0

Samenwerking met de inzamelaar van (bouw)afval - 128

Voor directie/KAM-coördinator: Goede afspraken maken met de afvalinzamelaar over de verwijdering van afval, de administratie daarvan en de terugkoppeling van afvalgegevens.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Afstemming van het proces met de inzamelaar

Uw afvalinzamelaar is tot meer in staat dan alleen containers wisselen. Hij kan u op vele (milieu)terreinen van dienst zijn. Een goede communicatie en juiste afspraken zijn daarvoor van groot belang. Deze checklist bevat zaken die u met uw inzamelaar kunt afspreken.
a) Een kader voor het maken van afspraken
Agenda voor overleg tussen bouwbedrijf en afvalinzamelaar.
Doel van het overleg: het maken van goede afspraken over de verwijdering van afval, administratie en terugkoppeling van afvalgegevens.
1. Soort en maten containers
2. Soorten afval en eisen aan scheiding
3. Tarieven
4. Afspraken voor containerwissel (fax)
5. Terugkoppelen analysegegevens van afval (op samenstelling)
6. Aanleveren van afvaloverzichten
7. Communicatie aangaande afkeur van containers
8. Presentatie/voorlichting aan medewerkers
9. (Geplastificeerde) afvallijst
10. Bordjes voor op de container

b) Wijze van communicatie over afvalgegevens
Vraag om gedetailleerde afvaloverzichten per jaar of kwartaal, waarop per project, per soort afval (ongesorteerd, hout, puin, enz.) inzichtelijk is weergegeven hoeveel m3 en kg u heeft afgevoerd. Zie het voorbeeld van een dergelijk kwartaaloverzicht.

nummer Werknaam Afval-
stroom
Container
soort
Aantal /
transport
Totaal
gewicht
Totaal
volume
Soortelijk
gewicht
(kg/m3)
A Renovatie 10 woningen Den Haag Puin 6 m3 1 6100 6 1016,7
A Renovatie 10 woningen Den Haag B-hout 6 m3 1 1800 6 300,0
A Renovatie 10 woningen Den Haag Onges. bouw/
sloop
6 m3 2 4650 12 387,5
A Renovatie 10 woningen Den Haag Totaal 6 m3 4 12550 24 522,9
B Kantoor-
gebouw x te Schiedam
Puin 6 m3 1 5500 6 916,7
B Kantoor-
gebouw x te Schiedam
Onges. bouw/
sloop
6 m3 1 1940 6 323,3
B Kantoor-
gebouw x te Schiedam
Totaal 6 m3 2 7440 12 820,0
C Bouw 2 luxe woningen Rotterdam Onges. bouw/
sloop
6 m3 1 2250 6 375,0
C Bouw 2 luxe woningen Rotterdam Totaal 6 m3 1 2250 6 375,0
Totaal 1e kwartaal 2004 Puin
B-hout
Onges. bouw/
sloop
2
1
4
11600
1800
8840
12
6
24
966,7
300,0
368,3
Toelichting:
dit overzicht informeert u in een oogopslag over het afgevoerde afval:
- soort en hoeveelheid afval (in m3 en in kg);
- per project en per periode.
Ook ziet u in de laatste kolom of de containers wel goed gevuld zijn geweest (in kg per m3 containervolume).
Het afvaloverzicht kunt u gebruiken voor:
- nacalculatie en tussentijdse sturing van projecten;
- controle nota's inzamelaar aan de hand van eigen registratie (van b.v. uitvoerder of eigen administratie);
- samenstellen jaaroverzicht, opstellen kengetallen en voortgangscontrole van milieudoelstellingen.

Indien u op een project meer dan gebruikelijk aandacht wilt besteden aan gescheiden inzameling en ook daarop wilt sturen, dan komen jaar- of kwartaalcijfers te laat. Dan is het zinvol om met de inzamelaar af te spreken dat u een maandelijks projectoverzicht van de afvalstromen ontvangt.Vraag standaard om schriftelijke communicatie indien de inzamelaar een container met een gescheiden afvalstroom heeft afgekeurd. Deze brief kunt u eventueel doorfaxen naar de verantwoordelijke uitvoerder. Ook ziet de boekhouding dan direct waar het verschil tussen de nota en de geleidebon vandaan komt.

c) Begeleiding van de afvalscheiding
Uw afvalinzamelaar is over het algemeen graag bereid een presentatie te geven over de wijze van scheiding. De afvalinzamelaar kan u (geplastificeerde) scheidingslijsten overhandigen, die u in de keet kunt ophangen.Duidelijk bordjes bij de container werken verhelderend voor de bouwplaatsmedewerkers en leiden tot een betere scheiding. De chauffeurs van de inzamelaar moeten die bordjes goed terugplaatsen op de nieuwe container na het wisselen. Sommige inzamelaars kunnen u van deze bordjes voorzien.Elke volle container wordt bij de inzamelaar op zijn terrein bij binnenkomst geanalyseerd. Het is interessant om periodiek (b.v. eenmaal per jaar) van een enkele container deze gegevens te ontvangen. Dit geeft een beeld van de afvalstromen die vrijkomen. U ziet of b.v. de puinscheiding goed verloopt en of scheiding van andere stromen mogelijk rendabel is.

d) Tarieven en service
Vraag naar aparte tarieven voor gescheiden afvalstromen. All-in containerprijzen voor de afvoer en verwerking van 6 m3 containers met gescheiden afval bedragen ongeveer de helft van de tarieven voor ongescheiden inzameling!Vraag naar de mogelijkheden om andere maten containers te leveren, b.v.:
- 3 m3 (rendabel op kleine projecten, vlak voor de grote vakanties, of bij het opruimen van de bouwplaats na afloop van het project);
- 10 m3, 15 m3 of zelfs 20 m3 (veelal rendabel op grotere projecten, wanneer de containers niet van locatie hoeven te wisselen).Vraag naar de mogelijkheid om het plaatsen, wisselen en afvoeren van afvalcontainers via een faxformulier te regelen; zie het voorbeeld. Let op: elke afvalinzamelaar heeft hiervoor zijn eigen formulier.

FAX OPDRACHT
FAX OPDRACHT AAN: FAX OPDRACHT VAN:
Aan: Afvalinzamelaar xxx Naam: Bouwbedrijf xxx
T.a.v. xxx Adres: xxx
Faxnr.: xxx Plaats: xxx
Tel.nr.: xxx
Datum: xxx Deb.nr.: xxx
Geachte planners,
Kunt u voor ons deze planning verzorgen?
Zonder tegenbericht van u gaan wij ervan uit dat dit gerealiseerd wordt.
Werkadres: xxx
Plaats: xxx
Faxnr. werk: xxx
Tel.nr.: xxx
Naam uitvoerder: xxx
Projectnummer: xxx
Soort
container
Aantal Datum
uitvoering
Soort
planning*
Soort afval
Ongesort.
bouw/
sloop
Schoon
puin
Schoon
hout
Ongesort.
hout
Andere
werk-
zaamheden
...... m3
met knijpwagen
6 m3 open 1 8-5-04 W x
6 m3 gesloten
10 m3 open
10 m3 gesloten
15 m3
..... m3
* Soort planning
PL = plaatsen
W = wisselen en leegmaken
AF = container afvoeren
iets anders
Handtekening + naam opdrachtgever
OPMERKINGEN:
1. Chauffeur de bon laten tekenen !!!!
2. ..................
3. ..................
2. Implementatie van het proces in de eigen organisatie.

Het inzamelingsproces moet ook binnen de eigen organisatie goed worden verankerd. De volgende werkinstructies geven hiervan een beeld. Werkinstructie afvalinzameling op projecten en de werf.
Doel: de afvalinzameling op projecten en de werf structureren.
Werkwijze voor het wisselen van een container:
1. Een medewerker meldt aan de uitvoerder welke container vol is;
2. De uitvoerder controleert de container op de aanwezigheid van 'vreemde' stoffen;
3. Indien de container goedgekeurd is, vult de uitvoerder het faxformulier voor containerwissel in en kruist hij daarbij de juiste containersoort en de afvalsoort aan;
4. De uitvoerder faxt dit formulier naar de inzamelaar en belt vervolgens voor een indicatie van het tijdstip waarop container gewisseld zal worden;
5. Als de chauffeur van de inzamelaar op het bouwterrein arriveert, geeft de uitvoerder aan welke container gewisseld moet worden en op welke plaats hij de nieuwe container wil hebben (de chauffeur plaatst het bord, waarop de afvalstroom staat, op de nieuwe container);
6. De chauffeur en de uitvoerder controleren de geleidebon op aangegeven soort afval en volume aan de hand van de werkelijke inhoud. Eventuele verschillen worden duidelijk aangegeven op de geleidebon;
7. De uitvoerder tekent de geleidebon en stuurt deze naar kantoor voor controle van de nota (NB: voor het eigen overzicht is het verstandig dat de uitvoerder een afvalregistratie bijhoudt. Zie het Informatieblad Registratie van afvoer bouwafval door de uitvoerder;
8. De administratie/boekhouding ontvangt de nota en vergelijkt deze met de geleidebon;
9. Bij verschillen onderzoekt de administrateur/boekhouder of de afval-inzamelaar schriftelijk melding heeft gemaakt van een afgekeurde container en of de uitvoerder hiermee akkoord is. Zo niet, dan wordt gereclameerd.

ACHTERGROND

Afvalscheiding vereist een goede samenwerking met de inzamelaar. Dit begint in de besprekingen voor het nieuwe jaarcontract: afspraken maken over de terugkoppeling van afvalgegevens, het opzetten van afvalscheiding op de werf, betere containertarieven en dergelijke.
Een kijkje nemen bij de inzamelaar kan heel leerzaam en stimulerend zijn.
Een overzichtelijke registratie van bouwafval is een belangrijke eerste stap in afvalbeheer. De geregistreerde cijfers geven inzicht in de mate van afvalscheiding, de vulgraad van de containers (gewicht per m3) en de kosten. Uit deze gegevens zijn aandachtspunten voor afvalpreventie, afvalscheiding en kostenbesparing bij nieuwe projecten af te leiden.
Verder ondersteunt de afvalinzamelaar de afvalscheiding zo mogelijk met instructie van personeel, scheidingslijsten, bordjes voor containers en/of analyse van de inhoud van containers.

AANDACHTSPUNTEN

  • Afvalbeheer en andere milieumaatregelen sorteren meer effect als ze in de samenhang van een veelomvattend plan worden ontwikkeld en afgestemd. De bij 'Overige informatie' genoemde publicatie reikt hiervoor het benodigde instrumentarium aan. Daaronder bevinden zich ook spreadsheets (voor de berekening van kengetallen) en formuliermodellen.

OVERIGE INFORMATIE

  • Milieuzorg van bureau naar bouwplaats, SBR 479.06, Rotterdam 2007