0

1 Virtueel Bouwen

1 Virtueel Bouwen

1.1 Informatiesystemen

De bouwsector ontwikkelt zich tot een kennisintensieve sector waarin organisaties in een ingewikkelde omgeving samenwerken aan complexe bouwprojecten. Het hedendaagse bouwen gaat gepaard met grote informatiestromen tussen de samenwerkende partijen. Om deze in de juiste banen te leiden, is er behoefte aan geavanceerde informatiesystemen waar mensen graag mee werken en die een probleemloze informatieuitwisseling mogelijk maken binnen bedrijven en tussen bedrijven in de bouwketen. Een adequate informatievoorziening schept bovendien mogelijkheden voor innovatie en strategische vernieuwing. Rond de eeuwwisseling werd een groot initiatief gelanceerd onder de noemer De bouw gaat digitaal. Deze digitale systemen zijn de laatste jaren steeds geavanceerder geworden en zij vormen een belangrijk hulpmiddel om bouwwerken integraal te kunnen ontwerpen, realiseren en exploiteren. Deze manier van werken wordt aangeduid als Virtueel Bouwen of BIM. [1]

1.2 Verbindingen maken

BIM gaat dus veel verder dan alleen de tekening van een bouwwerk. Het betreft een digitaal model van een gebouwontwerp waaraan allerlei informatie wordt gekoppeld. Het Bouw Informatie Model vormt het knooppunt waar alle verbindingen worden gemaakt. Alle software, van modelleersoftware tot lijsten met productkenmerken, wordt daarin met elkaar verbonden. BIM integreert bovendien informatie over het bouwwerk zelf met aspecten als tijd en geld. Al deze informatie kan centraal uitgewisseld worden tussen alle betrokken partijen in de bedrijfskolom. [1]

1.3 Afstemming van ontwerpaspecten

BIM is een hulpmiddel om op efficiënte wijze met diverse partijen samen te werken. Het creëert de mogelijkheid om als team met 3D informatie te werken, waardoor afstemming van ontwerpaspecten op een geheel andere wijze plaatsvindt. Het voornaamste voordeel van het werken in één model is dat alle partijen dezelfde gegevens (zoals tekeningen, berekeningen en rapporten) gebruiken. Elke wijziging in het model, zal direct op iedere tekening worden doorgevoerd. Bovendien kunnen alle partijen onmiddellijk zien waar eventuele knelpunten zich bevinden en daardoor zullen mogelijke fouten veel sneller boven tafel komen. [2]

1.4 Kennis delen

Maar het gaat niet alleen om het terugbrengen van fouten en de bijbehorende faalkosten. Vooral bij bouwopgaven met een ambitieus doel, is kennisdeling tussen de diverse adviseurs van groot belang. Elke partij dient daarbij over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en BIM kan daarin ondersteunend werken. We spreken dan van integraal samenwerken. Dit stimuleert wederzijds begrip tussen alle partijen en dit zal ten goede komen aan de kwaliteit van het gebouw.

Zowel het 3D modelleren alsook het koppelen van alle relevantie informatie, vraagt om een andere denkwijze van de modelleur ten opzichte van de oorspronkelijke tekenaar. De expertise van de andere betrokken adviseurs is daarbij van onmiskenbaar belang. Een goede communicatie tussen architect, constructeur, installatieadviseur en de bouwmanager is dus essentieel.

1.5 Het proces

In de bouw zijn we gewend om oplossingen te zien in termen van het wat. Maar als je niet goed nadenkt over het proces, is het risico groot dat tijd en geld beperkingen worden om het gedroomde doel te bereiken. Dat geldt zeker voor het realiseren van duurzame ambities. In plaats van een toegevoegde waarde wordt duurzaamheid dan een blok aan het been van het project, met als resultaat: wegbezuinigen van ecologische materialen en innovatieve duurzame klimaatoplossingen. Door het integrale ontwerpproces als startpunt van het project te nemen, ontstaan kansen om ambities juist te laten groeien. [3]

Zowel het gebruik van BIM als de ambitie tot duurzaam bouwen dwingen architecten, ingenieurs, aannemers, installateurs en gebruikers in een vroeg stadium samen te werken. Vroeger ontwierp een architect een gebouw en in later stadium schakelde hij pas de specialisten in. Nu wordt steeds vaker van meet af aan overlegd met de specialisten over zaken als de geografische oriëntatie van het gebouw, de hoeveelheid daglicht, natuurlijke ventilatie en de verhouding tussen muren, ramen en vloeroppervlak. [4]

Feit is dat duurzaamheid een prominente rol speelt in de bouwsector. Het heeft de afgelopen jaren een ware revolutie meegemaakt. Inhoudelijke deskundigheid en een optimale samenwerking zijn noodzakelijk om integraal duurzame projecten van de grond te krijgen. Welke mogelijkheden biedt BIM om dit proces te ondersteunen?