0

1. Inleiding

1. Inleiding

Bij geïntegreerde contracten komen opdrachtgever en opdrachtnemer overeen dat laatstgenoemde naast de uitvoering ook het ontwerp levert, eventueel uit te breiden met onderhoud, financiering en/of exploitatie. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging, inclusief de borging van de constructieve veiligheid, komt daarbij bij de opdrachtnemer te liggen. Om met deze contracten bouwwerken te realiseren die voldoen aan de te stellen eisen moeten opdrachtgever en opdrachtnemer zich bewust zijn van ieders verantwoordelijkheden en de risico’s die hiermee gepaard gaan en hun werkwijze daarop afstemmen. In de SBRCURnet-publicatie Borging van constructieve veiligheid bij geïntegreerde contracten zijn de risico’s met betrekking tot constructieve veiligheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer benoemd en worden ‘best practices’ gegeven voor selectie, vraagspecificatie, gunning, contractuitvoering en contractbeheersing. Een van de instrumenten die de opdrachtnemer gebruikt om vast te leggen hoe dit te organiseren is het projectkwaliteitsplan (PKP). Dit door de opdrachtnemer op te stellen plan beschrijft hoe de kwaliteit van het project geborgd wordt. Kwaliteit kan worden gedefinieerd als “het voldoen aan de gestelde eisen”. Het voldoen aan de eisen van constructieve veiligheid is essentieel. Daarom dient de borging van constructieve veiligheid opgenomen te worden in het PKP.

Met deze handreiking wordt beoogd aan te geven hoe de opdrachtnemer de borging van constructieve veiligheid kan organiseren en opnemen in zijn PKP. Daarnaast wordt aangegeven hoe opdrachtgevers het stellen van eisen aan een PKP, het accepteren hiervan en het toetsen naar aanleiding hiervan van gedurende de looptijd kunnen invullen. In hoofdstuk 2 en 3, het eerste deel van dit rapport, zijn daartoe handreikingen met toelichting voor opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever gegeven.

Het tweede deel van dit rapport, hoofdstuk 4 e.v., omvat achtergrondinformatie. In hoofdstuk 4 worden de begrippen PKP, constructieve veiligheid en fasering nader toegelicht. Hoofdstuk 5 gaat in op vakmanschap en samenwerking. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de plaats van het PKP, inclusief de paragraaf of bijlage constructieve veiligheid, in het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer. Een overzicht van normen, richtlijnen en publicaties op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen, projectkwaliteitsplannen en borging van constructieve veiligheid wordt gegeven in hoofdstuk 7.