0

publicatie: Samenwerking tussen MKB-Bouwbedrijven

1 Motieven voor samenwerking

1 Motieven voor samenwerking

U bent als kleine ondernemer de hele dag druk bezig met uw bedrijf. De omzet is prima maar u werkt naar uw gevoel te hard en zou het liever wat rustiger aan willen doen. Dat wordt moeilijk want door de steeds veranderende marktomstandigheden zal de drukte niet minder worden.
Integendeel, de spanning zal alleen maar toenemen. Maar u zou het weleens anders willen. Daarom oriënteert u zich hoe u uw bedrijf op een wat andere wijze kunt voortzetten.
U leest daarbij steeds vaker over bouwbedrijven die hebben besloten om te gaan samenwerken. Fusies of overnames van grote bedrijven springen daarbij in het oog. Ze doen zich zowel binnen als buiten de bouwsector voor. Ook tussen middelgrote en kleine bouwbedrijven wordt in toenemende mate samengewerkt. Daarbij blijven de bedrijven meestal zelfstandig bestaan. Deze samenwerkingsmodellen halen niet snel de pers, maar zijn niet minder waardevol. Ze bieden bedrijven mogelijkheden doelen te realiseren die individueel niet mogelijk zijn. Dat is nu net wat u zoekt.

Waarom gaan bouwbedrijven eigenlijk samenwerken? Wat zijn hun beweegredenen? Er zijn veel beweegredenen, voornamelijk terug te voeren tot motieven van externe en interne aard.
De externe motieven hebben meestal betrekking op de veranderende bouwmarkt. Te denken valt aan:

 • het aanboren van nieuwe markten met bestaande en/of nieuwe producten;
 • het groter worden van de mogelijke opdrachten (bijvoorbeeld participatie in VINEX-opdrachten);
 • het aanbieden van totaalconcepten;
 • het moeten aangaan van financiële risico's voor het verkrijgen van gronden;
 • het langzamerhand veranderen van aannemersbedrijf tot bouwonderneming;
 • de toenemende eisen/wensen van de consument.

Een bijzondere externe reden om samenwerking te overwegen, is de wens (of eis) van de opdrachtgever. In toenemende mate verlenen gemeenten en andere regionale opdrachtgevers liever opdrachten aan een groep samenwerkende bedrijven uit die regio dan aan een veelheid van afzonderlijke bedrijven. Uit efficiency-overwegingen hebben zij een voorkeur voor één contractpartij. Gelijke kansen voor alle bedrijven en behoud van de regionale werkgelegenheid tellen daarbij evenzeer.

Er zijn ook organisatiegerichte redenen om samenwerking te overwegen. Die worden de interne motieven genoemd. Hierbij moet worden gedacht aan:

 • versterking van de winst door verlaging van de kostprijs;
 • de wens om financiële risico's beter te spreiden;
 • het verkrijgen van nieuwe financieringsmogelijkheden;
 • behoud en groei van de omzet;
 • efficiëntere personeels- en materieelinzet;
 • de vaste lasten worden te hoog;
 • het aanlopen tegen een capaciteitsplafond;
 • het verkrijgen van nieuwe kennis op organisatorisch, economisch en technisch vlak voor de verdere ontwikkeling van de eigen organisatie en het voorkomen van 'bedrijfsmoeheid';
 • versterking van de continuïteit van het bedrijf.

De bedrijfsmotieven bepalen uiteindelijk welke samenwerking wordt gekozen en welke samenwerkingsvorm daarvoor het meest is geëigend. Des te verder de samenwerking gaat en hoe meer de organisaties vervlochten raken, des te belangrijker is de voorbereiding.
Door kennis te nemen van hetgeen er in deze publicatie staat en wat over samenwerking in andere documentatie vastligt, kunt u zich een oordeel vormen of samenwerking voor u een goede stap is. Daarbij zullen ook gesprekken met o.a. collega-ondernemers, de brancheorganisaties, bedrijfsadviseurs en opdrachtgevers u welkome inzichten verschaffen voor het beantwoorden van de vraag of samenwerking voor u een aantrekkelijke keuze kan zijn.