0

1 Introductie

1 Introductie

In de bouwsector wordt BIM vaak gezien als hèt instrument om het bouwproces beter te kunnen beheersen, om faalkosten te verminderen met als beoogde uitkomst een beter projectresultaat. BIM vergemakkelijkt ook samenwerking in een project, het leidt tot minder fouten en tot meer inzicht. Partijen werken met elkaar op basis van dezelfde gegevens in hetzelfde virtuele bouwwerk.

Deze voordelen hebben echter nog niet geleid tot een branchebrede toepassing van het Bouwwerk Informatie Model als standaard werkwijze voor bouwprojecten. Er zijn kennelijk nog steeds drempels die genomen moeten worden. Daarbij is er steeds meer oog voor de relatie tussen BIM en cultuur in de bouwsector. In 2010 heeft de BouwInformatieRaad (BIR), op advies van ICT Regie een pilotonderzoek gedaan naar de culturele acceptatie van BIM binnen de bouwketen. Dit onderzoek was de opmaat voor een cultuurmeting in de branche, waarvan de resultaten in deze publicatie worden weergegeven.

In deze publicatie worden achtereenvolgens de doelstelling van het onderzoek, de opzet van het onderzoek, de resultaten, de conclusies en aanbevelingen behandeld. In de bijlagen worden o.a. beschrijvingen gegeven van de waardenmeetmethode van Barrett, de specifieke resultaten van Little-, Big- en Life Cycle BIM en het verslag van de evaluatiesessies.

1.1 Doelstelling onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste cultuurwaarden rondom BIM. De onderliggende gedachte daarbij is dat als de gewenste cultuurwaarden worden gestimuleerd de diffusie van BIM wordt versneld. De resultaten van het onderzoek zijn input voor een implementatieplan om de gewenste cultuurwaarden te adopteren in bedrijven en projecten.

1.2 Opzet onderzoek

Voor het meten van de cultuurwaarden is gebruik gemaakt van de methode van Richard Barrett. In bijlage 1 staat een beschrijving van deze methode. De Barrett methode wordt internationaal toegepast en is reeds honderden keren gebruikt in organisaties en zelfs landen om cultuurwaarden te meten.

De Barrett meting is on-line uitgevoerd. De standaardwaardensets van Barrett zijn gebruikt. Zie bijlage 2. In de on-line enquête zijn met betrekking tot de waarden de volgende vragen gesteld:

  • Selecteer tien (10) waarden/gedragingen die u het beste omschrijven zoals u nu bent, niet zoals u zou willen zijn.
  • Welke tien (10) waarden/ gedragingen geven het beste weer hoe volgens u in de huidige situatie in uw (project)organisatie met BIM wordt gewerkt.
  • Welke tien (10) waarden zijn volgens u nodig om succesvol in een (project)organisatie samen te werken in een BIM en de potentie van BIM maximaal te benutten?

De survey is uitgebreid met vragen over de schakel(s) in de bouwketen waarin men werkzaam is, hoe lang men al in de bouw werkt, of men in de GWW- of B&U-sector werkt en of men met BIM werkt volgens de definities van Little BIM, Big BIM en Life cycle BIM. Daarnaast is er ook gevraagd naar belemmeringen die men ziet om BIM meer toe te passen.

Onderzoekspopulatie
De aanvankelijke opzet om uit te gaan van een mailadressenbestand met een per discipline getoetste representativiteit is niet gelukt, de N-factor voor de afzonderlijke schakels kon niet betrouwbaar worden vastgesteld op basis van de mailadressenbestanden van SBRCURnet en van de benaderde brancheorganisaties.

Daarom is gekozen voor een brede benadering van alle disciplines in de branche, zowel B&U als GWW. Redenerend vanuit de totale omvang van de branche, 450.000 werkenden waarvan - naar schatting - 45.000 daarvan direct of indirect werkend met BIM en met ca. 9.000 mailadressen beschikbaar via SBRCURnet en Rijkswaterstaat, dan zouden uit een respons van 900 relevante conclusies getrokken moeten kunnen worden. Deze conclusies kunnen vervolgens worden getoetst in evaluatiebijeenkomsten.

Tijdspanne
De survey is uitgevoerd van juni 2013 tot augustus 2013. De evaluatiebijeenkomsten hebben in november plaatsgevonden.