0

publicatie: Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten

1 Inleiding

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In mei 2011 is één van de galerijplaten van de 5e woonlaag (9e verdieping) van de Antillenflat (bouwjaar 1965) te Leeuwarden bezweken, waardoor ook enkele platen van lager gelegen verdiepingen naar beneden zijn gevallen. Naar aanleiding van dit ongeval zijn 11 vergelijkbare flatgebouwen met uitkragende gewapende betonnen vloeren in Leeuwarden beoordeeld. Hierbij is vastgesteld dat enkele gebouwen niet voldoen aan de publiekrechtelijke eisen die in het Bouwbesluit zijn omschreven voor de constructieve veiligheid van bestaande bouw.

Een van de oorzaken hiervan is een te lage positie (ligging) van de bovenwapening in de uitkragende plaat. Dit probleem van constructieve aard is reeds beschreven in het in 1983 gepubliceerde SBR-rapport B 15-2 “Schadegevallen bij uitkragende balkons en galerijvloeren”. Dit rapport beschrijft gebouwen met galerij- en/of betonvloeren, waarbij sprake is van constructief onveilige situaties. Dat ondanks een vastgestelde veiligheid <1,0, de vloerplaten nog niet zijn bezweken, is volgens de betreffende onderzoekers te danken aan de buigtreksterkte van het beton. Voor een duurzaam functioneren van deze constructies kan (en mag) echter niet op een buigtreksterkte van beton worden gerekend, zodat voor soortgelijke situaties is gesteld dat corrigerende maatregelen noodzakelijk zijn.

Een te lage positie van de bovenwapening is in juni 1988 ook de oorzaak geweest, dat een galerijplaat in Wormerveer van de 1e verdieping naar beneden is gekomen. Naar aanleiding van deze schade heeft IBBC-TNO destijds in 9 flatgebouwen in Wormerveer onderzoek verricht. Voor deze flatgebouwen werd een constructief onveilige situatie vastgesteld, als gevolg van “een verkeerde ligging van de wapening en het roesten van de wapening in een scheur direct naast en evenwijdig aan de gevel”.

Met het toenemen van de ouderdom van soortgelijke flatgebouwen, die met name zijn gebouwd in de periode 1950-1970, neemt de kans op bezwijken toe. Mede om deze reden is in het voorliggende protocol het op uniforme wijze onderzoeken en beoordelen van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren bij galerijflats beschreven.

1.2 Vloertype

De uitkragende gewapende betonnen vloeren zijn monoliet verbonden aan de achterliggende betonnen gevelbalk en/of verdiepingsvloeren van de flatwoningen. De uitkragende vloeren zijn veelal haaks op de lengterichting van de vloeren op regelmatige afstanden gedilateerd. De vloeren moeten, elk afzonderlijk, de (permanente en veranderlijke) belastingen overbrengen op de achterliggende gevelbalk en/of verdiepingsvloer.

De hoofdwapening van dit vloertype, toegepast in de richting haaks op het gevelvlak, is in principe gepositioneerd aan de bovenzijde van de uitkragende vloerplaten. Een schematisch voorbeeld van uitkragende vloeren is in figuur 1 weergegeven.

Figuur 1-1 Schematische weergave van uitkragende betonnen vloeren.