0

publicatie: Visie ICT en bouw

Woord Vooraf

Woord Vooraf

In de Nederlandse bouwwereld is een aantal trends waarneembaar, zoals een verschuiving van een aanbod- naar een vraaggeoriënteerde markt, schaalverandering, clustering van opdrachten (met name in de gww-sector), prefabricage/modulair bouwen, voortschrijdende technologische ontwikkeling, vraag naar innovativiteit en vindingrijkheid van de bouwonderneming, en duurzaam bouwen. Deze ontwikkelingen vragen een ontwikkeling van de bouwkolom in de richting van samenwerking. Communicatie is hierbij van eminent belang en op dit moment zijn de ontwikkelingen in de ICT-wereld zodanig dat deze daarbij een belangrijke ondersteunende rol kan spelen.
Voor SBR is de vraag op welke manier deze ontwikkelingen ondersteund kunnen worden.Om dit in beeld te brengen is gekeken naar de ontwikkelingen op dit moment en in de nabije toekomst, waarbij partijen vanuit de gehele bouwkolom gevraagd is mee te denken (zie de samenstelling van de commissie).
Er is voor gekozen de problematiek te belichten aan de hand van een voorbeeldproject, waarbij heden en toekomst naast elkaar zijn gezet om te bekijken wat er nodig is om van het toekomstbeeld een werkelijkheid te maken. De resultaten van dit onderzoek zijn zo interessant dat besloten is om ze met deze uitgave algemeen bekend te maken.

Deze uitgave is geschreven voor alle partijen in de bouwkolom. In deze uitgave worden geen pasklare oplossingen aangeboden, maar wordt de lezer gestimuleerd om na te denken over zijn huidige positie in de markt en de consequenties van de genoemde trends voor deze marktpositie. Door dit te belichten kunnen keuzes worden gemaakt om zonodig de werkwijze aan te passen en beter in te spelen op de verwachte ontwikkelingen. Onze verwachting is dat door een betere communicatie, ondersteund door bestaande ICT-mogelijkheden, een verbetering van rendement mogelijk moet zijn door de reductie van faalkosten, verkorting van bouwtijd en een verlaging van de totale objectgebonden kosten. Indien deze uitgave daaraan bijdraagt, is onze opzet geslaagd.

De studie is begeleid door een commissie bestaande uit de volgende personen:
ir. R.P. Geraedts TU Delft, Faculteit Bouwkunde en ARTB, Den Haag
ir. A.G. Hartjes SBR en BAS, Rotterdam
ir. M.L.A.M. van Hezik Stichting STABU en Vereniging BAS, Ede
A.J. van Kranenburg Arkey Systems B.V., Vereniging BAS en Forum Systeemhuizen Bouw, Houten
mw. ir. B.M.L.D. Renier Bond van Nederlandse Architecten, Amsterdam
ir. P. Schouwenburg EC Standaard Bouw / EC Platform Bouw, Amsterdam / Houten
H. Waaijenberg bi BouwNed en Vereniging BAS, Gouda
De studie en de rapportage zijn verzorgd door:
ir. D. Spekkink Spekkink Consultancy & Research, Woudrichem