0

Spelenderwijs het bouwproces vernieuwen - een verkenning op basis van de ervaringen van Play the City

Dynamische stadsontwikkeling is in de belangstelling. Stadmakers over de hele wereld zijn niet meer op zoek naar grootschalige masterplannen, maar zien steeds meer de voordelen in van doeltreffendere gezamenlijke methoden. Een van die methoden waar de aandacht van lokale overheden naar uitgaat is serious gaming. Serious games kunnen dienen als experimentele testomgeving voor complexe stedelijke ontwikkelingsprocessen waarbij een groot aantal stakeholders is betrokken. De games bieden deelnemers belangrijke inzichten, die ze kunnen vertalen naar de projectrealiteit.

PROCESBESCHRIJVING

Complexe problemen toegankelijk
Pionier op het gebied van City Gaming is Play the City. Het spel is inmiddels succesvol toegepast in de planningsprocessen van onder meer Kaapstad, Amsterdam, Istanbul, Shenzhen en Almere. Play the City is een model en biedt daarmee een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid. Het maakt complexe problemen toegankelijk voor een groot publiek, voor zowel experts als niet-experts. De aanpak die Play the City inzet voor stadsontwikkeling kan ook van betekenis zijn voor het bouwproces.

Zo werkt Play the City
Het spel stelt belanghebbende partijen in staat hun ideeën, plannen en projecten te visualiseren, zodat ze verschillende belangen en uitgangspunten kunnen testen. Het staat de spelers vrij om alternatieve scenario's te testen en beslissingen te implementeren. Zo kunnen ze in de testomgeving observeren wat de gevolgen zijn van hun beslissingen. Bovendien kunnen ze ervan leren, zodat ze beter zijn voorbereid op de realiteit.

De spelmethode is op specifieke cases toe te passen, doordat het een hoog maatwerkgehalte kent. Belangrijke stappen voor het maken van de spelregels en rollen zijn:

 • Het identificeren van de belangrijkste stakeholders, zowel zichtbaar als verborgen.
 • Het in kaart brengen van de krachten en belangen van de verschillende partijen.

Een concreet voorbeeld vormt Play Oosterwold. Nederland is op weg naar nieuwe bouwregelgeving. Juridische adviseurs zijn geïnteresseerd in het menselijk gedrag bij het implementeren van nieuwe regelgeving. Via het spel kunnen ze de gevolgen voor de fysieke leefomgeving beter inschatten. Lees het gedetailleerde verslag over Play Oosterwold voor meer informatie over hoe het spel de vorming van het daadwerkelijke Omgevingsplan Oosterwold heeft beïnvloed.

Play the Building Proces?
Play the City is succesvol ingezet in de stedenbouw, en kan ook toegevoegde waarde bieden bij het ontwikkelen en uitvoeren van grote bouwprojecten met hoge duurzaamheidsambities. ‘Ik ben ervan overtuigd dat een geïntegreerd gaming platform kan leiden tot innovatieve gebouwen’, zegt Ekim Tan, oprichter van Play the City. ‘De verschillende deskundigen kunnen dankzij de game vanaf het allereerste begin effectief betrokken zijn en hun kennis inbrengen. De aanpak is bijzonder geschikt voor bouwprocessen waarbij een groot aantal deskundigen betrokken is en waar veel technische input vereist is.’

Om de game te kunnen inzetten in een bouwproces dienen de ‘bouwstenen’ uit de stedenbouwbibliotheek vervangen te worden door een uitgebreide bibliotheek met elementen op het gebied van bijvoorbeeld bouwtechnieken, energie, voedsel, water, hergebruik en up-cycling. De speeltafel, normaal gesproken een 3D stadsgebied op een schaal van 1: 300, zou veranderen in een bouwterrein met een schaal van 1:30 waardoor de deskundigen vanaf het begin niet alleen met elkaar aan tafel zitten, maar echt gezamenlijk kunnen ontwerpen.

Op die manier creëert de game een holistische aanpak, waarbij programma, gebouwinstallaties, bouwtechniek en architectuur in relatie tot elkaar ontwikkeld kunnen worden. Zo’n testomgeving kan deskundigen helpen het gebouw daadwerkelijk gezamenlijk te ontwikkelen, zonder te vervallen in een lineair proces waarbij men geïsoleerd aan het werk is.

Play the City en SBRCURnet kijken uit naar een pilot. Mocht u hierover in gesprek willen gaan, kunt u contact opnemen met Natalie Prinsen, projectmanager bij SBRCURnet

EINDRESULTAAT

Voordelen
De belangrijkste aspecten die stakeholders bereiken door het spel te spelen, zijn:

 • Het versnellen van consensusvorming tussen de diverse stakeholders.
 • Het faciliteren van onderbouwde besluitvorming.
 • Het inzichtelijk maken en oplossen van conflicten voor een verbetering van het eindresultaat.
 • Een oprechte, actieve en enthousiaste deelname aan het proces door de betrokkenen.

LEERPUNTEN

Do’s

 • Hou de resultaten van je game systematisch bij. Alleen op die manier kan het spel een omgeving vormen die evolueert en waarvan de deelnemers kunnen leren.
 • Hou het spelplatform zo neutraal mogelijk. Complete neutraliteit bestaat niet, maar een openheid van en naar de spelers, klaar om verantwoordelijkheid te nemen, kan worden behaald.
 • Zorg ervoor dat deelnemers lol hebben in het spel!

Dont’s

 • Organiseer je project niet als een lineair proces. Alleen dan kunnen de uitkomsten van je spel en de iteraties ondersteunend zijn aan je project.
 • Speel het spel niet als je er niet zeker van bent of de juiste spelers, met beslissingsbevoegdheid, aan tafel zitten.
 • Verwacht niet dat 1 spelsessie je project verder kan helpen. Zie het als een tool om van te leren, die het ontwerpproces ondersteunt.

Benieuwd hoe het in zijn werk gaat? De beste manier om de voordelen van het spel te begrijpen, is het spel te ervaren. Daarom organiseert Play the City maandelijks speltrainingen in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Neem voor meer informatie contact op met Play the City via: training@playthecity.eu