0

Verhoogde luchtgeluidsisolatie (DnT,A,k 57 dB) met houtachtige binnenspouwbladen. - 220

Het zodanig detailleren van de aansluiting tussen een houtachtig binnenspouwblad en de woningscheidende wand, dat deze voldoet aan een verhoogde eis voor de luchtgeluidsisolatie: DnT,A,k 57 dB (voorheen Ilu;k +5 dB).

OPLOSSINGSRICHTINGEN

2 stappen

1. Breng een dilatatie aan in het buitenspouwblad.
Een dilatatie in het buitenspouwblad onderbreekt een van de overdrachtswegen van het geluid.
Deze maatregel is zeer effectief en het meest voor de hand liggend bij smalle (dus stijve) penanten.
Bij brede penanten (breder dan 1,5 m) is een dilatatie niet beslist nodig voor een hogere isolatie (DnT,A,k = 57 dB). De h.o.h.-afstand van de houten stijlen is dan namelijk zo groot dat de beplating van het binnenspouwblad zich gedraagt als een buigslappe constructie. Deze komen minder gemakkelijk in trilling en stralen daardoor minder geluid af. Maar uit meetresultaten blijkt dat het dilateren van het buitenspouwblad een nog hogere geluidsisolatiewaarde oplevert dan een situatie met een zeer breed penant zonder dilatatie. Akoestisch gezien is een dilatatie bij de woningscheiding dus de meest effectieve en optimale maatregel.

De dilatatie moet verticaal over de hele hoogte van de gevel doorlopen, direct voor het midden van de woningscheidende wand. In plaats daarvan kunnen eventueel ook twee dilataties worden aangebracht in het verlengde van de verticale kozijnranden. Het buitenspouwblad tussen deze beide dilataties mag dan alleen worden vastgemaakt aan het binnenspouwblad van één woning.

De dilatatie moet minstens 8 mm breed zijn en kan worden afgewerkt met elastisch blijvende kit op rugvulling of met zwelband. Bij knipvoegen komt het in de praktijk vaak voor, dat de metselstenen elkaar raken en/of dat de voegspecie over de knipvoeg heen wordt aangebracht. Daarmee wordt de beoogde akoestische onderbreking weer teniet gedaan. Een dilatatie kan een akoestische en een constructieve functie combineren. Bij het bepalen van dilataties moet dus rekening worden gehouden met beide functies.

2. Maak het plaatmateriaal van het binnenspouwblad zwaarder door verdubbeling.
De geluidsoverdracht via de spouw kan sterk worden beperkt door de resonantiefrequentie van de spouwconstructie te verlagen. Daarvoor moet beplating van het binnenspouwblad een massa hebben van minstens 20 kg/m2. Dubbele (gips)plaat van 12,5 mm voldoet daaraan.

Deze maatregel werkt alleen als er in de spouw voldoende absorberend materiaal aanwezig is. Aan die voorwaarde is aan de regel voldaan met de hoeveelheid minerale wol die toch al nodig is voor de vereiste thermische isolatie.

ACHTERGROND

Bij de aansluiting van de gevel met de woningscheidende wand kan geluid drie overdrachtswegen volgen (zie figuur 1).

Figuur 1.

  1. Via de woningscheidende wand. Deze overdrachtsweg is meestal niet maatgevend.
  2. Via het binnenspouwblad aan de zendzijde, de spouw en het binnenspouwblad aan de ontvangzijde. Uit praktijkmetingen is gebleken dat met enkele beplating de geluidsisolatie DnT,A,k niet beter kan zijn dan 54 tot 55 dB. Laagfrequent geluid wordt relatief sterk doorgegeven.
  3. Via het binnenspouwblad aan de zendzijde, de spouwankers, het buitenspouwblad en aan de ontvangzijde via de spouwankers en binnenspouwblad (figuur 2).

Deze overdrachtsweg overheerst bij houten binnenspouwbladen met smalle penanten (het deel tussen de kozijnen aan weerszijden van de woningscheidende wand). In deze penanten is de onderlinge afstand van de stijlen veel kleiner (h.o.h. 0,1 tot 0,2 m) dan bij penanten van bijvoorbeeld 1,5 m breed (stijlen h.o.h. 0,4 m tot 0,6 m). Deze stijlen zijn nodig voor de sterkte en stijfheid van het binnenspouwblad en voor de bevestiging van de kozijnen. De stijlen vlak naast elkaar maken het binnenspouwblad tussen de kozijnen veel stijver waardoor het veel makkelijker geluid kan afstralen; zie Meer informatie: SBR-Referentiedetails Comfortdetails Gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw.
De eenheden voor de luchtgeluidsisolatie (Ilu;k) en de contactgeluidsisolatie (Ico)) zijn met het nieuwe Bouwbesluit vervangen door nieuwe grootheden waardoor er beter wordt aangesloten op de Europese bepalingsmethoden voor de geluidwering tussen ruimten. De eenheid voor het luchtgeluidniveauverschil tussen ruimte ruimten, Ilu;k, is vervangen door DnT,A,k. De relatie tussen deze 2 eenheden bedraagt: DnT,A,k ≈ Ilu;k + 52. De eenheid voor contactgeluidniveau tussen ruimteruimten Ico is vervangen door de eenheid LnT,A. De relatie tussen deze 2 eenheden bedraagt: LnT,A ≈ 59 - Ico.

Figuur 2. Een smal en een breed penant.

AANDACHTSPUNTEN

  • Veranker de binnenspouwbladen elk apart op het spouwblad van de woningscheidende wand van de eigen woning.
  • Zorg voor een luchtdichte aansluiting tussen binnenspouwblad en woningscheidende wand.
  • De dikte van de minerale wol in het binnenspouwblad moet voldoen aan de thermische eisen van het Bouwbesluit.