0

publicatie: Rapport 90-5 Nieuwe materialen voor betonconstructies

1 Inleiding

1 Inleiding

De laatste jaren doen zich op het gebied van nieuwe materialen, die geschikt zijn voor betonconstructies, ontwikkelingen voor die van grote betekenis zijn. De verschillende nieuwe materialen maken het mogelijk rekening te houden met een grote verscheidenheid aan eisen die aan het materiaal beton en aan betonconstructies worden gesteld. Voor het bouwen in beton dienen zich daarom nieuwe mogelijkheden aan.Het inspelen op de eisen die worden gesteld, is van wezenlijke betekenis in het kader van de toekomstperspectieven van de betonbouw.

Algemeen zou men kunnen stellen dat de bedoelde ontwikkelingen zich voornamelijk voordoen op de volgende terreinen:

 1. de grondstoffen toegepast in beton
  Er zijn duidelijk ontwikkelingen gaande op het gebied van de grondstof cement. Zo heeft met name in Nederland portlandvliegascement een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. In het kader van een algemene grondstoffenproblematiek worden nieuwe grondstoffen ontwikkeld voor toepassing in beton. In dit verband kan men noemen de ontwikkeling van nieuwe toeslagmaterialen voor beton, op basis van onder andere:
  • sloopafval;
  • metselwerkpuin, betonpuin;
  • lichte toeslagmaterialen, zoals Lytag en Aardelite;
 2. speciaal aan beton toe te voegen produkten
  Deze produkten zijn:
  • hulpstoffen;
  • aan de betonspecie toe te voegen produkten, zoals vliegas;
  • de toepassing van zeer fijne toeslagmaterialen, zoals silica fume;
  • de toevoeging van vezels aan de betonspecie. Deze vezels hebben een onderling verschillende oorsprong zoals staal, glas, kunststof, koolstof, enz.;
  • polymeren in het beton of op het betonoppervlak;
 3. de "huid" van de betonconstructie
  Men kent hier reeds ontwikkelingen op veel langere termijn ten aanzien van:
  • het uiterlijk, kleur oppervlaktestructuur;
  • de duurzaamheid, impregneermethodieken, onder andere met polymeren, speciale oppervlaktebehandelingen;
 4. de betonconstructie als zodanig
  Op dit terrein kan de ontwikkeling worden vermeld van onder andere:
  • ferrocement, vervaardigingstechnieken, typen van wapeningsnetten;
  • nieuwe materialen voor het wapenen c.q. voorspannen van betonconstructies, polystal, arapree.
  Hieronder vallen dan ook de netten van kunststofvezels waarmee betonconstructies kunnen worden versterkt;
 5. de verwerking van de betonspecie
  Ook op dit gebied stelt men nieuwe ontwikkelingen vast ten aanzien van mengen van de betonspecie, transporteren, verwerken, verdichten en nabehandelen. In het bijzonder kunnen hier worden vermeld de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van continu-processen in de betonwarenindustrie, met name het extrusionproces. De ontwikkeling van deze machines dateert al uit de jaren vijftig. Vele balkjes en platen zijn in de loop der jaren met deze machines vervaardigd.
  Uiteraard kan hier niet onvermeld blijven de ontwikkeling van technieken voor het op maat zagen van betonelementen en het achteraf aanbrengen van bevestigingsmiddelen. Ook het nabehandelen, met name van grote oppervlakken van beton, vindt plaats via vacuüm-processen.
  Alhoewel deze opsomming zeker niet de pretentie heeft om volledig te zijn, geeft deze reeds aan wat er zoal op dit gebied aan de hand is.
  In dit rapport wordt slechts aan een aantal zaken aandacht besteed die, in het bijzonder ook in ons land, van betekenis waren en het nu nog zijn.
  Deze betreffen dan de toepassing van vliegas, onder verschillende gedaanten, de verwerking van sloopafval, de ontwikkeling van korte vezels en nieuwe materialen voor het wapenen en voorspannen van betonelementen.
  In dit kader moge hier onderzoekcommissie B 18 "Nieuwe betonsoorten" van de CUR worden genoemd. Deze commissie houdt zich als stuurgroep reeds vele jaren bezig met nieuwe materialen en stimuleert daarbij nieuwe, van belang zijnde ontwikkelingen.