0

1 Inleiding

1 Inleiding

1.1 Halftime in het kort

Snelle veranderingen in de wereld zorgen ervoor dat de samenleving in de stad steeds complexer wordt. Deze ontwikkeling vraagt om vernieuwing van processen bij bouwprojecten. Een katalysator die deze vernieuwing op gang brengt is de Halftime-methode. Halftime is een werkwijze waarbij:

  1. projecten in de buitenruimte (infrastructuur) in de voorbereiding en uitvoering in aanmerkelijk kortere tijd worden afgerond;
  2. verspilling inzet van mens en materiaal wordt verminderd;
  3. hinder bij de uitvoering van projecten voor burgers en bedrijven wordt beperkt of voorkomen;
  4. er randvoorwaarden zijn om een project zo duurzaam mogelijk te kunnen uitvoeren.

Halftime is echter meer. Het gebruik van de werkwijze volgens Halftime leidt tot een heel andere aanpak bij de uitvoering van projecten. Dit geldt zowel voor de planfase, de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase. De werkwijze doorbreekt de traditionele aanpak, leidt tot een meer efficiënte samenwerking in de bouwketen en stimuleert om nieuwe innovatieve (technische) oplossingsmethoden te ontwikkelen. Oplossingsmethoden ter verkorting van de doorlooptijd, die zorgen voor vermindering van overlast en die leiden tot een duurzamer object. Kortom toepassing van Halftime leidt tot een wezenlijke en fundamentele verandering bij de projectaanpak in de bouw.

In deze handreiking wordt de werkwijze op basis van Halftime verder uitgelegd en verdiept, wordt een aanpak beschreven voor de keuze en uitvoering van projecten en wordt aangegeven hoe het Halftimeprincipe kan worden geïmplementeerd in de organisaties. Elk project is uniek, waardoor de omstandigheden waaronder een project uitgevoerd kan en gaat worden verschillend zijn. Daarom vormt deze handreiking geen receptenboek maar bevat het aandachtspunten en tips waarvan in de praktijk gebruik kan worden gemaakt. Deze handreiking richt op de voorbereidings- en uitvoeringsfase van een project. Voorbeelden van Halftime in de praktijk zijn beschreven op www.halftime.nl.

Kies bij de introductie van Halftime voor routinematige, niet te complexe projecten, waarbij het repetitieelement een rol speelt. Met routinematig wordt bedoeld: technisch repeterend. De leerervaringen met deze projecten kunnen vervolgens worden ingezet bij de meer complexere projecten.

1.2 Opbouw handreiking Halftime

In hoofdstuk 2 komt het belang van Halftime aan de orde in relatie tot de huidige bestuurlijke en maatschappelijke omgeving en de ontwikkelingen daarbij. Dit gebeurt aan de hand van een aantal thema’s: politiek, dienstverlening, verkeer, duurzaamheid, samenwerking tussen de overheid en het uitvoerend bedrijfsleven, personeel en organisatie, communicatie en ruimtegebruik.

Hoofdstuk 3 gaat in op de organisatie van een Halftime project. Aan de orde komen:

  1. De motivatie om de werkwijze van Halftime toe te passen in een project. Criteria om het wel of niet te doen worden daarbij aangereikt.
  2. De organisatorische consequenties en randvoorwaarden bij de uitvoering van een Halftime-project.
  3. Besluitvorming over het Halftime-project.
  4. De financiële consequenties, daarbij worden zowel de kosten als de baten besproken.

In hoofdstuk 4 wordt het toepassen van Halftime in de praktijk beschreven. Aan de hand van begrippen als ketensamenwerking en ketenintegratie, omgevingsmanagement, risicomanagement, marktbenadering en innovaties worden aan-gegeven hoe Halftime in de praktijk kan uitwerken.

De handreiking wordt afgesloten met het onderwerp Evaluatie en kennismanagement (hoofdstuk 5), daar wordt ingegaan op het belang van het vastleggen van leermomenten en het delen van ervaringen.