0

Geluidwering van gevels (GA,k) - 385

Het bepalen van de karakteristieke geluidwering GA,k van een gevel.

OPLOSSINGRICHTINGEN

1. Eisen Bouwbesluit
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de karakteristieke geluidwering GA,k van een gevel die een scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht. De karakteristieke geluidwering mag niet kleiner zijn dan het verschil tussen de geluidbelasting op de beschouwde gevel bepaald volgens de Wet geluidhinder en de grenswaarde voor het geluidniveau in het verblijfsgebied.
Er geldt een minimumwaarde van GA,k = 20 dB. Onderstaande tabel geeft twee voorbeelden met eisen aan de karakteristieke geluidwering voor de gevel van een verblijfsgebied in een woning.
Type omgevingslawaai GA,k Minimale eis
Weg- en railverkeer geluidbelasting gevel, grenswaarde 33 dB ≥ 20 dB
Industrie geluidbelasting gevel, grenswaarde 35 dB(A) ≥ 20 dB

Het Bouwbesluit verwijst voor het vaststellen van de geluidwering naar NEN 5077. Deze norm bepaalt dat de toetsing – of aan de gestelde eis is voldaan – moet gebeuren door het uitvoeren van een meting; dus ná voltooiing van het bouwwerk. Theoretisch betekent dit dat bij het indienen van de bouwvergunning niet kan worden vastgesteld of de geluidwering voldoende is! Voldoet de gevel in de praktijk niet, dan is het vaak kostbaar om de nodige aanpassingen aan te brengen.
2. Bepaling GA,k achteraf
Het Bouwbesluit verwijst voor het bepalen van de geluidwering van een gevel naar NEN 5077. Deze norm geeft een meetmethode om achteraf – wanneer het gebouw klaar is – de geluidwering te bepalen.
Het meten van de geluidniveaus en het analyseren van de meetresultaten moet door een akoestisch adviseur worden uitgevoerd.
3. Berekening GA,k vooraf
Er bestaan verschillende rekenmethoden waarmee tijdens het ontwerp van een project is te beoordelen of aan de geluidwerendheidseisen wordt voldaan. Deze rekenmethoden zijn beschreven in NEN-EN 12354-3, in NPR 5272 en in de GGG 97. Hoewel deze berekeningsmethoden niet door het Bouwbesluit worden aangestuurd, worden ze over het algemeen (door gemeenten) geaccepteerd.
Een gevel bestaat meestal uit meerdere bouwelementen (spouwmuur, kozijnen, draaiende delen). De geluidwering van de totale gevel hangt onder meer af van:
 • de geluidisolatie van elk bouwelement afzonderlijk;
 • de verhouding tussen de oppervlakte van elk bouwelement en de totale geveloppervlakte;
 • de mate van kierdichting.
De geluidisolatie van de afzonderlijke elementen wordt dus omgerekend naar de geluidwering van de gevel, rekening houdend met onder meer de verhouding van de oppervlakten van de bouwelementen en met de mate van kierdichting.

Stappenplan berekening
 1. Bepaal de geluidisolatie van elk bouwelement in de gevel voor elke octaafband.
 2. Bepaal de geluidisolatie van de samengestelde gevelvlakken.
 3. Corrigeer deze samengestelde waarde, afhankelijk van onder meer:
  • het van belang zijnde spectrum;
  • variatie van de geluidbelasting;
  • akoestische eigenschappen van de verblijfsruimte;
  • structuur van de gevel (bijvoorbeeld wel of geen balkons of galerijen);
  • oriëntatie van het gevelvlak ten opzichte van de geluidbron (gevelvlakfactor).
 4. Bepaal één getal voor de geluidwering.
Voor de volledige berekeningswijze wordt verwezen naar de genoemde rekenmethoden. Er zijn ook commerciële computerprogramma’s verkrijgbaar die op deze rekenmethoden zijn gebaseerd.

ACHTERGROND INFORMATIE

De overheid stelt eisen aan de geluidbelasting op gevels en daken van woningen en van andere geluidgevoelige gebouwen. Dit betekent dat er vaak extra geluidwerende maatregelen nodig zijn om de gebruikers te beschermen tegen geluid van buiten. Om de kans op geluidproblemen zoveel mogelijk te beperken stelt de overheid eisen aan:
 • Het maximale geluidniveau op gevels door omgevingslawaai (zie ook SBR-Infoblad 384 ‘Geluidbelasting op gevels van gebouwen’). Per 1 januari 2007 is de Wet geluidhinder gewijzigd en is een nieuwe beoordelingsmaat Lden geïntroduceerd voor weg- en railverkeerslawaai, uitgedrukt in dB. Deze nieuwe maat kan naast de oude beoordelingsmaat Letmaal, uitgedrukt in dB(A), voorkomen. Voor industrielawaai is de beoordelingsmaat Letmaal, uitgedrukt in dB(A), ongewijzigd gebleven.
 • De minimale geluidwering van gevels (GA,k).
 • Het maximale geluidniveau in verblijfsgebieden van geluidgevoelige gebouwfuncties, bijvoorbeeld wonen, gezondheidszorg en onderwijs.
De geluidwering van een gevel kan worden bepaald door een meting, nadat het gebouw gereed is. Ook is het mogelijk een berekening te maken om de geluidwering van een gevel vooraf te kunnen beoordelen.

AANDACHTSPUNTEN

Bij het berekenen van de geluidisolatie van een gevel moeten de volgende aspecten worden meegenomen:
 • gesloten geveldelen;
 • kozijnen (inclusief bijvoorbeeld beglazing en beglazingsranden);
 • kierdichting en naden;
 • ventilatieopeningen;
 • indirecte geluidoverdracht via tussenruimten, zoals een serre of een zolder.
Het bepalen van de geluidwering is complex. Het is daarom verstandig tijdig een akoestisch adviseur in te schakelen.

OVERIGE INFORMATIE

 • NEN 5077 ‘Geluidwering in gebouwen. Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd’, 2006.
 • NPR 5272 ‘Geluidwering in gebouwen. Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3’, 2003 + correctieblad C1, 2005.
 • NEN-EN 12354-3 ‘Geluidwering in gebouwen. Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen. Deel 3. Luchtgeluidisolatie tegen geluiden van buitenaf’, 2000.
 • Rekenmethode GGG 97 voor het berekenen van de geluidwering van gevels, 1997.
 • SBR-Informatieblad 384: (Geluidbelasting op gevels van gebouwen).