0

publicatie: Ontwatering in stedelijk gebied

Voorwoord

Voorwoord

Reeds in 2004 is gebleken dat er opnieuw aandacht moet worden besteed aan de huidige gang van zaken op het gebied van bouw- en woonrijp maken. Daarom is het project Beter Bouw- en Woonrijp Maken (BBWM) begin 2005 opgestart (zie ook www.bouwrijp.nl).

In april 2005 heeft het BSIK-programma Leven met Water zijn goedkeuring verleend voor fase 1 van het project BBWM. De eerste fase bestaat uit twee onderdelen, te weten:

  1. het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) van het project BBWM;
  2. het uitwerken van een deelpublicatie 'Ontwatering in stedelijk gebied'.

De voorliggende publicatie maakt dus deel uit van fase 1 van het project BBWM. Wie heeft er niet van grondwateroverlast en -onderlast gehoord of (in)direct mee te maken gehad? Er is al veel over geschreven en gepubliceerd. Toch is het een aspect waar gemeenten, waterschappen (en vervolgens adviesbureaus) tot op heden nog steeds regelmatig mee worden geconfronteerd en waarbij ze voor oplossingen moeten zorgen.

De publicatie beperkt zich tot de (vernieuwende) aspecten en inzichten voor ontwatering in stedelijk gebied voor wat betreft de techniek (ontwerp en aanleg) alsmede het beleid, juridische aspecten, proces en organisatie. Ook tracht de publicatie complementair te zijn op de module Grondwater in de Leidraad Riolering van Stichting Rioned en de publicatie 'Boven water komen, definitiestudie grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied' van Tauw (2006).

In deze publicatie wordt ingegaan op het voorkomen van grondwateroverlast (een goed ontwerp en een goede aanleg) en het praktisch oplossen van grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied. Het voorliggende document is een groeidocument. Het geeft de huidige kennis en inzichten van ontwatering weer. Momenteel worden enkele technische en procesmatige vraagstukken nog onderzocht. Zodra er resultaten zijn, wordt het document geactualiseerd.