nodig. "Geluid" is een lastige materie. Er zijn giga veel klachten over horeca (geluids)overlast; zodanig dat mensen wel gaan uitkijken om in de buurt van horeca te gaan wonen. Verkoop woning wordt ernstig belemmerd door Mededelingsplicht. Aan een gebouw dat is gebouwd, zonder geluidsisolatie en als rustig cafe-restaurant kan je niet zien dat er lawaaiige feesten worden gegeven!!! En als je dat weet (bijv. door info) ga je er niet wonen. De enige kans om dan te verkopen is aan "ongewenste lawaaiige kopers".... wat de buren niet leuk zullen vinden (en de gemeente uiteindelijk ook niet). In mijn gemeente was een rustig cafe-restaurant dat ook als zodanig gebouwd is (dwz zonder isolatie). Omwonenden hebben hun huurwoning gekocht van de woningbouwver in 1997. Na een aantal jaren kwam er een nieuwe uitbater en die ging house/discofeesten geven (± 2002). Drank schenken levert meer op dan stamppotten bereiden. Wij denderden tot 1 of 2 uur in de nacht ons bed uit. Het pand is eigendom van de gemeente die het verhuurt aan uitbaters. Ik heb namens 6 bewoners eigenaars Klaagschrift geschreven; gemeente heeft onderzoek laten doen door gerenommeerd ingenieursbureau > conclusie: pand moet geisoleerd aan dak, gevel deur en daarom ook extra heipalen (?) dwz het wordt duur. Gemeente wil dat niet doen, maar stelt nu een Maatwerkvoorschrift in waarvan we vantevoren weten (zie conclusie ir. bureau) dat het, in elk geval overdag) overlast gaat geven. Volgens Maatwerkvoorschrift mag overdag 90 dB, 's avonds 85 en 's nachts (na 11 uur) 80 dB geproduceerd worden. Ook die 80 dB gaat vermoedelijk overlast geven. Normen op gevel zijn moeilijk te meten (althans dat stelt de gemeente) omdat het lawaai-niveau al hoog zou zijn (volgens RIVM 55-60 dB). Echter, 's nachts is het hier heel stil, op een enkele auto na, en keiharde muziek grijpt veel meer in dan "normaal buitenlawaai". Een kennis van mij krijgt nu hetzelfde probleem: rustig cafe-restaurant organiseert lawaaiige feesten > dat brengt geld op!! Gemeenten stimuleren horeca. In mijn gemeente heb ik al gewaarschuwd dat "de spoeling te dun wordt". Je ziet dan ook 's avonds of rondom etenstijd weinig gasten, op een enkel goedlopend restaurant na. Op dit moment is er geen overlast omdat de uitbaters tijdelijk de feesten in een naastgelegen gebouw houden dat zij nu ook gepacht hebben (van een andere eigenaar). maar de bedoeling is om de feesten weer te geven in het cafe-restaurant.

delete

Marjan van Geest op 11 januari 2016

Geachte heer, mevrouw Cramer, Wij worden al jaren door Betty Beer Schouwburgplein geterroriseerd met geluidsoverlast, stank en rookgassen. De situatie is echt onhoudbaar, ik kan 's nacht niet slapen en moet noodgedwongen bij familie de nacht doorbrengen. Er is een maand geleden extra overlast ontstaan waardoor er een bromtoon hoorbaar is. Vandaag heb ik Betty Beer aansprakelijk gesteld en ga de autoriteiten vanavond na 00:00 op de hoogte brengen en verzoeken in te grijpen. Verhuurder Verwey Vastgoed laat mij ook helemaal in de kou staan. Groet, Marjan van Geest Joost Banckertsplaats 11 b marjanvangeest@hotmail.com d.d. 11 januari 2016.

delete

jannie op 22 september 2016

Ook wij ondervinden dagelijks geluidsoverlast van onze buurman. Hij heeft een pizzeria en zit aan onze koopwoning vast. Er zit geen extra isolatie tussen de muren. Huis dateert van de jaren vijftig. Hoe is het mogelijk dat daar een pizzeria ingekomen is....We woonden altijd rustig, maar ondervinden nu dagelijks overlast, ook van scooters en auto's voor ons huis.Wat kunnen we doen? Zijn er isolatie voorschriften? Lijkt me niet de bedoeling dat wij ons maar moeten aanpassen toch? Zijn toch regels voor? En zo ja, wie houdt hem daar aan?

delete

Reageer

Waardeer dit infoblad