0

publicatie: Borging van constructieve veiligheid bij geïntegreerde contracten

Voorwoord

Voorwoord

Geïntegreerde contracten worden in toenemende mate toegepast: de opdrachtgever draagt daarbij naast uitvoeringswerkzaamheden ook ontwerpwerkzaamheden op aan de opdrachtnemer. De kloof tussen ontwerp en uitvoering wordt daarmee contractueel gedicht. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zien voordelen in deze werkwijze. De zorg voor de bouwkwaliteit wordt bij geïntegreerde contracten voor een belangrijk deel gedelegeerd naar de opdrachtnemer. Uiteraard vraagt deze gewijzigde samenwerkingsvorm andere vaardigheden van opdrachtgever en opdrachtnemer in vergelijking met de meer traditionele samenwerkingsvormen.

Constructieve veiligheid van een bouwwerk kan worden beschouwd als een bijzonder kwaliteitsaspect. Bijzonder omdat constructieve veiligheid zich moeilijk laat meten: voor uitspraken daarover is gespecialiseerde kennis nodig en zijn gedetailleerde as-built gegevens noodzakelijk, al dan niet aangevuld met inspecties. Het Platform Constructieve Veiligheid en anderen hebben onderzoek gedaan naar de constructieve veiligheid, het ontbreken daarvan of het ontbreken van de aantoonbaarheid daarvan, daarover gerapporteerd en aanbevelingen voor verbetering gedaan.

In de praktijk blijkt het onderwerp constructieve veiligheid bij geïntegreerde contracten soms tot verschillende verwachtingen te leiden bij betrokkenen. Dat leidt dan tot dispuut of, erger, tot het tussen de wal en het schip geraken van de constructieve veiligheid. Dit was voor het Platform Constructieve Veiligheid aanleiding een onderzoek te starten naar de borging van constructieve veiligheid bij geïntegreerde contracten met als doel een best practice op te stellen. Het onderzoek is opgedragen aan en uitgevoerd door KplusV organisatieadvies (KplusV). Opdrachtgevers en opdrachtnemers van zes projecten hebben via gegevensversterking en interviews bijgedragen aan het onderzoek.

De werkzaamheden zijn begeleid door een commissie die als volgt was samengesteld:

  • Jolande Baudet, voorzitter, RWS CD
  • Marco Roosen, RWS GPO
  • Erik van ’t Hof, Dienst Vastgoed Defensie
  • Guus Keusters, Heijmans
  • Pieter van Boom, Bartels
  • Ron Brouwer, Movares

Onderzoekers/rapporteurs:

  • Louis Rings, KplusV
  • Dik-Gert Mans, namens Platform Constructieve Veiligheid

Het Platform bedankt de commissieleden, de opdrachtgevers en opdrachtnemers van de zes projecten voor hun inbreng en spreekt de wens uit dat deze publicatie bijdraagt aan de verdere professionalisering aangaande geïntegreerde opdrachten, in het bijzonder voor het aspect constructieve veiligheid.

Rotterdam, september 2014.