0

publicatie: Hoe te handelen bij schade

Woord vooraf

Woord vooraf

Hoe te handelen bij schade?
In het bouwproces lopen participanten risico's. Risico's leiden niet altijd tot schade. Toch gebeurt het regelmatig dat tijdens de uitvoering van een bouwwerk schade optreedt of dat er fouten gemaakt worden wat later tot schade leidt. Veelal vallen die risico's mee en trouwens, daartegen heeft u zich toch verzekerd! Een telefoontje naar de verzekeraar is dan ook voldoende om alle schade vergoed te krijgen.

Toch is dit niet de praktijk. Niet alle schade wordt vergoed door verzekeraars. Een niet verzekerde schade betekent dat u deze schade voor eigen rekening moet nemen. Indien de schade wel verzekerd is, moet u wel de juiste handelingen uitvoeren, zoals het op tijd melden bij de verzekeraar of makelaar en maatregelen treffen ter voorkoming van verdere schade om het recht op vergoeding niet te verliezen.

Deze handleiding geeft het proces van schaderegeling weer. Het begint bij schade op de bouwplaats die door bouwplaatsmedewerkers wordt geconstateerd en gemeld wordt bij de betreffende verantwoordelijke op kantoor; iemand die belast is met het sluiten van verzekeringen en het melden van schade aan verzekeraars of makelaars. Voor deze personen, hier de schadecoördinator genoemd, is weergegeven welke maatregelen binnen het bedrijf genomen moeten worden, hoe gemeld moet worden naar verzekeraars en het verloop van dit proces. Voor het management is aangeven het belang om zorgvuldig om te gaan met schade. Enerzijds om de eigen positie helder te krijgen zowel intern als ook naar de verzekeraar toe, anderzijds om de leereffecten voor de onderneming duidelijk te maken. Procedures over het al of niet terecht vergoeden van schade zullen door het management ondersteund moeten worden.

Voor het hele bedrijf geldt dat eenieder op zijn eigen niveau voldoende kennis moet hebben en de juiste handelingen moet verrichten, zo kan bij schade het schaderegelingsproces optimaal verlopen zodat kosten en inspanning om een schadevergoeding te verkrijgen in een juiste verhouding staan. SBR wil met deze handleiding het belang van een goed schaderegelingsproces benadrukken en aangeven dat iedere betrokkene er baat bij heeft.

De handleiding 'Hoe te handelen bij schade?' is het tweede deel in de reeks van 'Bouwen, een RISKante aangelegenheid'.
Deel 1 betreft risico's en verzekeringen in het bouwproces.
Deel 3 zal gaan over risicomanagement voor de bouw.

De handleiding is opgesteld door de heer mr. J.E. Zwart, adviseur schademanagement van RisicoBeheerGroep BV te Rotterdam. De teksten zijn bewerkt door Triam Kennismanagement te Papendracht. De commissie was als volgt samengesteld:
de heer H.H. Gorrée, voorzitter, Koninklijke Volker Wessel Stevin NV
mevrouw mr. S.E. Cozijnsen-Smaal, projectmanager, Stichting Bouwresearch
de heer R.P.J. Boxman (r.e.), Expertisebureau ITS ine.
de heer H.J.A. de Haas, Hannover International Insurance Nederland NV
de heer ing. K. Norel, Baneke/Graffner BV.