0

Verbetering van de beveiliging door toepassing van beschermend glas - 270

Bescherming van de gebruikers van gebouwen en hun bezittingen tegen inbraak, doorbraak, geweld en beschieting.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Drie typen beglazing

In eerste instantie moet de vereiste mate van veiligheid aan de hand van de verwachte bedreigingen worden geïnventariseerd. Met deze gegevens kan dan voor de doorzichtige delen van de gevel een keuze worden gemaakt uit de verschillende glastypen zoals kogelwerend, slagwerend en/of inbraakwerend glas.

Voor inbraakwerend (slagwerend) glas komt een combinatie van verschillende ruiten glas en pvb-folie in aanmerking. Voor deze glassoorten zullen over het algemeen meer lagen of een grotere dikte van de kunststof worden gebruikt, dan voor kogelwerend glas het geval is.

Indien een alarmering bij doorbraak wordt vereist, kan een alarmbedrading tussen de ruiten worden aangebracht, Zodra de draad breekt, wordt het alarm geactiveerd.

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) kan worden gerealiseerd met 3 typen beglazing:

 1. Draadglas;
 2. Speciaal voorgespannen gecoat glas;
 3. Glas met een opschuimende gel tussen twee ruiten, die geactiveerd wordt in geval van hitte/brand. Met uitzondering van draadglas kunnen de bovengenoemde glassoorten in isolatieglas worden verwerkt.

ACHTERGROND

De toenemende vraag naar veiligheid, als gevolg van toenemende criminaliteit en vandalisme, nopen beheerders en gebruikers van gebouwen tot het treffen van maatregelen, die het welbevinden van de gebouwgebruikers waarborgen. Ook de beglaasde openingen in de gevel moeten zodanige eigenschappen hebben dat zij bijdragen aan de gewenste veiligheid en het vereiste veiligheidsniveau in het gebouw.

De bescherming ontstaat door een combinatie van glas met kunststof lagen (pvb = polyvinylbutyral of polycarbonaat). Bij breuk van het glas zal de taaie en elastische kunststof die sterk aan het glas hecht, de doorboring van het gelaagde glas verhinderen of tenminste bemoeilijken.

AANDACHTSPUNTEN

 • De mate van doorbraak (inbraakwering) wordt met een kogelvalproef of met een bijlslagapparaat bepaald. Door het laten vallen van een stalen kogel (hoogten 1,5, 3, 6, 9 meter) op 3 gedefinieerde plaatsen op de ruit van een bepaalde hoogte wordt de slagwerendheid bepaald. Deze methode is gedefineerd in NEN 356.; zie ook de foto.

  Foto. Kogelvalproef op gelaagd glas.

  Het aantal bijlslagen dat nodig is tot penetratie van de ruit is bepalend voor de klassering van de doorbraakwerendheid.
 • Voor de bepaling van de kogelwering van de ramen worden de wapens en de munitie onderverdeeld in verschillende klassen die omschreven zijn in NEN 1063. De fabrikanten van deze producten verstrekken over het algemeen geen informatie omtrent de samenstelling. Door beschieting van ruiten worden zo empirisch de mate van kogelwerendheid van bepaalde glassoorten vastgesteld. De dikte en het gewicht van het proefelement worden vermeld.
 • Bij beschieting van standaard kogelwerend glas komen aan de binnenzijde glassplinters los. Indien men dit wenst te vermijden, kan van splintervrije glastypen gebruik gemaakt worden. Deze zijn aan de binnenzijde voorzien van een dunne ruit die op een pvb-laag verlijmd is.
 • De bescherming tegen geweld van buiten wordt niet uitsluitend verkregen door gebruik van het juiste type beglazing. Vanzelfsprekend moeten alle aangrenzende delen van de pui ook een verhoogde weerstand bij een aanval hebben, zodat de geweldwerende eigenschappen van de beglazing gehandhaafd blijven.
 • De fixering van de ruit in de sponning is van groot belang. Voor veiligheidsglassoorten houdt men over het algemeen een opleg van de ruit in de sponning van minimaal 25 mm aan.
 • Aan de afdichting van veiligheidsbeglazing worden dezelfde eisen gesteld als aan normale beglazing. Afhankelijk van de toe te passen glasdikte ervaart men de eigen groene kleur van het glas meer of minder. Daar kogelwerend glas meestal een grotere dikte heeft dan aangrenzende (niet kogelwerende) ruiten, moet men met kleurverschillen rekening houden. Door het verwerken van ontkleurd glas valt dit effect enigszins te compenseren.