0

Plaatsing van pv-panelen op hellende daken - 309

Het juist toepassen van pv-panelen in of op hellende daken.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Op het dak
De zonnepanelen worden in een draagconstructie bevestigd die men op het hellende dak aanbrengt. Voordeel van deze methode is dat de draagconstructie met zonnepanelen niet waterdicht hoeft te zijn. De oorspronkelijke dakbedekking blijft immers in stand.
Voor de montage zijn verschillende systemen verkrijgbaar. Vaak worden haakconstructies toegepast, zoals in foto 1. Daarbij worden er speciale haken onder de dakpannen aan de gordingen en/of panlatten vastgezet. Op de haken monteert men boven de dakpannen een profielsysteem. Op het profielsysteem bevestigt men vervolgens de zonnepanelen.
In plaats van haakconstructies kan men ook dakpannen met opzetstukken toepassen, zoals in foto 2 is te zien.
Op deze opzetstukken zijn de draagprofielen te bevestigen, waarop de pv-panelen worden gemonteerd.

Foto 1 Haakconstructie voor de bevestiging van een profielsysteem voor zonnepanelen.

Foto 2 Opzetstukken voor de draagprofielen van zonnepanelen.

Geïntegreerd
Bij integratie van een pv-systeem in een hellend dak doet het pv-systeem tevens dienst als waterkering: ‘het mag niet gaan lekken’. Daarnaast mag het systeem de warmteweerstand en de geluidsisolatie van de dakconstructie niet nadelig beïnvloeden. De bestaande functies van het dak mogen dus door het toepassen van een geïntegreerd pv-systeem niet verloren gaan. Een geïntegreerd systeem is dan ook meestal duurder dan een opbouwsysteem.

Voor de integratie van pv-panelen in daken zijn diverse mogelijkheden beschikbaar. Enkele voorbeelden zijn:

  • prefab dakmodules;
  • pv-panelen in de dakpanvorm;
  • pv-voldaksystemen.

Prefab dakmodules
Bij prefab dakmodules worden speciale dakonderplaten (‘intersoles’) toegepast, waarop zonnepanelen worden aangebracht. Deze dakconsoles moeten waterdicht aansluiten op de omringende dakpannen. Voor de meest gangbare dakpannen zijn passende consoles beschikbaar. De consoles zijn gemaakt van weerbestendig kunststof. Samen met de zonnepanelen fungeren de dakconsoles als dakbedekking voor een hellend dak met dezelfde weersbestendigheid en duurzaamheid als de normale dakpannen.
De pv-systemen van prefab dakconsoles kan men fraai in de dakconstructie inbouwen (zie foto 3). Het installeren van geïntegreerde pv-panelen is een nauwkeurig werk. Onvolkomenheden kunnen al snel leiden tot lekkages. Daarnaast moet men met dezelfde factoren rekening houden als bij de opbouwsystemen van hellende daken.

Foto 3 Installeren van geïntegreerde pv-panelen.

Pv-panelen in de dakpanvorm
Pv-dakpannen zijn in een dakconstructie te integreren en volledig te combineren met bestaande dakpannen (zie foto 4). Mits de pv-dakpannen goed aansluiten op de bestaande dakpannen ontstaat een dakconstructie die waterdicht is. Pv-panelen in de vorm van dakpannen zijn eenvoudig te monteren omdat de montagetechniek bekend is bij dakdekkers. Bovendien hebben deze pv-systemen een gering gewicht en zijn ze klein van afmeting, waardoor ze gemakkelijk hanteerbaar zijn.
Nadelig zijn de vele kabelaansluitingen die tussen de pv-pannen moeten worden gemaakt; dit maakt de montage bewerkelijk en vergroot de kans op slechte contacten waardoor één of meerdere pv-dakpannen (‘string’) kunnen uitvallen. Voor beschaduwde gedeelten van het dak kan men uit esthetisch en kostenoogpunt dummy dakpannen toepassen, die qua uiterlijk identiek zijn aan de pv-dakpannen.

Foto 4 Pv-dakpannen.

Pv-voldaksystemen
De ultieme vorm van een geïntegreerd systeem is een hellend dak dat volledig uit pv-panelen bestaat. Omdat het dak integraal onderdeel vormt van het woningontwerp, kan het er bijzonder fraai uitzien. Dit type systeem is met name geschikt voor nieuwbouw of vergaande renovatie. Het dak is al in de fabriek in prefab te vervaardigen en is te voorzien van de noodzakelijk frames en bedrading voor de pv-panelen. Dit verhoogt de kwaliteit en verlaagt de kosten (zie foto 5).

Foto 5 Pv-voldaksysteem.

ACHTERGROND

Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie is het toepassen van pv-systemen een interessante mogelijkheid om de EPC van een gebouw te verlagen. Het dak is een gunstige en logische plaats voor de pv-panelen. Bij hellende daken kan men het pv-systeem zowel op het dak, dus boven de bestaande dakbedekking, als geïntegreerd in het dak monteren. De eerstgenoemde plaatsingsmethode past men vaak toe bij bestaande woningen. Bij nieuwbouwwoningen wordt meestal voor een geïntegreerde aanpak gekozen.

AANDACHTSPUNTEN

Hellingshoek
Als de hellingshoek van de zonnepanelen groter is dan 20° worden ze automatisch door hemelwater schoongespoeld: ‘natuurlijke schoonspoeling’. Wel moet men af en toe (eenmaal per jaar) controleren op hardnekkig vuil, zoals vogelpoep en algaanslag dat zich meestal aan de onderzijde van het paneel tegen het frame bevindt. Deze controle/schoonmaakbeurt kan het beste in het begin van het voorjaar plaatsvinden, omdat dan de periode met de hoogste opbrengst begint.

Bekabeling
Men moet speciale aandacht besteden aan de dakdoorvoeren voor de bekabeling. Om vochtproblemen in de dakconstructie te voorkomen moeten deze doorvoeren water-, lucht- en dampdicht worden afgewerkt. Essentieel daarbij is dat de bekabeling via een manchet luchtdicht wordt aangesloten op de dampremmende laag aan de binnenzijde van de dakconstructie.

Ventilatie en vervuiling
Tussen het oorspronkelijke dak en het frame van de zonnepanelen moet voldoende ruimte aanwezig zijn: bij voorkeur minimaal 6 cm. Die ruimte is noodzakelijk voor voldoende ventilatie zodat het rendement gelijk blijft en het voorkomen van vervuiling door bladeren die tussen het dak en frame blijven hangen.

Geluidsoverdracht
Pv-systemen die over meerdere woningen doorlopen kunnen de geluidsoverdracht tussen de woningen bevorderen. Door de panelen ter plaatse van de woningscheidende wand te ontkoppelen is de overdracht van geluid te beperken. Dit kan met behulp van dubbele opsluitingsprofielen en een pasprofiel.

Combinatie met zonnecollectoren
Bij het in combinatie toepassen van zonnepanelen en zonnecollectoren moeten rekening worden gehouden met een verschil in dikte. Panelen hebben doorgaans een dikte van 70 mm, terwijl de collectoren circa 110 mm dik zijn.

Condensatie
Tegen de onderzijde van pv-panelen kan gemakkelijk condensatie optreden, zowel door damp vanuit de woning als door nachtelijke uitstraling. Om te voorkomen dat dit leidt tot lekkage in het bouwwerk moet er - zeer zorgvuldig - een waterkerend dampdoorlatend membraan worden aangebracht. Speciale aandacht verdienen daarbij de overlappen. De profielen van het panelensysteem moeten worden voorzien van lekgaatjes om het condensvocht af te voeren.