0

publicatie: CUR Rapport 90-3 Carbonatatie, corrosie en vocht

Voorwoord

Voorwoord

Naar aanleiding van de toegenoemen behoefte aan meer kennis over de duurzaamheid en reparatiemogelijkheden van gewapende betonconstructies werd in 1986 onderzoekcommissie B 35 “Reparatie en bescherming van beton” ingesteld. De taak van deze commissie is basis- en praktijkonderzoek uit te voeren om kennis en ervaring op te doen op het gebied van schadepreventie en beschermings- en reparatiemoge1ijkheden bij betonconstructies. Het doel van het onderzoek is aanbevelingen te doen voor technisch en economisch verantwoorde maatrege1en, die moeten leiden tot de totstandkoming van duurzame betonconstructies en het duurzame herstel van betonconstructies waaraan schade door wapeningscorrosie is opgetreden. Het is de bedoeling dat deze aanbevelingen, nadat hiermee voldoende ervaring is opgedaan, worden omgezet in normen.

De samenstelling van onderzoekcommissie B 35 is als volgt:
prof.ir. W.R. de Sitter, voorzitter
prof.dr.ir. A.S.G. Bruggeling, vice-voorzitter
ir. J.G.A. van Hulst, secretaris
dr. R.F.M. Bakker
ing. B.G.C. Bijdevier
prof.ir. A.J. Hogeslag
ir. W. Hulst
ing. M.A.J. Huysmans
ir. G.J. Klok drs. A.R. Kop
ing. A.A.M. Linders
ing. A.F. Ross
ir. D. Stoelhorst
ir. P.L.M. Vierveijzer
ing. A.C. Fuchs, coordinator
ir. H. van Tongeren, mentor

Voer de uitvoering van het onderzoek en de activiteiten op het gebied van de regelgeving zijn onder onderzoekcommissie B 35 drie subcornmissies ingesteld, respectievelijk subcornmissie B 35A "Basisonderzoek", subcommissie B 35B "Veldonderzoek" en subcornmissie B 35C "Regelgeving".

In het kader van het door subcomissie B. 35A uit te voeren basisonderzoek wordt experimenteel onderzoek verricht naar de complexe fysische en chemische processen in de betondekking met het doel meer inzicht te verkrijgen in de invloeden op corrosieprocessen en daarmee meer inzicht in de duurzaamheid van gewapende betonconstructies. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is te komen tot een beter voorspellingsmodel voor het risico van corrosie van wapening. Dit rapport beslaat een omvangrijk deel van het onderzoek, dat heeft geleid tot voor de praktijk belangrijke conclusies voor de beoordeling van de duurzaamheid van gewapende betonconstructies. Het onderzoek is uitgevoerd in het laboratorium van GEMIJ B.V. te IJmuiden. De samenstelling van subcommissie B 35A is als volgt:

De samenstelling van subcommissie B 35A is als volgt:
dr. R.F.M. Bakker, voorzitter
ir. J.G.A. van Hulst, secretaris
ing. P. Boone
dr.ir. H.A.W. Cornelissen
ing. R.T.T. Gelhard
ir. M.E. Meijs
ir. W. Willemsen
ing. A.C. Fuchs, coordinator
ir. H. van Tongeren, mentor

Het rapport is opgesteld door dr. R.F.M. Bakker en G. Roessink. Voor het onderzoek werden financiële bijdragen ontvangen van:

  • Rijkswaterstaat;
  • Ministerie van Economische Zaken;
  • Rijksgebouwendienst;
  • Vereniging Betonreparatie Bedrijven (VBR);
  • Vereniging Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermingsprodukten (VLB) ;
  • Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF).
De CUR spreekt haar dank uit aan de genoemde instanties en bedrijven vaar de financiële bijdragen die dit onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt. juni 1990 Het bestuur van de CUR