0

Koudebruggen in de funderingsaansluiting voorkomen - 065

Het voorkomen dan wel verhelpen van koudebruggen in funderingsaansluitingen.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Dieper aanleggen

Door een grotere aanlegdiepte komt de thermische scheiding tussen de funderingsaansluiting en het aansluitende terrein dieper onder het maaiveld te liggen. Veelal wordt dit gerealiseerd door een sponning in de funderingsbalk te maken. Het aanbrengen van sponningen is echter lastig en kostbaar. De oplossingsrichtingen 2 t/m 4 – al dan niet gecombineerd – bieden mogelijk een alternatief. In de SBR-Referentiedetails zijn verschillende funderingsdetails opgenomen die zonder sponning aan de eis voldoen.

2. Rekening houden met de geometrie

De geometrie van het detail heeft veel invloed op de f-factor. Wanneer het koude buitenoppervlak groter is dan het warme binnenoppervlak, is er meer warmteverlies en is de f-factor lager. De uitwendige hoeken vormen dan ook de meeste kritische punten van een gebouw.

3. Speciale bouwproducten en constructies toepassen

a. De ene vloer realiseert een betere f-factor dan de andere. Dit houdt verband met de oplegmethodiek. Een thermische onderbreking van de vloeren in de vorm van EPS-isolatie tussen de nokken (veelal een onderbreking van 50%) levert een aanzienlijk verbetering op. Vanzelfsprekend is ook de hart-op-hart-afstand van de nokken van belang.
b. Een speciaal product dat in de fundering als koudebrugonderbreking kan worden toegepast cellulair glas met een speciale cachering. Het product is op druk te belasten en neemt geen vocht op. Het wordt verwerkt in de aansluiting van het buitenblad tussen kop- en langsgevel over een lengte van 1400 mm uit de hoek in beide richtingen (zie Figuur B).

Figuur B Speciaal gecacheerd cellulair glas onderin het buitenspouwblad als koudebrugonderbreking.

c. Een koudebrugonderbreking is ook te realiseren door vloeren te leggen op speciaal oplegvilt of op rubber. Het voordeel van deze materialen is dat zij bij de bouwmuur ook een akoestische functie vervullen.
d. Een koudebrugonderbreking bij een hoek aansluiting van de fundering is ook te realiseren door een EPS-blok van 100 mm dikte aan te brengen. In de SBR-Referentiedetails zijn verschillende details opgenomen die gebaseerd zijn op deze methodiek . De details voldoen aan de geëiste f-factor en bieden een goedkoop alternatief. Zie figuur C.

Figuur C Kopgeveldetail uit de SBR-Referentiedetails met als inzet een hoekaansluiting waarin een EPS-blok is opgenomen.

4. Vooral oppassen bij houten binnenspouwbladen

Ook de opbouw van de gevel is van belang. Een houten binnenspouwblad is in lichte mate kritischer dan een steenachtig blad. Ter plaatse van de meest kritische punten is een houten stijl of regel aanwezig die de isolatielaag doorbreekt. Hout heeft een minder gunstige warmtegeleidingscoëfficiënt (l-waarde) dan isolatie. Het is zonder meer mogelijk te kiezen voor houten binnenspouwbladen. Maar deze keuze vraagt wél de nodige aandacht bij ontwerp en uitvoering.

ACHTERGROND

Het risico van een koudebrug is in hoge mate aanwezig bij funderingsaansluitingen (Figuur A). De binnen-oppervlakte-temperatuurfactor (f-factor) van funderingen, die de thermische kwaliteit van een constructie aangeeft en daarmee ook de kans op de vorming van allergenen als gevolg van een koudebrug, moet volgens het Bouwbesluit minstens 0,65 zijn voor andere in het Bouwbesluit genoemde functies. Bij de beoordeling van funderingsdetails dient met name aandacht te worden besteed aan driedimensionale aansluitingen. De variabelen, van invloed op de f-factor van funderingen, zijn aanlegdiepte, geometrie, thermische eigenschappen van de toegepaste bouwproducten en constructies, oplegmethodiek voor de vloer en opbouw van de gevel. Een hogere f-factor is te bereiken door genoemde variabele aan te passen.

Figuur A Warmtestroom in de funderingsaansluiting.

AANDACHTSPUNTEN

  • Beoordeel de hygrische kwaliteit (de f-factor) van vloeren aan de hand van geldige attesten. Deze attesten zijn verkrijgbaar bij de leveranciers van de vloeren.
  • In de SBR-Referentiedetails is per detail de hygrische kwaliteit van de aansluiting vermeld.
  • Met betrekking tot koudebruggen zijn combinatievloeren over het algemeen iets kritischer dan plaatvloeren en ribcassettevloeren.