0

Geluidsisolatie verbeteren met een zwevende dekvloer - 117

Een zwevende dekvloer zodanig ontwerpen, dat de vloerconstructie de beoogde geluidsisolatie haalt.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Kies isolatiemateriaal met de juiste eigenschappen en dikte

Gebruik alleen materialen, specifiek bedoeld voor zwevende dekvloeren:

  • Minerale wol, in de vorm van platen. Of stroken, bij een zwevende dekvloer met zwaluwstaartplaten.
  • Geëlastificeerd polystyreenschuim, in de vorm van platen. Is het speciaal bedoeld voor akoestisch zwevende vloeren dan wordt het aangeduid met 'EPS T'.
  • Foam. Dit is geslotencellig schuim van polyetheen (polyethyleen) en zit op rollen. Meestal zijn er meer lagen nodig om de benodigde geluidsisolatie te halen.
  • Zacht vlokkenschuim. Dit is opencellig polyurethaanschuim, als platen verkrijgbaar in verschillende dichtheden.
  • Kurk en andere (organische) materialen; kokosvilt of bouwvilt voor houten dekvloeren op houten regels. Over de materiaaleigenschappen is weinig bekend; deze kunnen sterk variëren.

Kies de dynamische stijfheid (s) tussen 5 en 20 MN/m3 (gemeten volgens NEN-ISO 9052-1 1992). Vraag informatie over de dynamische stijfheid aan de leverancier. De dynamische stijfheid is bepalend voor de geluidsisolatie en is onder meer afhankelijk van de dikte.

Het isolatiemateriaal moet voor de woningbouw ongeveer 15 tot 25 mm dik zijn (dat wil zeggen in ingedrukte toestand, door het gewicht van de dekvloer plus de gelijkmatig verdeelde belasting), afhankelijk van de materiaaleigenschappen. Een dikte van enkele millimeters is beslist onvoldoende: alleen de opgesloten lucht vormt al een te stijve veer. Met minder dan 12 mm is met geen enkel materiaal de eis Ilu;k ≥ +5 dB en Ico;k ≥ +10 dB (eis vanuit het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. Deze is 5 dB beter dan het Bouwbesluit) te halen. Meer dikte dan de aanbevolen dikte heeft weinig effect op de contactgeluidsisolatie.

Het isolatiemateriaal moet voldoende sterk (langeduursterkte) en stijf (stijfheidsmodulus) zijn; hierover zijn weinig kwantitatieve gegevens bekend.

Het materiaal moet vele jaren intact blijven. Minerale wol en zacht vlokkenschuim is in principe geschikt voor vochtige ruimten, mits er via de dekvloer en langs de randen geen vocht in het isolatiemateriaal kan komen. Vochtbestendig materiaal heeft de voorkeur. Gebruik bij houten (woningscheidende) draagvloeren geen kunststoffen vanwege brandwerendheid.

Voor een dekvloer op zwaluwstaartplaten stroken (meestal minerale wol) van minstens 100 mm breed toepassen, hart-op-hart ongeveer 500 mm; dikte onder belasting minstens 15 mm.

2. Kies een geschikte opbouw (eengezinswoningen naast elkaar)

Tabel A geeft de verbetering van de geluidsisolatie voor enkele standaardoplosingen (in dB). Dit zijn gemiddelden, ontleend aan verschillende praktijksituaties, en gemeten door onafhankelijke deskundigen. Deze prestaties gelden bij een zorgvuldige uitvoering. Andere maatregelen (zoals een vrijdragend plafond) zijn hier niet meegeteld.

Standaardoplossing
(isolatie in dB)
lichte steenachtige draagvloer (holle baksteen-
elementen e.d.)
betonnen draagvloer
(= 250 kg/m2)
standaard houten draagvloer

contact-
geluid

lucht-
geluid

contact-
geluid

lucht-
geluid

contact-
geluid

lucht-
geluid

dekvloer:
plaat-
materiaal
+ minerale
wol of EPS
of zacht
vlokken-
schuim

5 tot 10

1 tot 2

5

0

dekvloer:
cement-
of calcium-
sulfaat-
gebonden
+ minerale
wol

5 tot 10

1 tot 2

dekvloer:
cement-
of calcium-
sulfaat-
gebonden
+ EPS

5 tot 10

1 tot 2

dekvloer:
cement- of
calcium-
sulfaat-
gebonden
+ foam

3 tot 5

0

dekvloer:
cement- of
calcium-
sulfaat-
gebonden
+ zacht
vlokken-
schuim

5 tot 10

1 tot 2

dekvloer:
beton op
zwaluw-
staartplaat
+ minerale
wol

Tabel A. wit: voor de gangbare situaties zinvolle opbouw
grijs: weinig-zinvolle opbouw (gering rendement, bouwkundige nadelen), of alleen in bijzondere situaties
zwart: niet-zinvolle opbouw

3. Kies een geschikte opbouw (appartementen boven elkaar)

Tabel B geeft de verbetering van de geluidsisolatie voor enkele standaard-oplosingen (in dB). Dit zijn gemiddelden, ontleend aan verschillende praktijsituaties, en gemeten door onafhankelijke deskundigen. Deze prestaties gelden bij een zorgvuldige uitvoering. Andere maatregelen (zoals een vrijdragend plafond) zijn hier niet meegeteld.

Standaardoplossing
(isolatie in dB)
lichte steenachtige draagvloer (holle
baksteenelementen
e.d.)
betonnen draagvloer (= 350 kg/m2) standaard houten draagvloer

contact-
geluid

lucht-
geluid

contact-
geluid

lucht-
geluid

contact-
geluid

lucht-
geluid

dekvloer:
plaat-
materiaal
+ minerale
wol of EPS*

5 tot 10

0 tot 5

5

1 tot 2

dekvloer:
cement- of
calcium-
sulfaat-
gebonden

+ minerale
wol

5 tot 15

2 tot 3

dekvloer:
cement- of
calcium-
sulfaat-
gebonden
+ EPS

5 tot 10

2 tot 3

dekvloer:
cement- of
calcium-
sulfaat-
gebonden
+ foam

ongeveer 3

0 tot 1

dekvloer:
cement- of
calcium-
sulfaat-
gebonden
+ zacht
vlokken-
schuim

5 tot 10

2 tot 3

dekvloer:
beton op zwaluw-
staartplaat
+ minerale
wol

op
vloerdelen:
tot 14

direct op
balken: tot 10

op vloerdelen:
tot 6

direct op
balken:
tot 4

Tabel B. wit: voor de gangbare situaties zinvolle opbouw grijs: weinig-zinvolle opbouw (gering rendement, bouwkundige nadelen), of alleen in bijzondere situaties
zwart: niet-zinvolle opbouw
* Niet toepassen in combinatie met een houten draagvloer vanwege brandveiligheid

4. Beoordeel een oplossing goed

Hoe een bekende oplossing zal presteren, is vooraf lastig te beoordelen. Dat hangt van veel factoren af, zoals de bouwkundige constructie, de woningindeling, de opbouw van de vloer, de ligging van leidingen en de uitvoering.

Controlemetingen vormen de beste garantie om na te gaan of aan de gestelde eisen is voldaan. Gemeten moet worden volgens NEN 5077/A1:1997.

Berekening van de akoestische isolatie is werk voor akoestisch adviseurs.

Wees voorzichtig met opgegeven prestaties van bepaalde opbouwen of producten. In de praktijk kunnen de prestaties lager uitvallen door flankerende geluidsoverdracht, uitvoeringsfouten e.d..

Ga alleen af op metingen volgens in Nederland geldende normen. Meting volgens buitenlandse normen kan een (veel) te gunstig beeld scheppen!

ACHTERGROND

Geluidhinder kan ontstaan door onvoldoende isolatie tegen contact- en/of luchtgeluid.

  • Bij contactgeluid wordt de vloer in het algemeen direct in trilling gebracht door bijvoorbeeld het belopen of het schuiven met stoelen. Harde vloerafwerkingen, zoals natuursteen, parket en keramische tegels geven het meest contactgeluid door.
  • Bij luchtgeluid brengt de geluidsbron (stem, geblaf) eerst de lucht in trilling. De lucht brengt vervolgens de constructie in trilling.

Een zwevende dekvloer kan de geluidsisolatie verbeteren. De vereiste prestaties hangen af van de toepassing.

  • Bij renovatie van appartementengebouwen meestal om aan de minimum-eisen van het Bouwbesluit te voldoen;
  • Bij nieuwbouw om te voldoen aan comfort-eisen, meestal 10 dB boven het minimum.
  • Bij projecten met gecombineerde functies (bijvoorbeeld appartementen boven een winkel): door een zwevende dekvloer in de winkel kunnen de appartementen voldoen aan hoge comfort-eisen.

De werking van een zwevende dekvloer berust op de scheiding van draagvloer en dekvloer. Deze vormen akoestisch een spouwconstructie. De resonantiefrequentie van dit massa-veersysteem moet lager liggen dan 80 Hz. De resonantiefrequentie is lager, naarmate de dynamische stijfheid van het isolatiemateriaal lager is, en/of de massa per oppervlakte van de dekvloer groter. De dynamische stijfheid hangt af van de materiaaleigenschappen en de dikte: hoe dikker het isolatiemateriaal, des te lager de dynamische stijfheid.

AANDACHTSPUNTEN

De elasticiteitsmodulus of E-modulus (en de statische stijfheid) is alleen van belang voor het constructieve gedrag van de zwevende dekvloer. Deze grootheid moet niet worden verward met de dynamische stijfheid. Die drukt uit hoe het isolatiemateriaal zich gedraagt onder invloed van een geluidstrilling, wat van belang is voor de geluidsisolatie.

De akoestische prestaties hangen sterk af van een zorgvuldige uitvoering en detaillering. Zie de betreffende infobladen.

Reacties

Ruud Emous op 5 januari 2015

Dag, Voor een project wil ik graag een prijsiindicatie hebben van een zwevende betonnen dekvloer die een geluidsisolatie van 75dB met geven van contactgeluid van 25 dB. Het betreft twee ruimtes van ca. 35 m2. Het gaat om een eerste indicatie. Ruud Emous 06 51 23 29 29

delete

Dhr. W. Notenbomer op 5 januari 2015

Beste heer Emous, Wij leveren alleen praktische informatie/kennis over zwevende vloeren (en nog veel meer bouwkundige onderwerpen). We kunnen u dus geen prijsindicatie geven. Hiervoor dient u naar een specialist te gaan.

delete

Harry Munneke op 27 september 2016

Geachte heer Emous, Ik heb vorig jaar een nieuw appartement gekocht. De totale vloerdikte is 34 cm. Volgens de technische omschrijving is de anhydriet afwerkvloer (waar de verwarmingsbuizen zijn gestort) zwevend aangebracht. Dus naar alle waarschijnlijkheid : 27 cm betonvloer waarop 2 cm isolatie, waterkerende laag, afgewerkt met 5 cm anhydrietvloer. Het grote probleem is echter, dat wanneer de bovenburen op sokken of blote voeten lopen, wij elke stap horen. En - wanneer hun zoontje loopt te rennen en springen door huis, zelfs oordoppen hier geen enkele bescherming tegen bieden. Uiteindelijk hebben we dus met zeer slecht vloeren te maken. Is het waarschijnlijk dat wij dus helemaal geen zwevende vloeren hebben? Of dat de aannemer veel te dunne of te harde isolatieplaten heeft toegepast, zodat het effect volledig teniet wordt gedaan? In ieder geval heb ik wat de zware bonkgeluiden betreft, nog nooit zulke slechte vloeren meegemaakt. Ook al zou je dat niet verwachten bij een totale vloerdikte van 34 cm. Maar van zwevende vloeren kan volgens mij onmogelijk sprake zijn.

delete

J.P. de Kroo op 17 oktober 2016

Geachte hr Munneke, Uitgaande van een constructieve vloer van 27cm massief beton en daar bovenop een goed aangebrachte zwevende dekvloer (van 2cm isolatie + 5cm anhydriet) mag een contactgeluidsisolatie Ico van grofweg +10dB worden verwacht. Bij een dergelijke isolatiewaarde wordt er normaliter weinig hinder ondervonden (op blote voeten lopen zal niet sterk storend zijn). Indien er evenwel fouten zijn gemaakt bij de uitvoering (of foute materialen zijn benut), kan het resultaat sterk teruglopen en is hinder zeker mogelijk. Berucht zijn zgn contactbruggen. Indien er ooit kwaliteitsgaranties zijn afgegeven (bijv. een gegarandeerde isolatiewaarde of kwaliteitsklasse), is te overwegen om een controlemeting te laten uitvoeren.

delete

Reageer

Waardeer dit infoblad