0

publicatie: Gewild wonen =gewild bouwen?

Voorwoord

Voorwoord

Op 24 maart 2000 werd door toenmalig staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting de eerste paal geslagen voor het project Gewild Wonen in Almere. De Eilandenwijk, waar het project werd gerealiseerd, moest gaan fungeren als buitenexpositie tijdens het 25-jarig bestaan van de stad. Het project was erop gericht bewoners veel invloed te geven op de indeling, het volume en de afwerking van hun koop- of huurwoning. Gewild Wonen in Almere gold als experiment. En zoals het vaker gaat bij experimenten: er gebeuren tijdens de uitvoering dingen die je niet had verwacht en liever ook niet had zien optreden. Wie toekomstige bewoners binnen seriematige woningbouw invloed geeft, riskeert verstoring van het ontwerp- en bouwproces. De verwachtingen waren dan ook soms te hooggespannen, teleurstellingen konden niet uitblijven. Bouwend Nederland was zeker in 2000 nog volop zoekende naar de wegen om consumentinvloed zodanig te kanaliseren dat het bouwproces effectief en efficiënt zou kunnen verlopen. Bovendien was er sprake van een zeer strakke deadline. In augustus 2001 werd de bouwexpo door koningin Beatrix geopend en waren de woningen elf dagen vrij toegankelijk voor het publiek.

De unieke mix van onervarenheid, hoge ambities en een strakke planning maakte het Almere-project tot voer voor onderzoekers, een eldorado voor kennisvergaarders. Want van fouten kun je nu eenmaal meer leren dan van een proces dat vlekkeloos verloopt. Met dat in het achterhoofd startte OBOM in opdracht van SBR het project Almere Monitor. In het kader van dit onderzoek is een groot aantal Gewild Wonen-projecten onder de loep genomen. Er zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen en er werden tekeningen, brochures en andere documenten bestudeerd. Op basis van alle vergaarde informatie is deze publicatie samengesteld. De publicatie laat niet zozeer zien wat er verkeerd ging, maar heeft de lessen vertaald in praktische aandachtspunten. De auteurs geven een beschrijving van de verschillende facetten van consumentgericht bouwen. In plaats van het gangbare bouwprocesmodel als uitgangspunt te nemen, vestigen zij vooral de aandacht op belangrijke aspecten van consumentgericht bouwen. De publicatie beschrijft als eerste de marketing en communicatie en eindigt met de nazorg, waarin ook de evaluatie is begrepen. Wie de lessen uit de evaluatie van het ene project vervolgens gebruikt bij het volgende project, maakt de cirkel rond. Dankzij de gekozen opzet is een zeer leesbare publicatie ontstaan die een inspiratiebron vormt voor iedereen die invulling wil geven aan consumentgericht bouwen.

De publicatie sluit goed aan bij een andere publicatie die SBR recentelijk heeft uitgegeven: Consumentgericht bouwen: strategie & praktijk. Deze publicatie geeft een meer concrete beschrijving van de verschillende benaderingen waarmee wordt tegemoetgekomen aan de wensen van toekomstige bewoners.

De publicatie die voor u ligt is vooral bestemd voor diegenen die zich op strategisch niveau op het onderwerp consumentgericht bouwen willen oriënteren. Het is geen handboek geworden met 'doen en nalaten'. Daarvoor staat consumentgericht bouwen nog te veel in de kinderschoenen. Maar de publicatie helpt wel om de gedachten te bepalen. Ik verwacht dan ook dat deze in een behoefte voorziet.

Cees de Wit, voorzitter van de begeleidingscommissie