0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

publicatie: Energiezuinige installaties van civiele kunstwerken

Voorwoord

Voorwoord

Veertien jaar na het verschijnen van de CUR Leidraad 99-8 ‘Energiezuinig ontwerpen van civiele kunstwerken’ ontstond in 2013 bij gebruikers de behoefte deze te actualiseren. Dit was met name het geval bij Rijkswaterstaat GPO die daartoe het initiatief heeft genomen. Deze behoefte kwam niet alleen voort uit het gegeven dat in de loop der jaren installaties verder zijn ontwikkeld en nieuwe installaties op de markt zijn gekomen, maar ook vanuit de behoefte om in de initiatieffase/ definitiefase en in de ontwerpfase van civiele kunstwerken rekening te houden met het beperken van het energiegebruik gedurende de gebruiksfase (operationeel gebruik, beheer en onderhoud en tussentijdse aanpassingen).

De geactualiseerde Leidraad behandelt zowel procesmatige als technische invloedfactoren tijdens het ontwerpproces, die leiden tot een laag energiegebruik van installaties van civiele kunstwerken. Met als scope:

 • nieuwbouw en uitbreiding van civiele kunstwerken;
 • vervanging bij gepland regulier onderhoud;
 • vroegtijdige vervanging gericht op energiebesparing en/of aantoonbare kostenbesparing.

De Leidraad is een richtlijn en informatiebron voor alle partijen betrokken in de voortbrengingsketen van de bouwsector: voor opdrachtgevers bij het formuleren van hun ‘Uit-vragen’, overheden bij o.a. het formuleren van beleid, voor beheerders, proces- en projectmanagers, architecten en opdrachtnemers. In het hoofdstuk ‘Techniek‘ komen de technische invloedfactoren aan de orde. Een negental (civieltechnische) kunstwerken, inclusief bijbehorende installaties, wordt hierin behandeld:

 • (centraal) bediengebouw/ verkeerscentrale;
 • beweegbare brug;
 • schutsluis;
 • spuisluis, stuw, sifon;
 • gemaal en turbine;
 • wegtunnel;
 • verkeersweg;
 • vaarweg;
 • afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s).

De Leidraad is tot stand gekomen mede dankzij de samenwerking tussen ISSO en SBRCURnet en daarmee de branches van de installatietechniek en de civiele techniek. Het opstellen van de Leidraad is begeleid door een commissie bestaande uit de volgende leden:

 • ir. G.J.H. Vergeer, SBRCURnet (voorzitter/projectmanager)
 • ing. M.C. Hofman, ISSO (secretaris)
 • ir. W. den Breejen, BAM Infraconsult B.V.
 • J. C. Blok, Arcadis Nederland B.V. (vanaf februari 2016)
 • ing. F.A. Bloembergen, Rijkswaterstaat GPO (tot juli 2017)
 • ir. P.G.L. van der Does, Rijkswaterstaat GPO
 • ir. J.H.A. Feijes, Deerns Nederland B.V.
 • ir. J.G.A. van Hulst, Aliantis B.V.
 • ing. J.A. Lughtenburg, Arcadis Nederland B.V. (tot maart 2016)
 • ing. H. W.J. Maas, Waterschap Brabantse Delta (namens Unie van Waterschappen) (vanaf februari 2015)
 • ir. H.P. Meijs, TBI Holdings B.V. / Croonwolter&dros (vanaf oktober 2014)
 • ing. L. C. van Ruijven, TBI Holdings B.V. / Croonwolter&dros (tot oktober 2014)
 • ing. P.J. Smit, Hoogheemraadschap van Rijnland (namens de Unie van Waterschappen) (tot maart 2015)
 • ir. B. van Vossen, Deltares (agendalid)

De publicatie is geschreven door ir. J.G.A. van Hulst van Aliantis B.V., door ir. D. Faas, ir. J.H.A.Feijes, ir. G. de Nijs, ir. P. Stoelinga, ir. M. Timmermans en ir. J. van Winsen van Deerns Nederland B.V. en door ir. B.J. van Assema, J.C. Blok, ir. W. Boelhouwer, ir. A.R. Borger, ir. P.L.A. Buijs, ir. P.J. de Groot, ing. A. van Hagen, ing. J.A. Lughtenburg, ing. S. Schooneveld, ing. L. Sweter en ir. H. Tuin van Arcadis Nederland B.V. De eindredactie is uitgevoerd door ir. J.G.A. van Hulst van Aliantis B.V.

Door Deltares is, met name door dr.ir. I.W.M. Pothof en ir. O. Weiler een review uitgevoerd.

Veel dank aan de financiers van deze Leidraad die het tot stand komen van het handboek mede mogelijk hebben gemaakt: Arcadis Nederland B.V., Aliantis B.V., BAM Infraconsult B.V., Deerns Nederland B.V., Deltares, Hoogheemraadschap Rijnland, ISSO, Rijkswaterstaat GPO, TBI Holdings B.V./Croonwolter&dros en TKI – Water (Deltatechnologie).

De Leidraad is met veel zorg tot stand gekomen. Alle experts, reviewers en leden van de commissie worden dan ook bedankt voor hun input.

Delft, december 2017